główna zawartość
artykuł nr 1

Sesja nr XIV (20 grudnia 2019 r.) kadencja 2018-2023

Załączniki:
Wprowadzenie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr V/26/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 18 KB
Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Gminy 11 KB
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie 18 KB
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mokrsko lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg 12 KB
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2019 rok 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Mokrsko 18 KB
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr V/26/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 18 KB
Protokół z sesji Nr XIV z dnia 20 grudnia 2019 r. 38 KB
artykuł nr 2

Sesja nr XIII (6 grudnia 2019 r.) kadencja 2018-2023

artykuł nr 3

Sesja nr XII (15 listopada 2019 r.) kadencja 2018-2023

Załączniki:
1 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy 11 KB
2 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 11 KB
3 Przyjęcie informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2018/2019 oraz wyniki sprawdzianu i egzaminu w szkołach podstawowych i gimnazjum 18 KB
4 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Mokrsku. 11 KB
5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r. 12 KB
6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego 11 KB
7 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2020 11 KB
8 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości 11 KB
9 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mokrsko 11 KB
10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od środków transportowych 11 KB
11 Głosowanie nad przyjęciem maksymalnej stawki podatku leśnego na 2020 rok 11 KB
12 Głosowanie nad przyjęciem zaproponowanych stawek opłaty targowej 11 KB
13 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 12 KB
14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko 16 KB
15 Podjęcie uchwały w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji - Domu Kultury w Ożarowie. 16 KB
16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2019 rok 11 KB
17 Przyjęcie Informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych 11 KB
Protokół z sesji Nr XII z dnia 15 listopada 2019 r. 38 KB
artykuł nr 4

Sesja nr XI (26 września 2019 r.) kadencja 2018-2023

artykuł nr 5

Sesja nr X kadencja 2018-2023