Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1518457
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ150776
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 150776
   Aktualności 2806
     Aktualności 2011 17670
     Aktualności 2012 26002
     Aktualności 2013 19157
     Aktualności 2014 13927
     Aktualności 2015 12958
     Aktualności 2016 12140
   Misja Urzędu Gminy 1768
   Organizacja 7822
     Schemat struktury organizacyjnej 1856
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2497
     Graficzny układ pokoi 1495
   Urząd Stanu Cywilnego 4436
   Projekty unijne 5571
   Pozyskane środki pozabudżetowe 12124
   Galeria 4838
   Rozwój Gminy 4465
Rodzina 500 plus
   Informacje 1334
Organy
   Wójt Gminy 7324
     Kompetencje 1906
     Kontakt 1810
     Decyzje i inne akty administracyjne 7356
    ›    Archiwum 2 9569
    ›    Archiwum 1 2352
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 11892
   Sekretarz 4827
   Skarbnik 5196
   Rada Gminy 9485
     Przewodniczący Rady 4012
     Zebrania wiejskie 905
     Skład Rady 5411
     Regulamin Rady Gminy 1701
     Sesje Rady Gminy 3568
    ›    Najbliższa sesja 2506
   Komisje Rady 3104
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2246
     Komisja Rewizyjna 2270
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 2557
     Sołectwo Brzeziny 499
    ›    Sołtys 468
    ›    Rada Sołecka 403
     Sołecto Chotów 373
    ›    Sołtys 506
    ›    Rada Sołecka 459
     Sołectwo Komorniki 815
    ›    Sołtys 449
    ›    Rada Sołecka 419
     Sołectwo Krzyworzeka I 347
    ›    Sołtys 410
    ›    Rada Sołecka 430
     Sołectwo Krzyworzeka II 359
    ›    Sołtys 499
    ›    Rada Sołecka 422
     Sołectwo Mątewki 518
    ›    Sołtys 413
    ›    Rada Sołecka 416
     Sołectwo Mokrsko I 337
    ›    Sołtys 404
    ›    Rada Sołecka 429
     Sołectwo Mokrsko II 342
    ›    Sołtys 370
    ›    Rada Sołecka 353
     Sołectwo Motyl 681
    ›    Sołtys 346
    ›    Rada Sołecka 440
     Sołectwo Ożarów 671
    ›    Sołtys 387
    ›    Rada Sołecka 452
     Sołectwo Słupsko 345
    ›    Sołtys 496
    ›    Rada Sołecka 369
     Sołectwo Jasna Góra 567
    ›    Sołtys 449
    ›    Rada Sołecka 396
   Sołectwa 3001
     Zebrania wiejskie 1220
     Konsultacje z mieszkańcami 551
     Protokoły z zebrań wiejskich 488
    ›    Sołectwo Brzeziny 518
    ›    Sołectwo Chotów 481
    ›    Sołectwo Jasna Góra 523
    ›    Sołectwo Komorniki 501
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 505
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 551
    ›    Sołectwo Mokrsko I 546
    ›    Sołectwo Mokrsko II 515
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 510
    ›    Sołectwo Mątewki 464
    ›    Sołectwo Ożarów 506
    ›    Sołectwo Słupsko 516
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 510
     Stanowisko ds. kadrowych 701
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 521
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 452
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 573
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 514
     Stanowisko ds. inwestycji 484
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 506
     Stanowisko ds. drogownictwa 508
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 501
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 434
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 450
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 430
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 485
     Stanowisko ds. finansowych 447
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 449
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 558
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 526
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 580
Prawo Lokalne
   Konkursy 6065
   Statut 7209
   Projekty Uchwał 12533
   Uchwały Rady Gminy 7461
     Rok 2011 i nowsze 4161
     Rok 2010 1665
    ›    I kwartał 2885
    ›    II kwartał 3276
    ›    III kwartał 2259
    ›    IV kwartał 3304
     Rok 2009 1147
    ›    I kwartał 1084
    ›    II kwartał 859
    ›    III kwartał 1203
    ›    IV kwartał 2301
     Rok 2008 1383
    ›    IV kwartał 3261
    ›    III kwartał 2864
    ›    II kwartał 3536
    ›    I kwartał 4129
     Rok 2007 1253
    ›    I kwartał 3107
    ›    II kwartał 2544
    ›    III kwartał 2657
    ›    IV kwartał 3247
     Rok 2006 1121
    ›    IV kwartał 3043
    ›    III kwartał 1328
    ›    II kwartał 2538
    ›    I kwartał 2318
     Rok 2005 1092
    ›    I Kwartał 2704
    ›    II Kwartał 2103
    ›    III Kwartał 1773
    ›    IV Kwartał 2608
     Rok 2004 1036
    ›    I Kwartał 1560
    ›    II Kwartał 2995
    ›    III Kwartał 1277
    ›    IV Kwartał 2996
     Rok 2003 1116
    ›    I Kwartał 2482
    ›    II Kwartał 3329
    ›    III Kwartał 1610
    ›    IV Kwartał 4659
     Rok 2002 1007
    ›    I Kwartał 697
    ›    II Kwartał 711
    ›    IV Kwartał 4451
   Zarządzenia Wójta 3895
     Rok 2011 i nowsze 2628
     Rok 2006 2244
     Rok 2008 7929
     Rok 2009 18466
    ›    III kwartał 3516
    ›    II kwartał 1602
    ›    I kwartał 1942
     Rok 2010 934
    ›    IV kwartał 1447
     Podatek od nieruchomości 765
    ›    Podmiot opodatkowania 671
    ›    Przedmiot opodatkowania 556
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 608
    ›    Termin płatności 629
    ›    Stawki podatku 725
     Podatek od środków transportowych 869
     Podatek rolny 760
     Podatek leśny 647
     Podatek od posiadania psów 649
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 577
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 579
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 595
    ›    Rok 2003 340
    ›    Rok 2002 412
     Obwieszczenia i zawiadomienia 775
    ›    Rok 2003 325
    ›    Rok 2002 330
    ›    Rok 2004 536
    ›    Rok 2005 957
   Strategia rozwoju 2242
   Protokoły z sesji 5096
     Rok 2017 142
     Rok 2016 746
     Rok 2015 875
     Rok 2014 1156
     Rok 2013 1287
     Rok 2012 1425
     Rok 2011 918
     Rok 2010 1395
     Rok 2009 1185
     Rok 2008 1258
     Rok 2007 1409
     Rok 2006 1158
     Rok 2005 1091
     Rok 2004 1571
     Rok 2003 1287
     Rok 2002 1072
   Zagospodarowanie przestrzenne 8832
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 3846
     Informacje ogólne 1328
     Porady i informacje dla organizacji 1941
     Harmonogram konkursów ofert 423
    ›    Rok 2015 381
    ›    Rok 2016 391
    ›    Rok 2017 142
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 749
     Sprawozdania 565
     Rok 2013 1730
     Rok 2012 795
     Rok 2011 1065
     Rok 2010 863
     Rok 2008 1184
     Rok 2007 1068
     Konkursy 1090
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1045
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1163
   Plany odnowy miejscowości 1462
     POM Chotów 689
     POM Mokrsko 804
     POM Komorniki 767
     POM Ożarów 728
     POM Krzyworzeka 769
     POM Słupsko 681
   Zgromadzenia 504
     Organizacja zgromadzeń 323
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 635
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 799
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 8568
     Rok 2008 7162
     Rok 2007 4113
     Rok 2006 730
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2992
     System gospodarowania odpadami od lipca 2013 - deklaracje i pozostałe informacje 1928
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 1659
     Harmonogram odbioru odpadów 2382
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 941
     Analiza stanu gospodarki odpadami 648
   Usługi komunalne 1320
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 675
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 719
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 660
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 640
   Usuwanie azbestu 2239
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1155
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 2520
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 10656
   Informacje o wykonaniu budżetu 2020
     Absolutorium dla Wójta Gminy 918
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 5309
     Sprawozdania Rb-N 2734
     Sprawozdania Rb-NDS 3219
     Sprawozdania Rb-PDP 1534
     Sprawozdania Rb-S 960
     Sprawozdania Rb-ST 641
     Sprawozdania Rb-Z 3600
     Sprawozdania Rb-ZN 336
     Bilans z wykonania budżetu 948
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1414
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1046
     Kontrole RIO 760
     Uchwały RIO do roku 2013 5084
     Uchwały RIO 2014 rok 1089
     Uchwały RIO 2015 rok 882
     Uchwały RIO 2016 rok 663
     Uchwały RIO 2017 rok 111
   Uchwały okołobudżetowe 2498
   Prognoza długu 1622
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1501
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 36651
     Rok 2017 1572
    ›    I kwartał 906
    ›    II kwartał 1530
    ›    III kwartał 1986
    ›    IV kwartał 926
    ›    I kwartał 6108
     Rok 2016 4937
    ›    II kwartał 1118
    ›    III kwartał 7947
    ›    IV kwartał 1083
     Rok 2015 8181
    ›    I kwartał 8900
    ›    II kwartał 3118
    ›    III kwartał 1647
    ›    IV kwartał 1248
     Rok 2014 3941
    ›    I kwartał 4409
    ›    II kwartał 3550
    ›    III kwartał 4618
    ›    IV kwartał 971
     Rok 2013 3390
    ›    I kwartał 4142
    ›    II kwartał 4401
    ›    III kwartał 2363
    ›    IV kwartał 2273
     Rok 2012 5032
    ›    I kwartał 8358
    ›    II kwartał 3519
    ›    III kwartał 1884
    ›    IV kwartał 1954
     Rok 2011 4954
    ›    I kwartał 5008
    ›    II kwartał 2725
    ›    III kwartał 3252
    ›    IV kwartał 1359
    ›    Rok 2014 401
     Rok 2010 3699
    ›    I kwartał 4824
    ›    II kwartał 4170
    ›    III kwartał 3267
    ›    IV kwartał 1751
     Rok 2009 11648
    ›    I kwartał 15577
    ›    II kwartał 7387
    ›    III kwartał 8505
    ›    IV kwartał 8565
     Rok 2008 2413
    ›    IV kwartał 9020
    ›    III kwartał 6924
    ›    II kwartał 4777
    ›    I kwartał 2685
     Rok 2007 2671
    ›    I kwartał 3809
    ›    II kwartał 6345
    ›    III kwartał 6403
    ›    IV kwartał 13757
     Rok 2006 5151
    ›    IV kwartał 1318
    ›    III kwartał 1703
    ›    II kwartał 1623
    ›    I kwartał 2372
     Rok 2005 11114
     Rok 2004 10044
     Rok 2003 2427
   Zapytania ofertowe 663
     Rok 2017 853
     Archiwum 109761
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2338
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5653
     Podatki i opłaty lokalne 821
    ›    Podatek od nieruchomości 905
    ›    Podatek od środków transportowych 562
    ›    Podatek rolny 704
    ›    Podatek leśny 601
    ›    Opłata targowa 494
    ›    Podatek od posiadania psów 500
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 470
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 494
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 143
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1369
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 555
     Meldunki i dowody osobiste 1499
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 414
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 411
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 354
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 423
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 367
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 673
     Działalność gospodarcza 1283
     Zezwolenia i decyzje 1402
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 996
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 859
     Zaświadczenia 1334
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 831
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1196
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1015
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 793
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 842
     Zgłaszanie awarii 474
     Sprawozdania 434
     Energia elektryczna 431
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 965
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 684
   Petycje 1256
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1701
   Rok 2014 2795
   Rok 2015 2166
Wybory i referenda
   Wybory 18591
     Zapytania komitetów wyborczych 1436
   Referenda gminne 3568
   Referenda ogólnokrajowe 1011
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 1881
   Profilaktyka alkoholowa 857
   Przeciwdziałanie narkomanii 823
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 972
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 651
   Informacje dla sprzedawców 1142
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1293
   Program przeciwdziałania narkomanii 508
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 511
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 731
Inne
   Pomoc publiczna 69
     Rok 2016 44
     Rok 2015 19
     Rok 2014 22
   System Informacji Przestrzennej 1273
   Rządowe Centrum Legislacji 1766
   Zarządzanie kryzysowe 1263
   Jednostki organizacyjne 4649
     Szkoły i Przedszkola 1796
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2217
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3027
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 1901
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2195
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2194
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1460
    ›    Kontakt 2315
    ›    Kierownictwo 1112
    ›    Statut 1031
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 962
    ›    Kontakt 1026
    ›    Kierownictwo 907
    ›    Statut 1039
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 957
    ›    Kontakt 697
    ›    Statut 590
    ›    Filie 586
    ›    Kierownictwo 591
    ›    Schemat organizacyjny 590
   Narodowy Spis Powrzechny 2141
   Jednostki pomocnicze 2890
     Sołectwa 2165
    ›    Statut Sołectw 2600
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2749
   Nabór pracowników 18624
     Ogłoszenia 23506
     Wyniki 10018
     Infrastruktura 577
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 452
    ›    Stan elektryfikacji 478
    ›    Stan telefonizacji 439
    ›    Stan gospodarki komunalnej 466
    ›    Drogi 539
     Oferty 1014
   Rejestry i ewidencje 2994
     Rejestr skarg i wniosków 1246
     Rejestr uchwał 1229
     Rejestr zarządzeń 703
     Rejestr instytucji kultury 986
     Rejestr działalności regulowanej 1590
   Oświadczenia majątkowe 7378
     Wójt 2365
    ›    Zygmunt PAWLAK 1465
    ›    Tomasz KĄCKI 3518
     Radni kadencji 2014-2018 1199
    ›    Chwaliński Dominik 653
    ›    Cichosz Beata 673
    ›    Dudzik Dariusz 562
    ›    Leszczewski Mariusz 497
    ›    Majtyka Grzegorz 586
    ›    Musiał Paulina 634
    ›    Pietras Marek 595
    ›    Płonka Paweł 552
    ›    Prygiel Grzegorz 821
    ›    Siudy Grażyna 593
    ›    Stefaniak Tomasz - Przewodniczący 591
    ›    Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący 574
    ›    Wyrembak Elżbieta 553
    ›    Wyrębak Magdalena 699
    ›    Bil Zenon 515
     Radni kadencji 2010 - 2014 1448
    ›    Bil Zenon 1107
    ›    Braliński Zbigniew 859
    ›    Chwaliński Dominik 788
    ›    Gładysz Irena 905
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1024
    ›    Grześlak Grażyna 829
    ›    Kmiecik Sabina 889
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1148
    ›    Mielczarek Marek 807
    ›    Pietras Marek 883
    ›    Piśniak Arkadiusz 911
    ›    Strózik Teresa 695
    ›    Szaniec Wojciech 785
    ›    Szkudlarek Zbigniew 998
    ›    Witkowska Małgorzata 1205
    ›    Zaremba Ewa 660
     Radni kadencji 2006-2010 1097
    ›    Braliński Zbigniew 884
    ›    Gładysz Irena 920
    ›    Grześlak Grażyna 912
    ›    Juszczak Jan 823
    ›    Kmiecik Jan 753
    ›    Majtyka Grzegorz 959
    ›    Mielczarek Marek 839
    ›    Piśniak Arkadiusz 895
    ›    Podyma Zbigniew 884
    ›    Rzepka Wiesław 840
    ›    Słowik Zdzisław 760
    ›    Strózik Teresa 925
    ›    Szaniec Wojciech 836
    ›    Wolna Genowefa 804
     Urząd 2803
    ›    Sekretarz Gminy 2145
    ›    Skarbnik Gminy 1919
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 1707
    ›    Kierownik USC 1694
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1689
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1272
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1194
    ›    Inspektor ds. osobowych 1078
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 824
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 758
     Przewodniczący Rady Gminy 1621
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2649
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1812
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 2495
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1484
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1425
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1452
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1197
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 2971
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 1961
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2500
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2908
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2072
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2276
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1696
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1467
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 1768
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1496
     Szkoły 807
   Informacje nieudostępnione 2744
   Ponowne wykorzystywanie 500
   Redakcja Biuletynu 4832