Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1587980
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ154737
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 154737
   Aktualności 975
     Aktualności 2011 18488
     Aktualności 2012 26953
     Aktualności 2013 19842
     Aktualności 2014 14591
     Aktualności 2015 13844
     Aktualności 2016 13686
     Aktualności 2017 3957
   Misja Urzędu Gminy 1867
   Organizacja 8032
     Schemat struktury organizacyjnej 1965
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2556
     Graficzny układ pokoi 1564
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 44
   Urząd Stanu Cywilnego 4572
   Projekty unijne 5666
   Pozyskane środki pozabudżetowe 12550
   Galeria 4959
   Rozwój Gminy 4640
Rodzina 500 plus
   Informacje 1483
Organy
   Wójt Gminy 7439
     Kompetencje 1946
     Kontakt 1858
     Decyzje i inne akty administracyjne 7852
    ›    Archiwum 2 10230
    ›    Archiwum 1 2594
    ›    Archiwum 13389
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 34
    ›    Rok 2018 64
   Sekretarz 4914
   Skarbnik 5282
   Rada Gminy 9813
     Przewodniczący Rady 4181
     Zebrania wiejskie 982
     Skład Rady 5782
     Regulamin Rady Gminy 1740
     Sesje Rady Gminy 3729
    ›    Najbliższa sesja 2628
   Komisje Rady 3192
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2314
     Komisja Rewizyjna 2361
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 2645
     Sołectwo Brzeziny 531
    ›    Sołtys 507
    ›    Rada Sołecka 435
     Sołecto Chotów 392
    ›    Sołtys 573
    ›    Rada Sołecka 487
     Sołectwo Komorniki 881
    ›    Sołtys 479
    ›    Rada Sołecka 444
     Sołectwo Krzyworzeka I 365
    ›    Sołtys 436
    ›    Rada Sołecka 456
     Sołectwo Krzyworzeka II 377
    ›    Sołtys 530
    ›    Rada Sołecka 447
     Sołectwo Mątewki 548
    ›    Sołtys 440
    ›    Rada Sołecka 441
     Sołectwo Mokrsko I 355
    ›    Sołtys 434
    ›    Rada Sołecka 457
     Sołectwo Mokrsko II 359
    ›    Sołtys 401
    ›    Rada Sołecka 378
     Sołectwo Motyl 717
    ›    Sołtys 371
    ›    Rada Sołecka 463
     Sołectwo Ożarów 725
    ›    Sołtys 414
    ›    Rada Sołecka 475
     Sołectwo Słupsko 362
    ›    Sołtys 528
    ›    Rada Sołecka 399
     Sołectwo Jasna Góra 601
    ›    Sołtys 496
    ›    Rada Sołecka 427
   Sołectwa 3204
     Zebrania wiejskie 1375
     Konsultacje z mieszkańcami 582
     Protokoły z zebrań wiejskich 515
    ›    Sołectwo Brzeziny 567
    ›    Sołectwo Chotów 534
    ›    Sołectwo Jasna Góra 584
    ›    Sołectwo Komorniki 551
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 563
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 617
    ›    Sołectwo Mokrsko I 600
    ›    Sołectwo Mokrsko II 566
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 558
    ›    Sołectwo Mątewki 508
    ›    Sołectwo Ożarów 558
    ›    Sołectwo Słupsko 559
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 539
     Stanowisko ds. kadrowych 757
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 550
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 478
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 594
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 537
     Stanowisko ds. inwestycji 516
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 533
     Stanowisko ds. drogownictwa 535
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 518
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 457
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 478
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 454
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 516
     Stanowisko ds. finansowych 474
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 473
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 579
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 567
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 636
Prawo Lokalne
   Konkursy 6608
   Statut 7362
   Projekty uchwał 13916
   Uchwały Rady Gminy 7659
     Rok 2011 i nowsze 4368
     Rok 2010 1691
    ›    I kwartał 3042
    ›    II kwartał 3457
    ›    III kwartał 2448
    ›    IV kwartał 3584
     Rok 2009 1171
    ›    I kwartał 1132
    ›    II kwartał 891
    ›    III kwartał 1270
    ›    IV kwartał 2429
     Rok 2008 1404
    ›    IV kwartał 3441
    ›    III kwartał 3049
    ›    II kwartał 3744
    ›    I kwartał 4391
     Rok 2007 1274
    ›    I kwartał 3345
    ›    II kwartał 2719
    ›    III kwartał 2823
    ›    IV kwartał 3374
     Rok 2006 1143
    ›    IV kwartał 3290
    ›    III kwartał 1407
    ›    II kwartał 2711
    ›    I kwartał 2468
     Rok 2005 1111
    ›    I Kwartał 2826
    ›    II Kwartał 2225
    ›    III Kwartał 1870
    ›    IV Kwartał 2769
     Rok 2004 1055
    ›    I Kwartał 1662
    ›    II Kwartał 3201
    ›    III Kwartał 1318
    ›    IV Kwartał 3184
     Rok 2003 1138
    ›    I Kwartał 2625
    ›    II Kwartał 3469
    ›    III Kwartał 1683
    ›    IV Kwartał 4877
     Rok 2002 1027
    ›    I Kwartał 717
    ›    II Kwartał 734
    ›    IV Kwartał 4630
   Zarządzenia Wójta 3978
     Rok 2011 i nowsze 2704
     Rok 2006 2291
     Rok 2008 8148
     Rok 2009 18853
    ›    III kwartał 3855
    ›    II kwartał 1752
    ›    I kwartał 2092
     Rok 2010 955
    ›    IV kwartał 1558
     Podatek od nieruchomości 781
    ›    Podmiot opodatkowania 706
    ›    Przedmiot opodatkowania 585
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 637
    ›    Termin płatności 660
    ›    Stawki podatku 756
     Podatek od środków transportowych 908
     Podatek rolny 774
     Podatek leśny 659
     Podatek od posiadania psów 660
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 590
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 589
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 606
    ›    Rok 2003 360
    ›    Rok 2002 429
     Obwieszczenia i zawiadomienia 786
    ›    Rok 2003 343
    ›    Rok 2002 355
    ›    Rok 2004 561
    ›    Rok 2005 1030
   Strategia rozwoju 2334
   Protokoły z sesji 5187
     Rok 2017 236
     Rok 2016 813
     Rok 2015 914
     Rok 2014 1225
     Rok 2013 1317
     Rok 2012 1465
     Rok 2011 955
     Rok 2010 1429
     Rok 2009 1214
     Rok 2008 1296
     Rok 2007 1448
     Rok 2006 1190
     Rok 2005 1117
     Rok 2004 1604
     Rok 2003 1342
     Rok 2002 1107
   Zagospodarowanie przestrzenne 9292
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 3924
     Informacje ogólne 1422
     Porady i informacje dla organizacji 2114
     Harmonogram konkursów ofert 448
    ›    Rok 2015 408
    ›    Rok 2016 420
    ›    Rok 2017 203
    ›    Rok 2018 41
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 774
     Sprawozdania 596
     Rok 2013 1778
     Rok 2012 832
     Rok 2011 1149
     Rok 2010 915
     Rok 2008 1202
     Rok 2007 1090
     Konkursy 1195
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1069
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1173
   Plany odnowy miejscowości 1520
     POM Chotów 730
     POM Mokrsko 840
     POM Komorniki 790
     POM Ożarów 767
     POM Krzyworzeka 801
     POM Słupsko 721
   Zgromadzenia 567
     Organizacja zgromadzeń 360
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 762
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 891
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 9091
     Rok 2008 7239
     Rok 2007 4162
     Rok 2006 766
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 3387
     System gospodarowania odpadami od lipca 2013 - deklaracje i pozostałe informacje 2040
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 1756
     Harmonogram odbioru odpadów 2661
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 991
     Analiza stanu gospodarki odpadami 710
   Usługi komunalne 1398
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 699
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 744
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 711
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 720
   Usuwanie azbestu 2382
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1250
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 2821
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 10982
   Informacje o wykonaniu budżetu 2151
     Absolutorium dla Wójta Gminy 980
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 5933
     Sprawozdania Rb-N 3016
     Sprawozdania Rb-NDS 3512
     Sprawozdania Rb-PDP 1663
     Sprawozdania Rb-S 993
     Sprawozdania Rb-ST 689
     Sprawozdania Rb-Z 3960
     Sprawozdania Rb-ZN 360
     Rb-UZ 8
     Bilans z wykonania budżetu 988
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1496
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1132
     Kontrole RIO 806
     Uchwały RIO do roku 2013 5329
     Uchwały RIO 2014 rok 1214
     Uchwały RIO 2015 rok 962
     Uchwały RIO 2016 rok 803
     Uchwały RIO 2017 rok 235
     Uchwały RIO 2018 rok 38
   Uchwały okołobudżetowe 2580
   Prognoza długu 1690
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1576
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 37363
     Rok 2018 185
    ›    I kwartał 305
    ›    II kwartał 73
    ›    III kwartał 40
    ›    IV kwartał 42
     Rok 2017 1846
    ›    I kwartał 1031
    ›    II kwartał 1748
    ›    III kwartał 3290
    ›    IV kwartał 1415
    ›    I kwartał 6167
     Rok 2016 4965
    ›    II kwartał 1166
    ›    III kwartał 8009
    ›    IV kwartał 1113
     Rok 2015 8612
    ›    I kwartał 9450
    ›    II kwartał 3192
    ›    III kwartał 1702
    ›    IV kwartał 1308
     Rok 2014 3970
    ›    I kwartał 4484
    ›    II kwartał 3707
    ›    III kwartał 4723
    ›    IV kwartał 1025
     Rok 2013 3406
    ›    I kwartał 4195
    ›    II kwartał 4484
    ›    III kwartał 2437
    ›    IV kwartał 2406
     Rok 2012 5049
    ›    I kwartał 8454
    ›    II kwartał 3617
    ›    III kwartał 2004
    ›    IV kwartał 2081
     Rok 2011 4969
    ›    I kwartał 5099
    ›    II kwartał 2812
    ›    III kwartał 3330
    ›    IV kwartał 1385
    ›    Rok 2014 423
     Rok 2010 3715
    ›    I kwartał 4912
    ›    II kwartał 4275
    ›    III kwartał 3421
    ›    IV kwartał 1840
     Rok 2009 11666
    ›    I kwartał 15687
    ›    II kwartał 7438
    ›    III kwartał 8646
    ›    IV kwartał 8651
     Rok 2008 2425
    ›    IV kwartał 9050
    ›    III kwartał 6996
    ›    II kwartał 4860
    ›    I kwartał 2752
     Rok 2007 2688
    ›    I kwartał 3872
    ›    II kwartał 6404
    ›    III kwartał 6448
    ›    IV kwartał 13821
     Rok 2006 5172
    ›    IV kwartał 1373
    ›    III kwartał 1774
    ›    II kwartał 1700
    ›    I kwartał 2544
     Rok 2005 11202
     Rok 2004 10229
     Rok 2003 2483
   Zapytania ofertowe 988
     Rok 2017 1611
     Archiwum 114790
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2409
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6006
     Podatki i opłaty lokalne 943
    ›    Podatek od nieruchomości 1102
    ›    Podatek od środków transportowych 639
    ›    Podatek rolny 819
    ›    Podatek leśny 675
    ›    Opłata targowa 554
    ›    Podatek od posiadania psów 571
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 544
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 566
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 203
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1418
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 606
     Meldunki i dowody osobiste 1563
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 466
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 458
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 410
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 478
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 399
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 719
     Działalność gospodarcza 1326
     Zezwolenia i decyzje 1468
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1105
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 914
     Zaświadczenia 1375
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 875
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1242
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1078
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 844
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 909
     Zgłaszanie awarii 505
     Sprawozdania 468
     Energia elektryczna 469
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1029
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 727
   Petycje 1405
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1753
   Rok 2014 2939
   Rok 2015 2282
Wybory i referenda
   Wybory 19342
     Zapytania komitetów wyborczych 1458
   Referenda gminne 3731
   Referenda ogólnokrajowe 1078
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 1986
   Profilaktyka alkoholowa 908
   Przeciwdziałanie narkomanii 876
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1039
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 693
   Informacje dla sprzedawców 1215
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1384
   Program przeciwdziałania narkomanii 568
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 578
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 830
Inne
   Pomoc publiczna 146
     Rok 2017 43
     Rok 2016 98
     Rok 2015 42
     Rok 2014 50
   System Informacji Przestrzennej 1361
   Rządowe Centrum Legislacji 1819
   Zarządzanie kryzysowe 1328
   Jednostki organizacyjne 4722
     Szkoły i Przedszkola 1831
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2320
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3113
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2021
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2318
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2286
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1487
    ›    Kontakt 2373
    ›    Kierownictwo 1149
    ›    Statut 1062
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1002
    ›    Kontakt 1086
    ›    Kierownictwo 963
    ›    Statut 1095
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 998
    ›    Kontakt 742
    ›    Statut 657
    ›    Filie 630
    ›    Kierownictwo 634
    ›    Schemat organizacyjny 616
   Narodowy Spis Powrzechny 2223
   Jednostki pomocnicze 2937
     Sołectwa 2203
    ›    Statut Sołectw 2756
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2793
   Nabór pracowników 19132
     Ogłoszenia 24456
     Wyniki 10450
     Infrastruktura 586
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 488
    ›    Stan elektryfikacji 520
    ›    Stan telefonizacji 471
    ›    Stan gospodarki komunalnej 496
    ›    Drogi 570
     Oferty 1022
   Rejestry i ewidencje 3050
     Rejestr skarg i wniosków 1268
     Rejestr uchwał 1249
     Rejestr zarządzeń 721
     Rejestr instytucji kultury 1022
     Rejestr działalności regulowanej 1631
   Oświadczenia majątkowe 7640
     Wójt 2427
    ›    Zygmunt PAWLAK 1532
    ›    Tomasz KĄCKI 3685
     Radni kadencji 2014-2018 1313
    ›    Chwaliński Dominik 722
    ›    Cichosz Beata 741
    ›    Dudzik Dariusz 614
    ›    Leszczewski Mariusz 546
    ›    Majtyka Grzegorz 655
    ›    Musiał Paulina 711
    ›    Pietras Marek 649
    ›    Płonka Paweł 615
    ›    Prygiel Grzegorz 894
    ›    Siudy Grażyna 653
    ›    Stefaniak Tomasz - Przewodniczący 693
    ›    Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący 622
    ›    Wyrembak Elżbieta 609
    ›    Wyrębak Magdalena 764
    ›    Bil Zenon 580
    ›    Wydmuch Irena 39
     Radni kadencji 2010 - 2014 1469
    ›    Bil Zenon 1174
    ›    Braliński Zbigniew 899
    ›    Chwaliński Dominik 840
    ›    Gładysz Irena 957
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1065
    ›    Grześlak Grażyna 868
    ›    Kmiecik Sabina 923
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1202
    ›    Mielczarek Marek 846
    ›    Pietras Marek 915
    ›    Piśniak Arkadiusz 952
    ›    Strózik Teresa 762
    ›    Szaniec Wojciech 832
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1044
    ›    Witkowska Małgorzata 1250
    ›    Zaremba Ewa 710
     Radni kadencji 2006-2010 1116
    ›    Braliński Zbigniew 933
    ›    Gładysz Irena 952
    ›    Grześlak Grażyna 952
    ›    Juszczak Jan 867
    ›    Kmiecik Jan 784
    ›    Majtyka Grzegorz 1012
    ›    Mielczarek Marek 874
    ›    Piśniak Arkadiusz 940
    ›    Podyma Zbigniew 919
    ›    Rzepka Wiesław 878
    ›    Słowik Zdzisław 809
    ›    Strózik Teresa 953
    ›    Szaniec Wojciech 872
    ›    Wolna Genowefa 845
     Urząd 2895
    ›    Sekretarz Gminy 2298
    ›    Skarbnik Gminy 2013
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 1783
    ›    Kierownik USC 1786
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1786
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1399
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1274
    ›    Inspektor ds. osobowych 1153
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 894
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 830
     Przewodniczący Rady Gminy 1707
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2718
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1887
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 2583
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1520
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1463
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1495
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1245
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3066
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2060
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2601
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3004
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2127
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2407
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1743
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1543
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 1842
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1560
     Szkoły 849
   Informacje nieudostępnione 2786
   Ponowne wykorzystywanie 600
   Redakcja Biuletynu 4997