Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1610314
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ156566
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 156566
   Aktualności 1301
     Aktualności 2011 18792
     Aktualności 2012 27313
     Aktualności 2013 20199
     Aktualności 2014 14905
     Aktualności 2015 14384
     Aktualności 2016 14003
     Aktualności 2017 4227
   Misja Urzędu Gminy 1900
   Organizacja 8083
     Schemat struktury organizacyjnej 1996
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2573
     Graficzny układ pokoi 1582
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 53
   Urząd Stanu Cywilnego 4620
   Projekty unijne 5693
   Pozyskane środki pozabudżetowe 12757
   Galeria 4996
   Rozwój Gminy 4684
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 30
Organy
   Wójt Gminy 7485
     Kompetencje 1960
     Kontakt 1875
     Decyzje i inne akty administracyjne 8076
    ›    Archiwum 2 10441
    ›    Archiwum 1 2639
    ›    Archiwum 13716
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 50
    ›    Rok 2018 86
   Sekretarz 4940
   Skarbnik 5317
   Rada Gminy 9917
     Przewodniczący Rady 4227
     Zebrania wiejskie 1001
     Skład Rady 5945
     Regulamin Rady Gminy 1754
     Sesje Rady Gminy 3792
    ›    Najbliższa sesja 2676
   Komisje Rady 3218
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2341
     Komisja Rewizyjna 2397
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 2673
     Sołectwo Brzeziny 539
    ›    Sołtys 512
    ›    Rada Sołecka 438
     Sołecto Chotów 395
    ›    Sołtys 588
    ›    Rada Sołecka 491
     Sołectwo Komorniki 902
    ›    Sołtys 485
    ›    Rada Sołecka 448
     Sołectwo Krzyworzeka I 367
    ›    Sołtys 439
    ›    Rada Sołecka 460
     Sołectwo Krzyworzeka II 379
    ›    Sołtys 533
    ›    Rada Sołecka 451
     Sołectwo Mątewki 556
    ›    Sołtys 443
    ›    Rada Sołecka 444
     Sołectwo Mokrsko I 357
    ›    Sołtys 437
    ›    Rada Sołecka 459
     Sołectwo Mokrsko II 361
    ›    Sołtys 404
    ›    Rada Sołecka 381
     Sołectwo Motyl 727
    ›    Sołtys 375
    ›    Rada Sołecka 466
     Sołectwo Ożarów 735
    ›    Sołtys 417
    ›    Rada Sołecka 478
     Sołectwo Słupsko 364
    ›    Sołtys 531
    ›    Rada Sołecka 402
     Sołectwo Jasna Góra 608
    ›    Sołtys 502
    ›    Rada Sołecka 435
   Sołectwa 3303
     Zebrania wiejskie 1422
     Konsultacje z mieszkańcami 590
     Protokoły z zebrań wiejskich 524
    ›    Sołectwo Brzeziny 580
    ›    Sołectwo Chotów 545
    ›    Sołectwo Jasna Góra 600
    ›    Sołectwo Komorniki 562
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 578
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 630
    ›    Sołectwo Mokrsko I 611
    ›    Sołectwo Mokrsko II 577
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 570
    ›    Sołectwo Mątewki 518
    ›    Sołectwo Ożarów 569
    ›    Sołectwo Słupsko 568
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 543
     Stanowisko ds. kadrowych 762
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 554
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 481
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 598
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 542
     Stanowisko ds. inwestycji 519
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 537
     Stanowisko ds. drogownictwa 539
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 520
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 461
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 480
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 458
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 522
     Stanowisko ds. finansowych 477
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 478
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 583
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 573
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 646
Prawo Lokalne
   Konkursy 6934
   Statut 7397
   Projekty uchwał 14362
   Uchwały Rady Gminy 7741
     Rok 2011 i nowsze 4448
     Rok 2010 1699
    ›    I kwartał 3113
    ›    II kwartał 3518
    ›    III kwartał 2508
    ›    IV kwartał 3674
     Rok 2009 1177
    ›    I kwartał 1145
    ›    II kwartał 901
    ›    III kwartał 1286
    ›    IV kwartał 2484
     Rok 2008 1407
    ›    IV kwartał 3493
    ›    III kwartał 3098
    ›    II kwartał 3805
    ›    I kwartał 4469
     Rok 2007 1277
    ›    I kwartał 3392
    ›    II kwartał 2756
    ›    III kwartał 2859
    ›    IV kwartał 3429
     Rok 2006 1146
    ›    IV kwartał 3361
    ›    III kwartał 1433
    ›    II kwartał 2758
    ›    I kwartał 2521
     Rok 2005 1115
    ›    I Kwartał 2860
    ›    II Kwartał 2251
    ›    III Kwartał 1892
    ›    IV Kwartał 2806
     Rok 2004 1057
    ›    I Kwartał 1679
    ›    II Kwartał 3256
    ›    III Kwartał 1337
    ›    IV Kwartał 3233
     Rok 2003 1143
    ›    I Kwartał 2657
    ›    II Kwartał 3508
    ›    III Kwartał 1697
    ›    IV Kwartał 4947
     Rok 2002 1030
    ›    I Kwartał 720
    ›    II Kwartał 737
    ›    IV Kwartał 4679
   Zarządzenia Wójta 4010
     Rok 2011 i nowsze 2733
     Rok 2006 2304
     Rok 2008 8196
     Rok 2009 18970
    ›    III kwartał 3914
    ›    II kwartał 1772
    ›    I kwartał 2118
     Rok 2010 959
    ›    IV kwartał 1575
   Podatki i opłaty lokalne 1248
    ›    Podmiot opodatkowania 716
    ›    Przedmiot opodatkowania 590
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 643
    ›    Termin płatności 665
    ›    Stawki podatku 760
     Wykazy 11
    ›    Rok 2003 363
    ›    Rok 2002 431
     Obwieszczenia i zawiadomienia 788
    ›    Rok 2003 346
    ›    Rok 2002 361
    ›    Rok 2004 566
    ›    Rok 2005 1039
   Strategia rozwoju 2383
   Protokoły z sesji 5222
     Rok 2018 19
     Rok 2017 264
     Rok 2016 826
     Rok 2015 927
     Rok 2014 1240
     Rok 2013 1326
     Rok 2012 1475
     Rok 2011 973
     Rok 2010 1440
     Rok 2009 1221
     Rok 2008 1305
     Rok 2007 1458
     Rok 2006 1198
     Rok 2005 1123
     Rok 2004 1616
     Rok 2003 1353
     Rok 2002 1117
   Zagospodarowanie przestrzenne 9443
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 3953
     Informacje ogólne 1453
     Porady i informacje dla organizacji 2188
     Harmonogram konkursów ofert 455
    ›    Rok 2015 414
    ›    Rok 2016 428
    ›    Rok 2017 211
    ›    Rok 2018 56
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 782
     Sprawozdania 616
     Rok 2013 1794
     Rok 2012 844
     Rok 2011 1168
     Rok 2010 936
     Rok 2008 1207
     Rok 2007 1104
     Konkursy 1224
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1074
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1174
   Plany odnowy miejscowości 1538
     POM Chotów 735
     POM Mokrsko 845
     POM Komorniki 797
     POM Ożarów 775
     POM Krzyworzeka 810
     POM Słupsko 729
   Zgromadzenia 582
     Organizacja zgromadzeń 367
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 782
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 919
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 9299
     Rok 2008 7269
     Rok 2007 4170
     Rok 2006 777
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 3588
     System gospodarowania odpadami od lipca 2013 - deklaracje i pozostałe informacje 2082
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 1821
     Harmonogram odbioru odpadów 2768
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1014
     Analiza stanu gospodarki odpadami 753
   Usługi komunalne 1428
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 705
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 752
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 720
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 742
   Usuwanie azbestu 2428
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1268
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 2922
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 11117
   Informacje o wykonaniu budżetu 2182
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1013
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 6203
     Sprawozdania Rb-N 3107
     Sprawozdania Rb-NDS 3620
     Sprawozdania Rb-PDP 1704
     Sprawozdania Rb-S 1008
     Sprawozdania Rb-ST 716
     Sprawozdania Rb-Z 4119
     Sprawozdania Rb-ZN 369
     Rb-UZ 24
     Bilans z wykonania budżetu 1001
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1517
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1145
     Kontrole RIO 816
     Uchwały RIO do roku 2013 5438
     Uchwały RIO 2014 rok 1243
     Uchwały RIO 2015 rok 988
     Uchwały RIO 2016 rok 823
     Uchwały RIO 2017 rok 281
     Uchwały RIO 2018 rok 71
   Uchwały okołobudżetowe 2607
   Prognoza długu 1707
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1601
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 37723
     Rok 2018 407
    ›    I kwartał 495
    ›    II kwartał 287
    ›    III kwartał 91
    ›    IV kwartał 92
     Rok 2017 1910
    ›    I kwartał 1057
    ›    II kwartał 1810
    ›    III kwartał 4106
    ›    IV kwartał 1474
    ›    I kwartał 6187
     Rok 2016 4981
    ›    II kwartał 1184
    ›    III kwartał 8024
    ›    IV kwartał 1121
     Rok 2015 8900
    ›    I kwartał 9784
    ›    II kwartał 3208
    ›    III kwartał 1718
    ›    IV kwartał 1321
     Rok 2014 3979
    ›    I kwartał 4496
    ›    II kwartał 3744
    ›    III kwartał 4746
    ›    IV kwartał 1038
     Rok 2013 3416
    ›    I kwartał 4212
    ›    II kwartał 4513
    ›    III kwartał 2453
    ›    IV kwartał 2432
     Rok 2012 5060
    ›    I kwartał 8484
    ›    II kwartał 3643
    ›    III kwartał 2044
    ›    IV kwartał 2106
     Rok 2011 4975
    ›    I kwartał 5127
    ›    II kwartał 2843
    ›    III kwartał 3352
    ›    IV kwartał 1394
    ›    Rok 2014 428
     Rok 2010 3723
    ›    I kwartał 4933
    ›    II kwartał 4322
    ›    III kwartał 3469
    ›    IV kwartał 1866
     Rok 2009 11673
    ›    I kwartał 15710
    ›    II kwartał 7453
    ›    III kwartał 8681
    ›    IV kwartał 8677
     Rok 2008 2433
    ›    IV kwartał 9062
    ›    III kwartał 7021
    ›    II kwartał 4879
    ›    I kwartał 2777
     Rok 2007 2695
    ›    I kwartał 3897
    ›    II kwartał 6422
    ›    III kwartał 6456
    ›    IV kwartał 13837
     Rok 2006 5180
    ›    IV kwartał 1385
    ›    III kwartał 1799
    ›    II kwartał 1721
    ›    I kwartał 2601
     Rok 2005 11281
     Rok 2004 10318
     Rok 2003 2510
   Zapytania ofertowe 1138
     Rok 2017 2165
     Archiwum 117892
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2427
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6145
     Podatki i opłaty lokalne 988
    ›    Podatek od nieruchomości 1155
    ›    Podatek od środków transportowych 653
    ›    Podatek rolny 834
    ›    Podatek leśny 687
    ›    Opłata targowa 564
    ›    Podatek od posiadania psów 585
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 556
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 581
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 218
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1434
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 619
     Meldunki i dowody osobiste 1580
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 470
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 460
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 418
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 482
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 402
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 725
     Działalność gospodarcza 1344
     Zezwolenia i decyzje 1485
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1128
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 923
     Zaświadczenia 1388
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 882
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1247
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1092
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 861
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 924
     Zgłaszanie awarii 517
     Sprawozdania 476
     Energia elektryczna 487
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1045
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 736
   Petycje 1485
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1772
   Rok 2014 2983
   Rok 2015 2316
Wybory i referenda
   Wybory 19633
     Zapytania komitetów wyborczych 1463
   Referenda gminne 3774
   Referenda ogólnokrajowe 1103
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2024
   Profilaktyka alkoholowa 924
   Przeciwdziałanie narkomanii 891
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1054
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 705
   Informacje dla sprzedawców 1235
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1411
   Program przeciwdziałania narkomanii 585
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 594
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 859
Rodzina 500 plus
   Informacje 1529
Inne
   Pomoc publiczna 169
     Rok 2017 70
     Rok 2016 132
     Rok 2015 47
     Rok 2014 54
   System Informacji Przestrzennej 1386
   Rządowe Centrum Legislacji 1832
   Zarządzanie kryzysowe 1347
   Jednostki organizacyjne 4746
     Szkoły i Przedszkola 1844
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2361
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3150
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2067
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2368
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2327
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1492
    ›    Kontakt 2397
    ›    Kierownictwo 1161
    ›    Statut 1071
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1012
    ›    Kontakt 1100
    ›    Kierownictwo 980
    ›    Statut 1101
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1004
    ›    Kontakt 760
    ›    Statut 667
    ›    Filie 645
    ›    Kierownictwo 645
    ›    Schemat organizacyjny 627
   Narodowy Spis Powrzechny 2243
   Jednostki pomocnicze 2952
     Sołectwa 2223
    ›    Statut Sołectw 2801
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2809
   Nabór pracowników 19321
     Ogłoszenia 24779
     Wyniki 10585
     Infrastruktura 587
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 493
    ›    Stan elektryfikacji 523
    ›    Stan telefonizacji 475
    ›    Stan gospodarki komunalnej 499
    ›    Drogi 586
     Oferty 1024
   Rejestry i ewidencje 3070
     Rejestr skarg i wniosków 1275
     Rejestr uchwał 1256
     Rejestr zarządzeń 728
     Rejestr instytucji kultury 1029
     Rejestr działalności regulowanej 1644
   Oświadczenia majątkowe 7869
     Wójt 2501
    ›    Zygmunt PAWLAK 1552
    ›    Tomasz KĄCKI 3807
     Radni kadencji 2014-2018 1425
    ›    Chwaliński Dominik 737
    ›    Cichosz Beata 776
    ›    Dudzik Dariusz 644
    ›    Leszczewski Mariusz 566
    ›    Majtyka Grzegorz 669
    ›    Musiał Paulina 730
    ›    Pietras Marek 667
    ›    Płonka Paweł 643
    ›    Prygiel Grzegorz 912
    ›    Siudy Grażyna 680
    ›    Stefaniak Tomasz - Przewodniczący 722
    ›    Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący 651
    ›    Wyrembak Elżbieta 630
    ›    Wyrębak Magdalena 795
    ›    Bil Zenon 608
    ›    Wydmuch Irena 75
     Radni kadencji 2010 - 2014 1476
    ›    Bil Zenon 1190
    ›    Braliński Zbigniew 919
    ›    Chwaliński Dominik 858
    ›    Gładysz Irena 981
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1095
    ›    Grześlak Grażyna 888
    ›    Kmiecik Sabina 937
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1219
    ›    Mielczarek Marek 861
    ›    Pietras Marek 931
    ›    Piśniak Arkadiusz 967
    ›    Strózik Teresa 782
    ›    Szaniec Wojciech 844
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1065
    ›    Witkowska Małgorzata 1268
    ›    Zaremba Ewa 721
     Radni kadencji 2006-2010 1121
    ›    Braliński Zbigniew 939
    ›    Gładysz Irena 960
    ›    Grześlak Grażyna 963
    ›    Juszczak Jan 878
    ›    Kmiecik Jan 793
    ›    Majtyka Grzegorz 1023
    ›    Mielczarek Marek 883
    ›    Piśniak Arkadiusz 951
    ›    Podyma Zbigniew 935
    ›    Rzepka Wiesław 890
    ›    Słowik Zdzisław 823
    ›    Strózik Teresa 963
    ›    Szaniec Wojciech 883
    ›    Wolna Genowefa 853
     Urząd 2967
    ›    Sekretarz Gminy 2335
    ›    Skarbnik Gminy 2038
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 1812
    ›    Kierownik USC 1823
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1806
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1445
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1306
    ›    Inspektor ds. osobowych 1178
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 920
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 851
     Przewodniczący Rady Gminy 1729
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2788
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1912
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 2627
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1542
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1482
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1520
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1271
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3122
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2100
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2636
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3046
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2151
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2478
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1772
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1570
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 1878
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1579
     Szkoły 905
   Informacje nieudostępnione 2804
   Ponowne wykorzystywanie 632
   Redakcja Biuletynu 5064