Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1463628
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ147414
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 147414
   Aktualności 1874
     Aktualności 2011 17097
     Aktualności 2012 25248
     Aktualności 2013 18591
     Aktualności 2014 13416
     Aktualności 2015 12209
     Aktualności 2016 11118
   Misja Urzędu Gminy 1722
   Organizacja 7699
     Schemat struktury organizacyjnej 1796
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2440
     Graficzny układ pokoi 1429
   Urząd Stanu Cywilnego 4315
   Projekty unijne 5525
   Pozyskane środki pozabudżetowe 11743
   Galeria 4766
   Rozwój Gminy 4351
Rodzina 500 plus
   Informacje 1231
Organy
   Wójt Gminy 7263
     Kompetencje 1888
     Kontakt 1780
     Decyzje i inne akty administracyjne 7083
    ›    Archiwum 2 9067
    ›    Archiwum 1 2192
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 10643
   Sekretarz 4783
   Skarbnik 5149
   Rada Gminy 9234
     Przewodniczący Rady 3948
     Zebrania wiejskie 870
     Skład Rady 5193
     Regulamin Rady Gminy 1672
     Sesje Rady Gminy 3459
    ›    Najbliższa sesja 2395
   Komisje Rady 3074
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2206
     Komisja Rewizyjna 2236
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 2503
     Sołectwo Brzeziny 482
    ›    Sołtys 451
    ›    Rada Sołecka 386
     Sołecto Chotów 364
    ›    Sołtys 457
    ›    Rada Sołecka 438
     Sołectwo Komorniki 766
    ›    Sołtys 436
    ›    Rada Sołecka 405
     Sołectwo Krzyworzeka I 343
    ›    Sołtys 394
    ›    Rada Sołecka 417
     Sołectwo Krzyworzeka II 352
    ›    Sołtys 485
    ›    Rada Sołecka 410
     Sołectwo Mątewki 503
    ›    Sołtys 400
    ›    Rada Sołecka 407
     Sołectwo Mokrsko I 332
    ›    Sołtys 385
    ›    Rada Sołecka 407
     Sołectwo Mokrsko II 335
    ›    Sołtys 346
    ›    Rada Sołecka 343
     Sołectwo Motyl 659
    ›    Sołtys 333
    ›    Rada Sołecka 427
     Sołectwo Ożarów 641
    ›    Sołtys 369
    ›    Rada Sołecka 436
     Sołectwo Słupsko 341
    ›    Sołtys 477
    ›    Rada Sołecka 356
     Sołectwo Jasna Góra 544
    ›    Sołtys 424
    ›    Rada Sołecka 378
   Sołectwa 2856
     Zebrania wiejskie 1143
     Konsultacje z mieszkańcami 535
     Protokoły z zebrań wiejskich 477
    ›    Sołectwo Brzeziny 480
    ›    Sołectwo Chotów 449
    ›    Sołectwo Jasna Góra 482
    ›    Sołectwo Komorniki 459
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 471
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 508
    ›    Sołectwo Mokrsko I 506
    ›    Sołectwo Mokrsko II 478
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 470
    ›    Sołectwo Mątewki 436
    ›    Sołectwo Ożarów 467
    ›    Sołectwo Słupsko 483
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 500
     Stanowisko ds. kadrowych 677
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 505
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 438
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 559
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 501
     Stanowisko ds. inwestycji 469
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 491
     Stanowisko ds. drogownictwa 493
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 494
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 419
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 435
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 422
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 470
     Stanowisko ds. finansowych 428
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 434
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 547
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 503
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 549
Prawo Lokalne
   Konkursy 5508
   Statut 7136
   Projekty Uchwał 11767
   Uchwały Rady Gminy 7370
     Rok 2011 i nowsze 4053
     Rok 2010 1656
    ›    I kwartał 2811
    ›    II kwartał 3151
    ›    III kwartał 2162
    ›    IV kwartał 3149
     Rok 2009 1136
    ›    I kwartał 1057
    ›    II kwartał 836
    ›    III kwartał 1157
    ›    IV kwartał 2214
     Rok 2008 1372
    ›    IV kwartał 3094
    ›    III kwartał 2716
    ›    II kwartał 3330
    ›    I kwartał 3925
     Rok 2007 1241
    ›    I kwartał 2970
    ›    II kwartał 2440
    ›    III kwartał 2573
    ›    IV kwartał 3149
     Rok 2006 1114
    ›    IV kwartał 2916
    ›    III kwartał 1297
    ›    II kwartał 2428
    ›    I kwartał 2225
     Rok 2005 1085
    ›    I Kwartał 2625
    ›    II Kwartał 2033
    ›    III Kwartał 1721
    ›    IV Kwartał 2509
     Rok 2004 1031
    ›    I Kwartał 1520
    ›    II Kwartał 2903
    ›    III Kwartał 1256
    ›    IV Kwartał 2886
     Rok 2003 1106
    ›    I Kwartał 2414
    ›    II Kwartał 3231
    ›    III Kwartał 1563
    ›    IV Kwartał 4545
     Rok 2002 997
    ›    I Kwartał 680
    ›    II Kwartał 695
    ›    IV Kwartał 4356
   Zarządzenia Wójta 3836
     Rok 2011 i nowsze 2577
     Rok 2006 2217
     Rok 2008 7778
     Rok 2009 18150
    ›    III kwartał 3213
    ›    II kwartał 1468
    ›    I kwartał 1766
     Rok 2010 922
    ›    IV kwartał 1345
     Podatek od nieruchomości 759
    ›    Podmiot opodatkowania 644
    ›    Przedmiot opodatkowania 536
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 578
    ›    Termin płatności 606
    ›    Stawki podatku 703
     Podatek od środków transportowych 834
     Podatek rolny 754
     Podatek leśny 638
     Podatek od posiadania psów 646
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 572
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 573
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 589
    ›    Rok 2003 330
    ›    Rok 2002 396
     Obwieszczenia i zawiadomienia 770
    ›    Rok 2003 310
    ›    Rok 2002 313
    ›    Rok 2004 516
    ›    Rok 2005 928
   Strategia rozwoju 2188
   Protokoły z sesji 5050
     Rok 2017 67
     Rok 2016 701
     Rok 2015 847
     Rok 2014 1105
     Rok 2013 1260
     Rok 2012 1389
     Rok 2011 893
     Rok 2010 1374
     Rok 2009 1168
     Rok 2008 1239
     Rok 2007 1388
     Rok 2006 1144
     Rok 2005 1081
     Rok 2004 1554
     Rok 2003 1265
     Rok 2002 1059
   Zagospodarowanie przestrzenne 8440
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 3799
     Informacje ogólne 1256
     Porady i informacje dla organizacji 1761
     Harmonogram konkursów ofert 401
    ›    Rok 2015 346
    ›    Rok 2016 357
    ›    Rok 2017 115
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 729
     Sprawozdania 545
     Rok 2013 1681
     Rok 2012 768
     Rok 2011 1004
     Rok 2010 825
     Rok 2008 1172
     Rok 2007 1048
     Konkursy 1031
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1035
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1158
   Plany odnowy miejscowości 1446
     POM Chotów 659
     POM Mokrsko 787
     POM Komorniki 749
     POM Ożarów 705
     POM Krzyworzeka 745
     POM Słupsko 657
   Zgromadzenia 476
     Organizacja zgromadzeń 302
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 567
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 738
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 8174
     Rok 2008 7080
     Rok 2007 4083
     Rok 2006 704
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2821
     System gospodarowania odpadami od lipca 2013 - deklaracje i pozostałe informacje 1860
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 1591
     Harmonogram odbioru odpadów 2261
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 896
     Analiza stanu gospodarki odpadami 602
   Usługi komunalne 1283
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 648
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 698
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 632
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 601
   Usuwanie azbestu 2146
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1085
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 2316
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 10422
   Informacje o wykonaniu budżetu 1946
     Absolutorium dla Wójta Gminy 885
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 4945
     Sprawozdania Rb-N 2530
     Sprawozdania Rb-NDS 3014
     Sprawozdania Rb-PDP 1441
     Sprawozdania Rb-S 932
     Sprawozdania Rb-ST 610
     Sprawozdania Rb-Z 3338
     Sprawozdania Rb-ZN 316
     Bilans z wykonania budżetu 919
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1346
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1013
     Kontrole RIO 719
     Uchwały RIO do roku 2013 4888
     Uchwały RIO 2014 rok 982
     Uchwały RIO 2015 rok 818
     Uchwały RIO 2016 rok 585
     Uchwały RIO 2017 rok 79
   Uchwały okołobudżetowe 2464
   Prognoza długu 1582
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1458
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 35897
     Rok 2017 997
    ›    I kwartał 752
    ›    II kwartał 1230
    ›    III kwartał 426
    ›    IV kwartał 362
    ›    I kwartał 6038
     Rok 2016 4895
    ›    II kwartał 1072
    ›    III kwartał 6782
    ›    IV kwartał 1041
     Rok 2015 7659
    ›    I kwartał 8298
    ›    II kwartał 3054
    ›    III kwartał 1592
    ›    IV kwartał 1213
     Rok 2014 3923
    ›    I kwartał 4320
    ›    II kwartał 3441
    ›    III kwartał 4504
    ›    IV kwartał 925
     Rok 2013 3380
    ›    I kwartał 4102
    ›    II kwartał 4332
    ›    III kwartał 2295
    ›    IV kwartał 2148
     Rok 2012 5023
    ›    I kwartał 8290
    ›    II kwartał 3437
    ›    III kwartał 1808
    ›    IV kwartał 1864
     Rok 2011 4942
    ›    I kwartał 4947
    ›    II kwartał 2666
    ›    III kwartał 3198
    ›    IV kwartał 1330
    ›    Rok 2014 385
     Rok 2010 3690
    ›    I kwartał 4775
    ›    II kwartał 4077
    ›    III kwartał 3165
    ›    IV kwartał 1673
     Rok 2009 11638
    ›    I kwartał 15516
    ›    II kwartał 7353
    ›    III kwartał 8420
    ›    IV kwartał 8512
     Rok 2008 2403
    ›    IV kwartał 8993
    ›    III kwartał 6879
    ›    II kwartał 4730
    ›    I kwartał 2638
     Rok 2007 2665
    ›    I kwartał 3769
    ›    II kwartał 6305
    ›    III kwartał 6379
    ›    IV kwartał 13722
     Rok 2006 5137
    ›    IV kwartał 1287
    ›    III kwartał 1645
    ›    II kwartał 1581
    ›    I kwartał 2267
     Rok 2005 11060
     Rok 2004 9908
     Rok 2003 2378
   Zapytania ofertowe 455
     Rok 2017 615
     Archiwum 102945
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2301
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5400
     Podatki i opłaty lokalne 773
    ›    Podatek od nieruchomości 801
    ›    Podatek od środków transportowych 502
    ›    Podatek rolny 635
    ›    Podatek leśny 538
    ›    Opłata targowa 453
    ›    Podatek od posiadania psów 456
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 428
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 448
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 113
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1331
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 528
     Meldunki i dowody osobiste 1458
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 387
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 389
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 328
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 398
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 341
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 640
     Działalność gospodarcza 1253
     Zezwolenia i decyzje 1341
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 923
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 825
     Zaświadczenia 1292
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 801
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1149
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 971
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 744
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 792
     Zgłaszanie awarii 451
     Sprawozdania 412
     Energia elektryczna 408
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 936
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 651
   Petycje 1108
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1674
   Rok 2014 2691
   Rok 2015 2062
Wybory i referenda
   Wybory 17704
     Zapytania komitetów wyborczych 1419
   Referenda gminne 3482
   Referenda ogólnokrajowe 970
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 1803
   Profilaktyka alkoholowa 822
   Przeciwdziałanie narkomanii 798
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 935
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 637
   Informacje dla sprzedawców 1101
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1232
   Program przeciwdziałania narkomanii 471
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 474
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 656
Inne
   System Informacji Przestrzennej 1203
   Rządowe Centrum Legislacji 1743
   Zarządzanie kryzysowe 1224
   Jednostki organizacyjne 4616
     Szkoły i Przedszkola 1776
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2128
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 2926
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 1794
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2056
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2053
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1440
    ›    Kontakt 2239
    ›    Kierownictwo 1088
    ›    Statut 1009
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 911
    ›    Kontakt 970
    ›    Kierownictwo 856
    ›    Statut 1005
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 920
    ›    Kontakt 662
    ›    Statut 553
    ›    Filie 555
    ›    Kierownictwo 559
    ›    Schemat organizacyjny 563
   Narodowy Spis Powrzechny 2098
   Jednostki pomocnicze 2871
     Sołectwa 2129
    ›    Statut Sołectw 2494
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2732
   Nabór pracowników 18295
     Ogłoszenia 22984
     Wyniki 9799
     Infrastruktura 565
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 424
    ›    Stan elektryfikacji 444
    ›    Stan telefonizacji 418
    ›    Stan gospodarki komunalnej 447
    ›    Drogi 502
     Oferty 1005
   Rejestry i ewidencje 2970
     Rejestr skarg i wniosków 1224
     Rejestr uchwał 1212
     Rejestr zarządzeń 690
     Rejestr instytucji kultury 961
     Rejestr działalności regulowanej 1550
   Oświadczenia majątkowe 7178
     Wójt 2328
    ›    Zygmunt PAWLAK 1420
    ›    Tomasz KĄCKI 3351
     Radni kadencji 2014-2018 1094
    ›    Chwaliński Dominik 602
    ›    Cichosz Beata 607
    ›    Dudzik Dariusz 508
    ›    Leszczewski Mariusz 430
    ›    Majtyka Grzegorz 478
    ›    Musiał Paulina 583
    ›    Pietras Marek 551
    ›    Płonka Paweł 502
    ›    Prygiel Grzegorz 731
    ›    Siudy Grażyna 543
    ›    Stefaniak Tomasz - Przewodniczący 536
    ›    Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący 527
    ›    Wyrembak Elżbieta 506
    ›    Wyrębak Magdalena 623
    ›    Bil Zenon 452
     Radni kadencji 2010 - 2014 1432
    ›    Bil Zenon 1068
    ›    Braliński Zbigniew 831
    ›    Chwaliński Dominik 759
    ›    Gładysz Irena 862
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 980
    ›    Grześlak Grażyna 791
    ›    Kmiecik Sabina 859
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1071
    ›    Mielczarek Marek 772
    ›    Pietras Marek 840
    ›    Piśniak Arkadiusz 869
    ›    Strózik Teresa 666
    ›    Szaniec Wojciech 749
    ›    Szkudlarek Zbigniew 943
    ›    Witkowska Małgorzata 1156
    ›    Zaremba Ewa 620
     Radni kadencji 2006-2010 1077
    ›    Braliński Zbigniew 838
    ›    Gładysz Irena 886
    ›    Grześlak Grażyna 868
    ›    Juszczak Jan 786
    ›    Kmiecik Jan 718
    ›    Majtyka Grzegorz 896
    ›    Mielczarek Marek 809
    ›    Piśniak Arkadiusz 857
    ›    Podyma Zbigniew 836
    ›    Rzepka Wiesław 812
    ›    Słowik Zdzisław 719
    ›    Strózik Teresa 895
    ›    Szaniec Wojciech 800
    ›    Wolna Genowefa 773
     Urząd 2760
    ›    Sekretarz Gminy 2039
    ›    Skarbnik Gminy 1848
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 1648
    ›    Kierownik USC 1633
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1635
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1203
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1150
    ›    Inspektor ds. osobowych 1025
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 782
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 708
     Przewodniczący Rady Gminy 1563
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2596
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1760
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 2396
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1441
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1392
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1413
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1149
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 2876
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 1874
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2409
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2814
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2009
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2152
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1618
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1407
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 1703
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1450
     Szkoły 760
   Informacje nieudostępnione 2725
   Ponowne wykorzystywanie 427
   Redakcja Biuletynu 4737