główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1876060
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ177491
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 177491
   Aktualności 2261
     Aktualności 2011 20179
     Aktualności 2012 29184
     Aktualności 2013 21422
     Aktualności 2014 16955
     Aktualności 2015 15787
     Aktualności 2016 15109
     Aktualności 2017 6082
     Aktualności 2018 4425
   Misja Urzędu Gminy 2220
   Organizacja 8846
     Schemat struktury organizacyjnej 2605
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2803
     Graficzny układ pokoi 1907
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 213
   Urząd Stanu Cywilnego 5056
   Projekty unijne 6034
   Pozyskane środki pozabudżetowe 14362
   Galeria 5411
   Rozwój Gminy 5212
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 698
   Monitoring wizyjny 14
Organy
   Wójt Gminy 8244
     Kompetencje 2127
     Kontakt 2122
     Decyzje i inne akty administracyjne 9271
    ›    Archiwum 2 11925
    ›    Archiwum 1 3230
    ›    Archiwum 16552
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 265
    ›    Rok 2018 1180
    ›    Rok 2019 237
   Sekretarz 5268
   Skarbnik 5657
   Rada Gminy 10960
     Przewodniczący Rady 4642
     Zebrania wiejskie 1380
     Skład Rady 8124
     Regulamin Rady Gminy 1912
     Nagrania i transmisje sesji 3892
     Interpelacje radnych 216
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 253
     Sesje Rady Gminy 5015
    ›    Najbliższa sesja 3220
   Komisje Rady 3581
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2638
     Komisja Rewizyjna 2680
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 3222
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 34
     Sołectwo Brzeziny 647
    ›    Sołtys 634
    ›    Rada Sołecka 536
     Sołecto Chotów 1219
    ›    Sołtys 831
    ›    Rada Sołecka 594
     Sołectwo Komorniki 1222
    ›    Sołtys 611
    ›    Rada Sołecka 566
     Sołectwo Krzyworzeka I 435
    ›    Sołtys 586
    ›    Rada Sołecka 601
     Sołectwo Krzyworzeka II 493
    ›    Sołtys 647
    ›    Rada Sołecka 570
     Sołectwo Mątewki 656
    ›    Sołtys 551
    ›    Rada Sołecka 540
     Sołectwo Mokrsko I 459
    ›    Sołtys 614
    ›    Rada Sołecka 590
     Sołectwo Mokrsko II 473
    ›    Sołtys 533
    ›    Rada Sołecka 529
     Sołectwo Motyl 870
    ›    Sołtys 521
    ›    Rada Sołecka 568
     Sołectwo Ożarów 1035
    ›    Sołtys 613
    ›    Rada Sołecka 683
     Sołectwo Słupsko 435
    ›    Sołtys 625
    ›    Rada Sołecka 497
     Sołectwo Jasna Góra 816
    ›    Sołtys 613
    ›    Rada Sołecka 577
   Sołectwa 4277
     Zebrania wiejskie 1710
     Konsultacje z mieszkańcami 698
     Protokoły z zebrań wiejskich 680
    ›    Sołectwo Brzeziny 762
    ›    Sołectwo Chotów 711
    ›    Sołectwo Jasna Góra 825
    ›    Sołectwo Komorniki 722
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 845
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 867
    ›    Sołectwo Mokrsko I 809
    ›    Sołectwo Mokrsko II 746
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 746
    ›    Sołectwo Mątewki 707
    ›    Sołectwo Ożarów 743
    ›    Sołectwo Słupsko 816
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 662
     Stanowisko ds. kadrowych 891
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 620
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 592
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 667
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 615
     Stanowisko ds. inwestycji 584
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 611
     Stanowisko ds. drogownictwa 638
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 627
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 538
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 546
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 521
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 597
     Stanowisko ds. finansowych 548
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 551
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 717
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 781
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 886
Prawo Lokalne
   Statut 7922
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 797
   Projekty uchwał 17325
   Uchwały Rady Gminy 8570
     Rok 2011 i nowsze 5285
     Rok 2010 1803
    ›    I kwartał 3814
    ›    II kwartał 3999
    ›    III kwartał 2885
    ›    IV kwartał 4608
     Rok 2009 1299
    ›    I kwartał 1380
    ›    II kwartał 1018
    ›    III kwartał 1503
    ›    IV kwartał 2954
     Rok 2008 1506
    ›    IV kwartał 4116
    ›    III kwartał 3656
    ›    II kwartał 4243
    ›    I kwartał 5302
     Rok 2007 1382
    ›    I kwartał 3990
    ›    II kwartał 3092
    ›    III kwartał 3559
    ›    IV kwartał 3956
     Rok 2006 1228
    ›    IV kwartał 3734
    ›    III kwartał 1597
    ›    II kwartał 3002
    ›    I kwartał 2773
     Rok 2005 1202
    ›    I Kwartał 3142
    ›    II Kwartał 2659
    ›    III Kwartał 2080
    ›    IV Kwartał 3204
     Rok 2004 1200
    ›    I Kwartał 1944
    ›    II Kwartał 3970
    ›    III Kwartał 1657
    ›    IV Kwartał 3825
     Rok 2003 1252
    ›    I Kwartał 3079
    ›    II Kwartał 4185
    ›    III Kwartał 1923
    ›    IV Kwartał 5773
     Rok 2002 1100
    ›    I Kwartał 822
    ›    II Kwartał 861
    ›    IV Kwartał 5207
   Zarządzenia Wójta 4338
     Rok 2011 i nowsze 2988
     Rok 2006 2450
     Rok 2008 9580
     Rok 2009 20572
    ›    III kwartał 4766
    ›    II kwartał 2185
    ›    I kwartał 2458
     Rok 2010 1077
    ›    IV kwartał 1821
   Podatki i opłaty lokalne 1539
    ›    Podmiot opodatkowania 828
    ›    Przedmiot opodatkowania 700
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 749
    ›    Termin płatności 775
    ›    Stawki podatku 884
     Wykazy 214
    ›    Rok 2003 439
    ›    Rok 2002 513
     Obwieszczenia i zawiadomienia 840
    ›    Rok 2003 443
    ›    Rok 2002 455
    ›    Rok 2004 670
    ›    Rok 2005 1343
   Strategia rozwoju 2648
   Konkursy 9832
   Protokoły z sesji 5641
     Rok 2019 277
     Rok 2018 412
     Rok 2017 372
     Rok 2016 913
     Rok 2015 1024
     Rok 2014 1599
     Rok 2013 1418
     Rok 2012 1577
     Rok 2011 1129
     Rok 2010 1560
     Rok 2009 1321
     Rok 2008 1392
     Rok 2007 1594
     Rok 2006 1413
     Rok 2005 1207
     Rok 2004 1696
     Rok 2003 1442
     Rok 2002 1238
   Zagospodarowanie przestrzenne 10810
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4262
     Informacje ogólne 1875
     Porady i informacje dla organizacji 2870
     Harmonogram konkursów ofert 540
    ›    Rok 2015 511
    ›    Rok 2016 580
    ›    Rok 2017 322
    ›    Rok 2018 174
    ›    Rok 2019 41
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 871
     Sprawozdania 703
     Rok 2013 1998
     Rok 2012 948
     Rok 2011 1455
     Rok 2010 1058
     Rok 2008 1267
     Rok 2007 1230
     Konkursy 1555
     Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu 50
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1252
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1277
   Plany odnowy miejscowości 1727
     POM Chotów 826
     POM Mokrsko 983
     POM Komorniki 875
     POM Ożarów 912
     POM Krzyworzeka 921
     POM Słupsko 878
   Zgromadzenia 805
     Organizacja zgromadzeń 519
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 972
Raport o stanie Gminy
   Raport za 2018 rok 153
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1247
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 208
     Taryfy 226
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 947
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 10743
     Rok 2008 7432
     Rok 2007 4242
     Rok 2006 858
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 4945
     System gospodarowania odpadami-deklaracje, opłaty i inne 2450
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2395
     Harmonogram odbioru odpadów 4127
     Zasady segregacji odpadów 362
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1189
     Analiza stanu gospodarki odpadami 1017
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 202
   Usługi komunalne 1729
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 851
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 863
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1034
   Usuwanie azbestu 2860
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1492
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 4056
   Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 15
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 12587
     Audyt budżetu - sprawozdania 55
   Informacje o wykonaniu budżetu 2561
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1191
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 7019
     Sprawozdania Rb-N 4045
     Sprawozdania Rb-NDS 4615
     Sprawozdania Rb-PDP 2073
     Sprawozdania Rb-S 1849
     Sprawozdania Rb-ST 908
     Sprawozdania Rb-Z 5288
     Sprawozdania Rb-ZN 490
     Rb-UZ 186
     Bilans z wykonania budżetu 1191
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1847
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1437
     Kontrole RIO 1019
     Uchwały RIO do roku 2013 6166
     Uchwały RIO 2014 rok 1413
     Uchwały RIO 2015 rok 1271
     Uchwały RIO 2016 rok 1059
     Uchwały RIO 2017 rok 428
     Uchwały RIO 2018 rok 209
     Uchwały RIO 2019 rok 119
   Uchwały okołobudżetowe 2972
   Prognoza długu 2034
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1933
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 41192
     Rok 2019 1624
    ›    IV kwartał 1661
    ›    III kwartał 1472
    ›    II kwartał 909
    ›    I kwartał 636
     Rok 2018 1724
    ›    I kwartał 1067
    ›    II kwartał 1348
    ›    III kwartał 946
    ›    IV kwartał 1131
     Rok 2017 2155
    ›    I kwartał 1241
    ›    II kwartał 2054
    ›    III kwartał 9547
    ›    IV kwartał 1852
    ›    I kwartał 6401
     Rok 2016 5109
    ›    II kwartał 1353
    ›    III kwartał 8203
    ›    IV kwartał 1260
     Rok 2015 11366
    ›    I kwartał 12534
    ›    II kwartał 3418
    ›    III kwartał 1908
    ›    IV kwartał 1545
     Rok 2014 4063
    ›    I kwartał 4644
    ›    II kwartał 4012
    ›    III kwartał 4951
    ›    IV kwartał 1183
     Rok 2013 3541
    ›    I kwartał 4451
    ›    II kwartał 4706
    ›    III kwartał 2733
    ›    IV kwartał 2738
     Rok 2012 5195
    ›    I kwartał 8854
    ›    II kwartał 3932
    ›    III kwartał 2851
    ›    IV kwartał 2337
     Rok 2011 5093
    ›    I kwartał 5472
    ›    II kwartał 3048
    ›    III kwartał 3602
    ›    IV kwartał 1571
    ›    Rok 2014 546
     Rok 2010 3841
    ›    I kwartał 5247
    ›    II kwartał 4805
    ›    III kwartał 3786
    ›    IV kwartał 2058
     Rok 2009 11810
    ›    I kwartał 16214
    ›    II kwartał 7638
    ›    III kwartał 9128
    ›    IV kwartał 9066
     Rok 2008 2525
    ›    IV kwartał 9343
    ›    III kwartał 7232
    ›    II kwartał 5083
    ›    I kwartał 3012
     Rok 2007 2832
    ›    I kwartał 4157
    ›    II kwartał 6624
    ›    III kwartał 6635
    ›    IV kwartał 14019
     Rok 2006 5356
    ›    IV kwartał 1635
    ›    III kwartał 1963
    ›    II kwartał 2060
    ›    I kwartał 2934
     Rok 2005 12099
     Rok 2004 11138
     Rok 2003 2709
   Zapytania ofertowe 2471
     Rok 2017 8705
     Archiwum 142776
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2678
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7497
     Podatki i opłaty lokalne 1700
    ›    Podatek od nieruchomości 1673
    ›    Podatek od środków transportowych 835
    ›    Podatek rolny 1212
    ›    Podatek leśny 891
    ›    Opłata targowa 689
    ›    Podatek od posiadania psów 790
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1136
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 922
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 452
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1662
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 759
     Meldunki i dowody osobiste 1952
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 621
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 596
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 502
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 616
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 540
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 938
     Działalność gospodarcza 1529
     Zezwolenia i decyzje 1758
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1424
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1117
     Zaświadczenia 1654
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1011
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1373
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1365
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1041
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1155
     Zgłaszanie awarii 684
     Sprawozdania 616
     Energia elektryczna 625
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1223
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 857
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 2039
   Rok 2014 3426
   Rok 2015 2959
   Rok 2018 526
   Rok 2019 21
Wybory i referenda
   Wybory 26394
     Zapytania komitetów wyborczych 1721
   Referenda gminne 4212
   Referenda ogólnokrajowe 1392
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2631
   Profilaktyka alkoholowa 1173
   Przeciwdziałanie narkomanii 1134
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1256
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 854
   Informacje dla sprzedawców 1543
Programy i strategie
   Program "Czyste powietrze" 6
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1719
   Program przeciwdziałania narkomanii 792
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 764
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 284
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1274
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 226
Petycje
   Informacje o petycjach 25
   Petycje 2015-2019 2442
Inne
   Pomoc publiczna 395
     Rok 2018 31
     Rok 2017 167
     Rok 2016 377
     Rok 2015 130
     Rok 2014 198
   System Informacji Przestrzennej 1678
   Rządowe Centrum Legislacji 2008
   Zarządzanie kryzysowe 1571
   Jednostki organizacyjne 5121
     Szkoły i Przedszkola 2166
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 3031
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3612
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2778
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 7234
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2870
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1645
    ›    Kontakt 2985
    ›    Kierownictwo 1344
    ›    Statut 1223
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1182
    ›    Kontakt 1342
    ›    Kierownictwo 1138
    ›    Statut 1373
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1200
    ›    Kontakt 953
    ›    Statut 811
    ›    Filie 752
    ›    Kierownictwo 782
    ›    Schemat organizacyjny 771
   Narodowy Spis Powrzechny 2436
     Sołectwa 2647
    ›    Statut Sołectw 3118
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2984
   Nabór pracowników 23085
     Ogłoszenia 29302
     Wyniki 12146
     Infrastruktura 638
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 693
    ›    Stan elektryfikacji 667
    ›    Stan telefonizacji 575
    ›    Stan gospodarki komunalnej 598
    ›    Drogi 746
     Oferty 1081
   Rejestry i ewidencje 3296
     Rejestr skarg i wniosków 1376
     Rejestr uchwał 1322
     Rejestr zarządzeń 809
     Rejestr instytucji kultury 1151
     Rejestr działalności regulowanej 1761
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 66
   Oświadczenia majątkowe 11661
     Wójt 2954
    ›    Zygmunt PAWLAK 1832
    ›    Tomasz KĄCKI 4662
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 224
     Radni kadencji 2018-2023 362
    ›    Chwaliński Dominik 175
    ›    Drobina Henryk 113
    ›    Dudzik Dariusz 92
    ›    Golański Stanisław 70
    ›    Juszczak Jolanta 85
    ›    Kryściak Tomasz 105
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 165
    ›    Papina Tadeusz 109
    ›    Sawer Eugeniusz 78
    ›    Siudy Grażyna 93
    ›    Sokół Judyta 123
    ›    Szkudlarek Zbigniew 135
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 80
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 95
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 109
     Radni kadencji 2014-2018 2141
    ›    Chwaliński Dominik 1005
    ›    Cichosz Beata 1187
    ›    Dudzik Dariusz 922
    ›    Leszczewski Mariusz 774
    ›    Majtyka Grzegorz 892
    ›    Musiał Paulina 1774
    ›    Pietras Marek 947
    ›    Płonka Paweł 1010
    ›    Prygiel Grzegorz 1213
    ›    Siudy Grażyna 998
    ›    Stefaniak Tomasz 1228
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 962
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 929
    ›    Wyrębak Magdalena 1042
    ›    Bil Zenon 919
    ›    Wydmuch Irena 409
    ›    Bil Zenon 1411
    ›    Braliński Zbigniew 1050
    ›    Chwaliński Dominik 991
    ›    Gładysz Irena 1154
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1249
    ›    Grześlak Grażyna 1092
    ›    Kmiecik Sabina 1120
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1351
    ›    Mielczarek Marek 1028
    ›    Pietras Marek 1159
    ›    Piśniak Arkadiusz 1154
    ›    Strózik Teresa 948
    ›    Szaniec Wojciech 1019
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1229
    ›    Witkowska Małgorzata 1470
    ›    Zaremba Ewa 962
    ›    Braliński Zbigniew 1055
    ›    Gładysz Irena 1204
    ›    Grześlak Grażyna 1127
    ›    Juszczak Jan 1052
    ›    Kmiecik Jan 900
    ›    Majtyka Grzegorz 1237
    ›    Mielczarek Marek 1006
    ›    Piśniak Arkadiusz 1112
    ›    Podyma Zbigniew 1061
    ›    Rzepka Wiesław 1030
    ›    Słowik Zdzisław 976
    ›    Strózik Teresa 1122
    ›    Szaniec Wojciech 1032
    ›    Wolna Genowefa 971
     Urząd Gminy 3536
    ›    Sekretarz Gminy 2713
    ›    Skarbnik Gminy 2333
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1942
    ›    Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych 1680
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1145
    ›    Referat finansowy 73
    ›    Referat organizacyjny 40
    ›    Referat organizacyjny 59
     Urząd Stanu Cywilnego 2168
     Przewodniczący Rady Gminy 1985
     Gminne jednostki organizacyjne 3131
    ›    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2316
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy 3134
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1510
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku 3689
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2477
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 3196
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3449
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2915
     Szkoły 1239
   Informacje nieudostępnione 3015
   Ponowne wykorzystywanie 801
   Redakcja Biuletynu 5566