główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1803722
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ168625
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 168625
   Aktualności 785
     Aktualności 2011 19932
     Aktualności 2012 28663
     Aktualności 2013 21109
     Aktualności 2014 16742
     Aktualności 2015 15434
     Aktualności 2016 14873
     Aktualności 2017 5931
     Aktualności 2018 4138
   Misja Urzędu Gminy 2095
   Organizacja 8544
     Schemat struktury organizacyjnej 2324
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2693
     Graficzny układ pokoi 1835
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 161
   Urząd Stanu Cywilnego 4898
   Projekty unijne 5932
   Pozyskane środki pozabudżetowe 14029
   Galeria 5285
   Rozwój Gminy 5125
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 442
Organy
   Wójt Gminy 7997
     Kompetencje 2080
     Kontakt 2002
     Decyzje i inne akty administracyjne 9116
    ›    Archiwum 2 11777
    ›    Archiwum 1 3150
    ›    Archiwum 16199
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 202
    ›    Rok 2018 957
    ›    Rok 2019 10
   Sekretarz 5168
   Skarbnik 5540
   Rada Gminy 10622
     Przewodniczący Rady 4524
     Zebrania wiejskie 1233
     Skład Rady 7409
     Regulamin Rady Gminy 1854
     Nagrania i transmisje sesji 2013
     Interpelacje radnych 123
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 164
     Sesje Rady Gminy 4700
    ›    Najbliższa sesja 3105
   Komisje Rady 3439
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2565
     Komisja Rewizyjna 2597
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 3000
     Sołectwo Brzeziny 610
    ›    Sołtys 590
    ›    Rada Sołecka 493
     Sołecto Chotów 456
    ›    Sołtys 749
    ›    Rada Sołecka 551
     Sołectwo Komorniki 1069
    ›    Sołtys 558
    ›    Rada Sołecka 512
     Sołectwo Krzyworzeka I 407
    ›    Sołtys 544
    ›    Rada Sołecka 553
     Sołectwo Krzyworzeka II 467
    ›    Sołtys 598
    ›    Rada Sołecka 530
     Sołectwo Mątewki 618
    ›    Sołtys 506
    ›    Rada Sołecka 499
     Sołectwo Mokrsko I 434
    ›    Sołtys 569
    ›    Rada Sołecka 550
     Sołectwo Mokrsko II 448
    ›    Sołtys 487
    ›    Rada Sołecka 484
     Sołectwo Motyl 836
    ›    Sołtys 477
    ›    Rada Sołecka 525
     Sołectwo Ożarów 921
    ›    Sołtys 478
    ›    Rada Sołecka 587
     Sołectwo Słupsko 411
    ›    Sołtys 585
    ›    Rada Sołecka 455
     Sołectwo Jasna Góra 761
    ›    Sołtys 568
    ›    Rada Sołecka 536
   Sołectwa 3916
     Zebrania wiejskie 1641
     Konsultacje z mieszkańcami 653
     Protokoły z zebrań wiejskich 622
    ›    Sołectwo Brzeziny 713
    ›    Sołectwo Chotów 652
    ›    Sołectwo Jasna Góra 778
    ›    Sołectwo Komorniki 668
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 761
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 782
    ›    Sołectwo Mokrsko I 741
    ›    Sołectwo Mokrsko II 699
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 682
    ›    Sołectwo Mątewki 661
    ›    Sołectwo Ożarów 683
    ›    Sołectwo Słupsko 749
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 637
     Stanowisko ds. kadrowych 864
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 594
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 566
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 643
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 581
     Stanowisko ds. inwestycji 560
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 584
     Stanowisko ds. drogownictwa 594
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 599
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 506
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 521
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 494
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 572
     Stanowisko ds. finansowych 522
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 525
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 670
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 731
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 827
Prawo Lokalne
   Statut 7777
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 460
   Projekty uchwał 17014
   Uchwały Rady Gminy 8274
     Rok 2011 i nowsze 4996
     Rok 2010 1771
    ›    I kwartał 3719
    ›    II kwartał 3914
    ›    III kwartał 2819
    ›    IV kwartał 4526
     Rok 2009 1264
    ›    I kwartał 1338
    ›    II kwartał 979
    ›    III kwartał 1459
    ›    IV kwartał 2878
     Rok 2008 1452
    ›    IV kwartał 4019
    ›    III kwartał 3575
    ›    II kwartał 4153
    ›    I kwartał 5198
     Rok 2007 1320
    ›    I kwartał 3907
    ›    II kwartał 3018
    ›    III kwartał 3429
    ›    IV kwartał 3858
     Rok 2006 1194
    ›    IV kwartał 3656
    ›    III kwartał 1554
    ›    II kwartał 2945
    ›    I kwartał 2714
     Rok 2005 1166
    ›    I Kwartał 3069
    ›    II Kwartał 2597
    ›    III Kwartał 2016
    ›    IV Kwartał 3134
     Rok 2004 1163
    ›    I Kwartał 1895
    ›    II Kwartał 3906
    ›    III Kwartał 1615
    ›    IV Kwartał 3751
     Rok 2003 1223
    ›    I Kwartał 3016
    ›    II Kwartał 4117
    ›    III Kwartał 1881
    ›    IV Kwartał 5666
     Rok 2002 1071
    ›    I Kwartał 780
    ›    II Kwartał 823
    ›    IV Kwartał 5120
   Zarządzenia Wójta 4205
     Rok 2011 i nowsze 2885
     Rok 2006 2410
     Rok 2008 9508
     Rok 2009 20419
    ›    III kwartał 4678
    ›    II kwartał 2122
    ›    I kwartał 2392
     Rok 2010 1049
    ›    IV kwartał 1765
   Podatki i opłaty lokalne 1425
    ›    Podmiot opodatkowania 784
    ›    Przedmiot opodatkowania 661
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 709
    ›    Termin płatności 736
    ›    Stawki podatku 830
     Wykazy 153
    ›    Rok 2003 401
    ›    Rok 2002 474
     Obwieszczenia i zawiadomienia 817
    ›    Rok 2003 405
    ›    Rok 2002 411
    ›    Rok 2004 629
    ›    Rok 2005 1297
   Strategia rozwoju 2566
   Konkursy 8760
   Protokoły z sesji 5488
     Rok 2019 150
     Rok 2018 350
     Rok 2017 343
     Rok 2016 887
     Rok 2015 992
     Rok 2014 1494
     Rok 2013 1379
     Rok 2012 1547
     Rok 2011 1098
     Rok 2010 1526
     Rok 2009 1290
     Rok 2008 1365
     Rok 2007 1562
     Rok 2006 1383
     Rok 2005 1174
     Rok 2004 1669
     Rok 2003 1415
     Rok 2002 1207
   Zagospodarowanie przestrzenne 10326
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4156
     Informacje ogólne 1808
     Porady i informacje dla organizacji 2748
     Harmonogram konkursów ofert 508
    ›    Rok 2015 470
    ›    Rok 2016 537
    ›    Rok 2017 281
    ›    Rok 2018 129
    ›    Rok 2019 24
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 827
     Sprawozdania 659
     Rok 2013 1965
     Rok 2012 914
     Rok 2011 1411
     Rok 2010 1022
     Rok 2008 1239
     Rok 2007 1203
     Konkursy 1410
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1214
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1255
   Plany odnowy miejscowości 1657
     POM Chotów 793
     POM Mokrsko 949
     POM Komorniki 850
     POM Ożarów 853
     POM Krzyworzeka 890
     POM Słupsko 837
   Zgromadzenia 747
     Organizacja zgromadzeń 493
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 890
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1156
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 128
     Taryfy 184
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 913
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 10548
     Rok 2008 7404
     Rok 2007 4222
     Rok 2006 836
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 4461
     System gospodarowania odpadami-deklaracje, opłaty i inne 2338
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2220
     Harmonogram odbioru odpadów 3572
     Zasady segregacji odpadów 216
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1114
     Analiza stanu gospodarki odpadami 889
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 47
   Usługi komunalne 1638
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 808
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 813
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 939
   Usuwanie azbestu 2761
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1406
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 3808
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 12211
     Audyt budżetu - sprawozdania 10
   Informacje o wykonaniu budżetu 2418
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1128
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 6728
     Sprawozdania Rb-N 3946
     Sprawozdania Rb-NDS 4473
     Sprawozdania Rb-PDP 1984
     Sprawozdania Rb-S 1124
     Sprawozdania Rb-ST 841
     Sprawozdania Rb-Z 5155
     Sprawozdania Rb-ZN 431
     Rb-UZ 143
     Bilans z wykonania budżetu 1096
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1720
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1319
     Kontrole RIO 911
     Uchwały RIO do roku 2013 5968
     Uchwały RIO 2014 rok 1370
     Uchwały RIO 2015 rok 1215
     Uchwały RIO 2016 rok 1006
     Uchwały RIO 2017 rok 380
     Uchwały RIO 2018 rok 157
     Uchwały RIO 2019 rok 62
   Uchwały okołobudżetowe 2883
   Prognoza długu 1963
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1808
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 39722
     Rok 2019 380
    ›    IV kwartał 51
    ›    III kwartał 44
    ›    II kwartał 181
    ›    I kwartał 462
     Rok 2018 1543
    ›    I kwartał 961
    ›    II kwartał 1230
    ›    III kwartał 852
    ›    IV kwartał 926
     Rok 2017 2067
    ›    I kwartał 1182
    ›    II kwartał 1994
    ›    III kwartał 8426
    ›    IV kwartał 1756
    ›    I kwartał 6348
     Rok 2016 5053
    ›    II kwartał 1296
    ›    III kwartał 8150
    ›    IV kwartał 1206
     Rok 2015 10361
    ›    I kwartał 11530
    ›    II kwartał 3360
    ›    III kwartał 1862
    ›    IV kwartał 1497
     Rok 2014 4022
    ›    I kwartał 4598
    ›    II kwartał 3941
    ›    III kwartał 4901
    ›    IV kwartał 1130
     Rok 2013 3496
    ›    I kwartał 4392
    ›    II kwartał 4653
    ›    III kwartał 2687
    ›    IV kwartał 2685
     Rok 2012 5148
    ›    I kwartał 8775
    ›    II kwartał 3873
    ›    III kwartał 2572
    ›    IV kwartał 2267
     Rok 2011 5037
    ›    I kwartał 5394
    ›    II kwartał 2975
    ›    III kwartał 3538
    ›    IV kwartał 1523
    ›    Rok 2014 507
     Rok 2010 3798
    ›    I kwartał 5159
    ›    II kwartał 4635
    ›    III kwartał 3725
    ›    IV kwartał 1995
     Rok 2009 11760
    ›    I kwartał 16121
    ›    II kwartał 7576
    ›    III kwartał 9040
    ›    IV kwartał 8998
     Rok 2008 2477
    ›    IV kwartał 9278
    ›    III kwartał 7177
    ›    II kwartał 5022
    ›    I kwartał 2952
     Rok 2007 2777
    ›    I kwartał 4086
    ›    II kwartał 6560
    ›    III kwartał 6575
    ›    IV kwartał 13959
     Rok 2006 5306
    ›    IV kwartał 1565
    ›    III kwartał 1907
    ›    II kwartał 1994
    ›    I kwartał 2862
     Rok 2005 12021
     Rok 2004 11048
     Rok 2003 2657
   Zapytania ofertowe 1922
     Rok 2017 4925
     Archiwum 133913
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2610
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6945
     Podatki i opłaty lokalne 1369
    ›    Podatek od nieruchomości 1433
    ›    Podatek od środków transportowych 747
    ›    Podatek rolny 1064
    ›    Podatek leśny 788
    ›    Opłata targowa 638
    ›    Podatek od posiadania psów 700
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 873
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 763
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 389
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1576
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 687
     Meldunki i dowody osobiste 1755
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 582
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 553
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 465
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 576
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 501
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 892
     Działalność gospodarcza 1450
     Zezwolenia i decyzje 1653
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1345
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1058
     Zaświadczenia 1543
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 961
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1312
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1288
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 968
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1069
     Zgłaszanie awarii 610
     Sprawozdania 547
     Energia elektryczna 569
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1153
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 798
   Petycje 1946
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1981
   Rok 2014 3346
   Rok 2015 2889
   Rok 2018 400
Wybory i referenda
   Wybory 24389
     Zapytania komitetów wyborczych 1585
   Referenda gminne 4091
   Referenda ogólnokrajowe 1329
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2457
   Profilaktyka alkoholowa 1088
   Przeciwdziałanie narkomanii 1062
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1206
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 800
   Informacje dla sprzedawców 1476
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1615
   Program przeciwdziałania narkomanii 710
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 698
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 199
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1140
Rodzina 500 plus
   Informacje 1745
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 80
Inne
   Pomoc publiczna 301
     Rok 2017 123
     Rok 2016 343
     Rok 2015 101
     Rok 2014 168
   System Informacji Przestrzennej 1596
   Rządowe Centrum Legislacji 1947
   Zarządzanie kryzysowe 1499
   Jednostki organizacyjne 4970
     Szkoły i Przedszkola 2058
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2777
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3388
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2444
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 6990
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2633
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1579
    ›    Kontakt 2752
    ›    Kierownictwo 1250
    ›    Statut 1165
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1109
    ›    Kontakt 1246
    ›    Kierownictwo 1064
    ›    Statut 1327
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1128
    ›    Kontakt 899
    ›    Statut 760
    ›    Filie 704
    ›    Kierownictwo 736
    ›    Schemat organizacyjny 726
   Narodowy Spis Powrzechny 2379
     Sołectwa 2462
    ›    Statut Sołectw 3034
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2905
   Nabór pracowników 21573
     Ogłoszenia 27442
     Wyniki 11297
     Infrastruktura 614
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 648
    ›    Stan elektryfikacji 625
    ›    Stan telefonizacji 533
    ›    Stan gospodarki komunalnej 553
    ›    Drogi 667
     Oferty 1054
   Rejestry i ewidencje 3206
     Rejestr skarg i wniosków 1325
     Rejestr uchwał 1295
     Rejestr zarządzeń 776
     Rejestr instytucji kultury 1122
     Rejestr działalności regulowanej 1717
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 28
   Oświadczenia majątkowe 9180
     Wójt 2809
    ›    Zygmunt PAWLAK 1754
    ›    Tomasz KĄCKI 4463
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 108
     Radni kadencji 2018-2023 186
    ›    Chwaliński Dominik 119
    ›    Drobina Henryk 68
    ›    Dudzik Dariusz 50
    ›    Golański Stanisław 34
    ›    Juszczak Jolanta 42
    ›    Kryściak Tomasz 41
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 104
    ›    Papina Tadeusz 43
    ›    Sawer Eugeniusz 36
    ›    Siudy Grażyna 47
    ›    Sokół Judyta 58
    ›    Szkudlarek Zbigniew 68
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 37
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 50
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 54
     Radni kadencji 2014-2018 2012
    ›    Chwaliński Dominik 965
    ›    Cichosz Beata 1093
    ›    Dudzik Dariusz 857
    ›    Leszczewski Mariusz 725
    ›    Majtyka Grzegorz 830
    ›    Musiał Paulina 1036
    ›    Pietras Marek 899
    ›    Płonka Paweł 916
    ›    Prygiel Grzegorz 1131
    ›    Siudy Grażyna 886
    ›    Stefaniak Tomasz 1117
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 884
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 822
    ›    Wyrębak Magdalena 972
    ›    Bil Zenon 854
    ›    Wydmuch Irena 297
     Radni kadencji 2010 - 2014 1588
    ›    Bil Zenon 1360
    ›    Braliński Zbigniew 1003
    ›    Chwaliński Dominik 943
    ›    Gładysz Irena 1094
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1188
    ›    Grześlak Grażyna 1045
    ›    Kmiecik Sabina 1071
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1299
    ›    Mielczarek Marek 980
    ›    Pietras Marek 1102
    ›    Piśniak Arkadiusz 1103
    ›    Strózik Teresa 897
    ›    Szaniec Wojciech 972
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1157
    ›    Witkowska Małgorzata 1395
    ›    Zaremba Ewa 894
     Radni kadencji 2006-2010 1230
    ›    Braliński Zbigniew 1013
    ›    Gładysz Irena 1156
    ›    Grześlak Grażyna 1084
    ›    Juszczak Jan 1011
    ›    Kmiecik Jan 862
    ›    Majtyka Grzegorz 1188
    ›    Mielczarek Marek 963
    ›    Piśniak Arkadiusz 1071
    ›    Podyma Zbigniew 1014
    ›    Rzepka Wiesław 986
    ›    Słowik Zdzisław 936
    ›    Strózik Teresa 1081
    ›    Szaniec Wojciech 991
    ›    Wolna Genowefa 933
     Urząd 3329
    ›    Sekretarz Gminy 2619
    ›    Skarbnik Gminy 2246
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 2065
    ›    Kierownik USC 2073
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 2031
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1750
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1567
    ›    Inspektor ds. osobowych 1342
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1057
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 1092
     Przewodniczący Rady Gminy 1911
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2991
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2177
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 3001
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1686
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1608
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1711
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1380
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3463
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2288
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2943
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3296
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2380
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2811
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1936
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1765
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 2125
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1770
     Szkoły 1110
   Informacje nieudostępnione 2951
   Ponowne wykorzystywanie 748
   Redakcja Biuletynu 5467