Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1692001
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ162379
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 162379
   Aktualności 2516
     Aktualności 2011 19197
     Aktualności 2012 27887
     Aktualności 2013 20527
     Aktualności 2014 15636
     Aktualności 2015 14761
     Aktualności 2016 14242
     Aktualności 2017 4966
   Misja Urzędu Gminy 1979
   Organizacja 8289
     Schemat struktury organizacyjnej 2106
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2610
     Graficzny układ pokoi 1683
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 92
   Urząd Stanu Cywilnego 4762
   Projekty unijne 5824
   Pozyskane środki pozabudżetowe 13352
   Galeria 5145
   Rozwój Gminy 4883
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 178
Organy
   Wójt Gminy 7698
     Kompetencje 2007
     Kontakt 1930
     Decyzje i inne akty administracyjne 8452
    ›    Archiwum 2 11015
    ›    Archiwum 1 2882
    ›    Archiwum 14699
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 135
    ›    Rok 2018 470
   Sekretarz 5028
   Skarbnik 5394
   Rada Gminy 10192
     Przewodniczący Rady 4309
     Zebrania wiejskie 1044
     Skład Rady 6668
     Regulamin Rady Gminy 1794
     Sesje Rady Gminy 4147
    ›    Najbliższa sesja 2863
   Komisje Rady 3292
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2424
     Komisja Rewizyjna 2467
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 2823
     Sołectwo Brzeziny 562
    ›    Sołtys 536
    ›    Rada Sołecka 454
     Sołecto Chotów 416
    ›    Sołtys 636
    ›    Rada Sołecka 514
     Sołectwo Komorniki 976
    ›    Sołtys 517
    ›    Rada Sołecka 474
     Sołectwo Krzyworzeka I 382
    ›    Sołtys 487
    ›    Rada Sołecka 507
     Sołectwo Krzyworzeka II 420
    ›    Sołtys 558
    ›    Rada Sołecka 479
     Sołectwo Mątewki 580
    ›    Sołtys 462
    ›    Rada Sołecka 462
     Sołectwo Mokrsko I 405
    ›    Sołtys 500
    ›    Rada Sołecka 498
     Sołectwo Mokrsko II 424
    ›    Sołtys 435
    ›    Rada Sołecka 422
     Sołectwo Motyl 779
    ›    Sołtys 417
    ›    Rada Sołecka 486
     Sołectwo Ożarów 834
    ›    Sołtys 438
    ›    Rada Sołecka 534
     Sołectwo Słupsko 384
    ›    Sołtys 551
    ›    Rada Sołecka 421
     Sołectwo Jasna Góra 682
    ›    Sołtys 528
    ›    Rada Sołecka 472
   Sołectwa 3512
     Zebrania wiejskie 1480
     Konsultacje z mieszkańcami 611
     Protokoły z zebrań wiejskich 547
    ›    Sołectwo Brzeziny 636
    ›    Sołectwo Chotów 585
    ›    Sołectwo Jasna Góra 668
    ›    Sołectwo Komorniki 602
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 664
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 684
    ›    Sołectwo Mokrsko I 659
    ›    Sołectwo Mokrsko II 615
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 612
    ›    Sołectwo Mątewki 592
    ›    Sołectwo Ożarów 606
    ›    Sołectwo Słupsko 650
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 603
     Stanowisko ds. kadrowych 795
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 569
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 526
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 617
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 558
     Stanowisko ds. inwestycji 535
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 557
     Stanowisko ds. drogownictwa 560
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 562
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 479
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 497
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 473
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 540
     Stanowisko ds. finansowych 495
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 498
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 618
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 643
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 738
Prawo Lokalne
   Konkursy 7968
   Statut 7571
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 14
   Projekty uchwał 15748
   Uchwały Rady Gminy 7983
     Rok 2011 i nowsze 4698
     Rok 2010 1729
    ›    I kwartał 3310
    ›    II kwartał 3625
    ›    III kwartał 2569
    ›    IV kwartał 3952
     Rok 2009 1219
    ›    I kwartał 1217
    ›    II kwartał 925
    ›    III kwartał 1328
    ›    IV kwartał 2576
     Rok 2008 1432
    ›    IV kwartał 3668
    ›    III kwartał 3266
    ›    II kwartał 3860
    ›    I kwartał 4709
     Rok 2007 1295
    ›    I kwartał 3635
    ›    II kwartał 2812
    ›    III kwartał 3139
    ›    IV kwartał 3534
     Rok 2006 1164
    ›    IV kwartał 3407
    ›    III kwartał 1464
    ›    II kwartał 2802
    ›    I kwartał 2553
     Rok 2005 1135
    ›    I Kwartał 2921
    ›    II Kwartał 2426
    ›    III Kwartał 1934
    ›    IV Kwartał 2940
     Rok 2004 1117
    ›    I Kwartał 1774
    ›    II Kwartał 3564
    ›    III Kwartał 1469
    ›    IV Kwartał 3466
     Rok 2003 1187
    ›    I Kwartał 2788
    ›    II Kwartał 3772
    ›    III Kwartał 1747
    ›    IV Kwartał 5225
     Rok 2002 1048
    ›    I Kwartał 742
    ›    II Kwartał 787
    ›    IV Kwartał 4789
   Zarządzenia Wójta 4084
     Rok 2011 i nowsze 2787
     Rok 2006 2344
     Rok 2008 8770
     Rok 2009 19538
    ›    III kwartał 4192
    ›    II kwartał 1874
    ›    I kwartał 2194
     Rok 2010 1004
    ›    IV kwartał 1638
   Podatki i opłaty lokalne 1317
    ›    Podmiot opodatkowania 742
    ›    Przedmiot opodatkowania 624
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 672
    ›    Termin płatności 693
    ›    Stawki podatku 780
     Wykazy 81
    ›    Rok 2003 374
    ›    Rok 2002 445
     Obwieszczenia i zawiadomienia 801
    ›    Rok 2003 370
    ›    Rok 2002 377
    ›    Rok 2004 588
    ›    Rok 2005 1179
   Strategia rozwoju 2458
   Protokoły z sesji 5308
     Rok 2018 114
     Rok 2017 288
     Rok 2016 846
     Rok 2015 946
     Rok 2014 1358
     Rok 2013 1341
     Rok 2012 1488
     Rok 2011 1030
     Rok 2010 1462
     Rok 2009 1239
     Rok 2008 1324
     Rok 2007 1496
     Rok 2006 1268
     Rok 2005 1141
     Rok 2004 1630
     Rok 2003 1374
     Rok 2002 1154
   Zagospodarowanie przestrzenne 9842
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4066
     Informacje ogólne 1598
     Porady i informacje dla organizacji 2392
     Harmonogram konkursów ofert 473
    ›    Rok 2015 429
    ›    Rok 2016 463
    ›    Rok 2017 228
    ›    Rok 2018 72
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 796
     Sprawozdania 627
     Rok 2013 1908
     Rok 2012 860
     Rok 2011 1295
     Rok 2010 954
     Rok 2008 1218
     Rok 2007 1147
     Konkursy 1331
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1150
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1217
   Plany odnowy miejscowości 1591
     POM Chotów 750
     POM Mokrsko 910
     POM Komorniki 814
     POM Ożarów 805
     POM Krzyworzeka 851
     POM Słupsko 770
   Zgromadzenia 665
     Organizacja zgromadzeń 432
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 828
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1052
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 59
     Taryfy 136
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 811
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 9928
     Rok 2008 7305
     Rok 2007 4183
     Rok 2006 794
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 4070
     System gospodarowania odpadami od lipca 2013 - deklaracje i pozostałe informacje 2163
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2045
     Harmonogram odbioru odpadów 3246
     Zasady segregacji odpadów 106
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1066
     Analiza stanu gospodarki odpadami 812
   Usługi komunalne 1560
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 736
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 772
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 834
   Usuwanie azbestu 2593
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1328
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 3304
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 11480
   Informacje o wykonaniu budżetu 2267
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1053
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 6315
     Sprawozdania Rb-N 3442
     Sprawozdania Rb-NDS 3895
     Sprawozdania Rb-PDP 1814
     Sprawozdania Rb-S 1048
     Sprawozdania Rb-ST 748
     Sprawozdania Rb-Z 4508
     Sprawozdania Rb-ZN 388
     Rb-UZ 78
     Bilans z wykonania budżetu 1033
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1562
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1209
     Kontrole RIO 839
     Uchwały RIO do roku 2013 5546
     Uchwały RIO 2014 rok 1279
     Uchwały RIO 2015 rok 1078
     Uchwały RIO 2016 rok 899
     Uchwały RIO 2017 rok 306
     Uchwały RIO 2018 rok 104
   Uchwały okołobudżetowe 2748
   Prognoza długu 1835
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1673
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 38646
     Rok 2018 1158
    ›    I kwartał 805
    ›    II kwartał 1014
    ›    III kwartał 637
    ›    IV kwartał 543
     Rok 2017 1989
    ›    I kwartał 1107
    ›    II kwartał 1888
    ›    III kwartał 6525
    ›    IV kwartał 1596
    ›    I kwartał 6247
     Rok 2016 5014
    ›    II kwartał 1238
    ›    III kwartał 8064
    ›    IV kwartał 1150
     Rok 2015 9712
    ›    I kwartał 10705
    ›    II kwartał 3255
    ›    III kwartał 1768
    ›    IV kwartał 1396
     Rok 2014 3992
    ›    I kwartał 4529
    ›    II kwartał 3794
    ›    III kwartał 4791
    ›    IV kwartał 1064
     Rok 2013 3451
    ›    I kwartał 4295
    ›    II kwartał 4575
    ›    III kwartał 2568
    ›    IV kwartał 2506
     Rok 2012 5099
    ›    I kwartał 8628
    ›    II kwartał 3756
    ›    III kwartał 2360
    ›    IV kwartał 2157
     Rok 2011 4995
    ›    I kwartał 5235
    ›    II kwartał 2894
    ›    III kwartał 3412
    ›    IV kwartał 1451
    ›    Rok 2014 470
     Rok 2010 3749
    ›    I kwartał 5055
    ›    II kwartał 4464
    ›    III kwartał 3562
    ›    IV kwartał 1907
     Rok 2009 11705
    ›    I kwartał 15889
    ›    II kwartał 7490
    ›    III kwartał 8834
    ›    IV kwartał 8845
     Rok 2008 2445
    ›    IV kwartał 9174
    ›    III kwartał 7079
    ›    II kwartał 4919
    ›    I kwartał 2838
     Rok 2007 2732
    ›    I kwartał 3966
    ›    II kwartał 6489
    ›    III kwartał 6484
    ›    IV kwartał 13874
     Rok 2006 5248
    ›    IV kwartał 1458
    ›    III kwartał 1833
    ›    II kwartał 1872
    ›    I kwartał 2673
     Rok 2005 11634
     Rok 2004 10619
     Rok 2003 2577
   Zapytania ofertowe 1587
     Rok 2017 3683
     Archiwum 126305
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2513
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6563
     Podatki i opłaty lokalne 1168
    ›    Podatek od nieruchomości 1257
    ›    Podatek od środków transportowych 681
    ›    Podatek rolny 918
    ›    Podatek leśny 712
    ›    Opłata targowa 593
    ›    Podatek od posiadania psów 619
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 666
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 621
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 289
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1507
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 642
     Meldunki i dowody osobiste 1654
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 518
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 504
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 431
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 536
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 448
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 801
     Działalność gospodarcza 1383
     Zezwolenia i decyzje 1576
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1238
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 977
     Zaświadczenia 1462
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 902
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1266
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1192
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 902
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 978
     Zgłaszanie awarii 551
     Sprawozdania 501
     Energia elektryczna 518
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1102
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 760
   Petycje 1698
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1862
   Rok 2014 3137
   Rok 2015 2652
   Rok 2018 228
Wybory i referenda
   Wybory 23020
     Zapytania komitetów wyborczych 1552
   Referenda gminne 3948
   Referenda ogólnokrajowe 1200
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2257
   Profilaktyka alkoholowa 1009
   Przeciwdziałanie narkomanii 977
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1106
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 744
   Informacje dla sprzedawców 1371
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1496
   Program przeciwdziałania narkomanii 625
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 629
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 107
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1008
Rodzina 500 plus
   Informacje 1643
Inne
   Pomoc publiczna 230
     Rok 2017 82
     Rok 2016 219
     Rok 2015 56
     Rok 2014 98
   System Informacji Przestrzennej 1493
   Rządowe Centrum Legislacji 1880
   Zarządzanie kryzysowe 1425
   Jednostki organizacyjne 4865
     Szkoły i Przedszkola 1953
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2559
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3253
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2247
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2595
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2442
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1531
    ›    Kontakt 2568
    ›    Kierownictwo 1186
    ›    Statut 1099
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1061
    ›    Kontakt 1152
    ›    Kierownictwo 1004
    ›    Statut 1253
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1066
    ›    Kontakt 813
    ›    Statut 687
    ›    Filie 664
    ›    Kierownictwo 673
    ›    Schemat organizacyjny 649
   Narodowy Spis Powrzechny 2302
     Sołectwa 2326
    ›    Statut Sołectw 2863
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2856
   Nabór pracowników 20191
     Ogłoszenia 25873
     Wyniki 10798
     Infrastruktura 593
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 564
    ›    Stan elektryfikacji 563
    ›    Stan telefonizacji 494
    ›    Stan gospodarki komunalnej 520
    ›    Drogi 608
     Oferty 1033
   Rejestry i ewidencje 3132
     Rejestr skarg i wniosków 1288
     Rejestr uchwał 1270
     Rejestr zarządzeń 748
     Rejestr instytucji kultury 1049
     Rejestr działalności regulowanej 1666
   Oświadczenia majątkowe 8450
     Wójt 2608
    ›    Zygmunt PAWLAK 1645
    ›    Tomasz KĄCKI 4145
     Radni kadencji 2014-2018 1838
    ›    Chwaliński Dominik 863
    ›    Cichosz Beata 960
    ›    Dudzik Dariusz 724
    ›    Leszczewski Mariusz 645
    ›    Majtyka Grzegorz 739
    ›    Musiał Paulina 905
    ›    Pietras Marek 776
    ›    Płonka Paweł 786
    ›    Prygiel Grzegorz 1039
    ›    Siudy Grażyna 800
    ›    Stefaniak Tomasz 1014
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 810
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 718
    ›    Wyrębak Magdalena 877
    ›    Bil Zenon 711
    ›    Wydmuch Irena 186
     Radni kadencji 2010 - 2014 1540
    ›    Bil Zenon 1274
    ›    Braliński Zbigniew 944
    ›    Chwaliński Dominik 886
    ›    Gładysz Irena 1033
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1123
    ›    Grześlak Grażyna 954
    ›    Kmiecik Sabina 964
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1254
    ›    Mielczarek Marek 900
    ›    Pietras Marek 1005
    ›    Piśniak Arkadiusz 1015
    ›    Strózik Teresa 829
    ›    Szaniec Wojciech 897
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1097
    ›    Witkowska Małgorzata 1312
    ›    Zaremba Ewa 791
     Radni kadencji 2006-2010 1159
    ›    Braliński Zbigniew 961
    ›    Gładysz Irena 1051
    ›    Grześlak Grażyna 999
    ›    Juszczak Jan 938
    ›    Kmiecik Jan 815
    ›    Majtyka Grzegorz 1102
    ›    Mielczarek Marek 904
    ›    Piśniak Arkadiusz 1012
    ›    Podyma Zbigniew 957
    ›    Rzepka Wiesław 930
    ›    Słowik Zdzisław 861
    ›    Strózik Teresa 1009
    ›    Szaniec Wojciech 931
    ›    Wolna Genowefa 874
     Urząd 3179
    ›    Sekretarz Gminy 2472
    ›    Skarbnik Gminy 2122
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 1922
    ›    Kierownik USC 1937
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1900
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1583
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1428
    ›    Inspektor ds. osobowych 1248
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 983
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 1004
     Przewodniczący Rady Gminy 1793
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2900
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2001
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 2810
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1611
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1505
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1617
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1313
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3300
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2143
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2757
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3131
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2247
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2638
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1830
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1642
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 1982
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1666
     Szkoły 1021
   Informacje nieudostępnione 2887
   Ponowne wykorzystywanie 678
   Redakcja Biuletynu 5289