Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1765446
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ166047
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 166047
   Aktualności 395
     Aktualności 2011 19749
     Aktualności 2012 28395
     Aktualności 2013 20894
     Aktualności 2014 16562
     Aktualności 2015 15158
     Aktualności 2016 14616
     Aktualności 2017 5685
     Aktualności 2018 3842
   Misja Urzędu Gminy 2045
   Organizacja 8466
     Schemat struktury organizacyjnej 2258
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2660
     Graficzny układ pokoi 1804
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 136
   Urząd Stanu Cywilnego 4851
   Projekty unijne 5887
   Pozyskane środki pozabudżetowe 13793
   Galeria 5228
   Rozwój Gminy 5040
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 315
Organy
   Wójt Gminy 7879
     Kompetencje 2059
     Kontakt 1971
     Decyzje i inne akty administracyjne 8909
    ›    Archiwum 2 11617
    ›    Archiwum 1 3084
    ›    Archiwum 15848
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 178
    ›    Rok 2018 809
   Sekretarz 5112
   Skarbnik 5457
   Rada Gminy 10478
     Przewodniczący Rady 4448
     Zebrania wiejskie 1182
     Skład Rady 7165
     Regulamin Rady Gminy 1828
     Nagrania i transmisje sesji 1326
     Interpelacje radnych 75
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 99
     Sesje Rady Gminy 4494
    ›    Najbliższa sesja 3039
   Komisje Rady 3384
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2525
     Komisja Rewizyjna 2564
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 2940
     Sołectwo Brzeziny 591
    ›    Sołtys 566
    ›    Rada Sołecka 476
     Sołecto Chotów 443
    ›    Sołtys 711
    ›    Rada Sołecka 531
     Sołectwo Komorniki 1030
    ›    Sołtys 536
    ›    Rada Sołecka 494
     Sołectwo Krzyworzeka I 397
    ›    Sołtys 524
    ›    Rada Sołecka 535
     Sołectwo Krzyworzeka II 455
    ›    Sołtys 580
    ›    Rada Sołecka 512
     Sołectwo Mątewki 599
    ›    Sołtys 488
    ›    Rada Sołecka 481
     Sołectwo Mokrsko I 423
    ›    Sołtys 551
    ›    Rada Sołecka 532
     Sołectwo Mokrsko II 438
    ›    Sołtys 470
    ›    Rada Sołecka 466
     Sołectwo Motyl 810
    ›    Sołtys 459
    ›    Rada Sołecka 508
     Sołectwo Ożarów 892
    ›    Sołtys 459
    ›    Rada Sołecka 564
     Sołectwo Słupsko 401
    ›    Sołtys 567
    ›    Rada Sołecka 439
     Sołectwo Jasna Góra 711
    ›    Sołtys 550
    ›    Rada Sołecka 519
   Sołectwa 3754
     Zebrania wiejskie 1568
     Konsultacje z mieszkańcami 633
     Protokoły z zebrań wiejskich 587
    ›    Sołectwo Brzeziny 685
    ›    Sołectwo Chotów 623
    ›    Sołectwo Jasna Góra 755
    ›    Sołectwo Komorniki 641
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 732
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 745
    ›    Sołectwo Mokrsko I 704
    ›    Sołectwo Mokrsko II 674
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 653
    ›    Sołectwo Mątewki 639
    ›    Sołectwo Ożarów 655
    ›    Sołectwo Słupsko 717
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 628
     Stanowisko ds. kadrowych 849
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 585
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 553
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 632
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 570
     Stanowisko ds. inwestycji 551
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 573
     Stanowisko ds. drogownictwa 577
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 587
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 495
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 512
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 484
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 560
     Stanowisko ds. finansowych 513
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 513
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 644
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 709
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800
Prawo Lokalne
   Konkursy 8418
   Statut 7712
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 288
   Projekty uchwał 16765
   Uchwały Rady Gminy 8172
     Rok 2011 i nowsze 4889
     Rok 2010 1757
    ›    I kwartał 3614
    ›    II kwartał 3796
    ›    III kwartał 2743
    ›    IV kwartał 4402
     Rok 2009 1254
    ›    I kwartał 1308
    ›    II kwartał 959
    ›    III kwartał 1428
    ›    IV kwartał 2797
     Rok 2008 1443
    ›    IV kwartał 3927
    ›    III kwartał 3492
    ›    II kwartał 4053
    ›    I kwartał 5072
     Rok 2007 1309
    ›    I kwartał 3834
    ›    II kwartał 2951
    ›    III kwartał 3355
    ›    IV kwartał 3759
     Rok 2006 1180
    ›    IV kwartał 3547
    ›    III kwartał 1523
    ›    II kwartał 2892
    ›    I kwartał 2658
     Rok 2005 1154
    ›    I Kwartał 2998
    ›    II Kwartał 2551
    ›    III Kwartał 1975
    ›    IV Kwartał 3071
     Rok 2004 1150
    ›    I Kwartał 1862
    ›    II Kwartał 3838
    ›    III Kwartał 1589
    ›    IV Kwartał 3685
     Rok 2003 1213
    ›    I Kwartał 2962
    ›    II Kwartał 4046
    ›    III Kwartał 1845
    ›    IV Kwartał 5549
     Rok 2002 1059
    ›    I Kwartał 762
    ›    II Kwartał 806
    ›    IV Kwartał 5024
   Zarządzenia Wójta 4157
     Rok 2011 i nowsze 2834
     Rok 2006 2388
     Rok 2008 9375
     Rok 2009 20224
    ›    III kwartał 4561
    ›    II kwartał 2061
    ›    I kwartał 2326
     Rok 2010 1039
    ›    IV kwartał 1714
   Podatki i opłaty lokalne 1395
    ›    Podmiot opodatkowania 764
    ›    Przedmiot opodatkowania 641
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 688
    ›    Termin płatności 715
    ›    Stawki podatku 799
     Wykazy 134
    ›    Rok 2003 384
    ›    Rok 2002 457
     Obwieszczenia i zawiadomienia 809
    ›    Rok 2003 387
    ›    Rok 2002 394
    ›    Rok 2004 609
    ›    Rok 2005 1271
   Strategia rozwoju 2520
   Protokoły z sesji 5439
     Rok 2019 63
     Rok 2018 310
     Rok 2017 325
     Rok 2016 871
     Rok 2015 973
     Rok 2014 1475
     Rok 2013 1362
     Rok 2012 1531
     Rok 2011 1083
     Rok 2010 1508
     Rok 2009 1274
     Rok 2008 1347
     Rok 2007 1545
     Rok 2006 1367
     Rok 2005 1159
     Rok 2004 1651
     Rok 2003 1400
     Rok 2002 1193
   Zagospodarowanie przestrzenne 10162
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4124
     Informacje ogólne 1761
     Porady i informacje dla organizacji 2663
     Harmonogram konkursów ofert 495
    ›    Rok 2015 450
    ›    Rok 2016 517
    ›    Rok 2017 261
    ›    Rok 2018 109
    ›    Rok 2019 12
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 814
     Sprawozdania 643
     Rok 2013 1949
     Rok 2012 895
     Rok 2011 1387
     Rok 2010 998
     Rok 2008 1230
     Rok 2007 1189
     Konkursy 1378
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1198
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1246
   Plany odnowy miejscowości 1630
     POM Chotów 778
     POM Mokrsko 937
     POM Komorniki 832
     POM Ożarów 829
     POM Krzyworzeka 875
     POM Słupsko 817
   Zgromadzenia 719
     Organizacja zgromadzeń 481
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 859
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1121
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 94
     Taryfy 166
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 897
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 10371
     Rok 2008 7378
     Rok 2007 4207
     Rok 2006 821
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 4273
     System gospodarowania odpadami od lipca 2013 - deklaracje i pozostałe informacje 2229
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2141
     Harmonogram odbioru odpadów 3420
     Zasady segregacji odpadów 156
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1094
     Analiza stanu gospodarki odpadami 853
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 16
   Usługi komunalne 1607
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 788
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 791
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 895
   Usuwanie azbestu 2710
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1368
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 3681
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 11945
   Informacje o wykonaniu budżetu 2339
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1091
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 6531
     Sprawozdania Rb-N 3826
     Sprawozdania Rb-NDS 4314
     Sprawozdania Rb-PDP 1917
     Sprawozdania Rb-S 1106
     Sprawozdania Rb-ST 788
     Sprawozdania Rb-Z 5004
     Sprawozdania Rb-ZN 401
     Rb-UZ 123
     Bilans z wykonania budżetu 1058
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1630
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1265
     Kontrole RIO 877
     Uchwały RIO do roku 2013 5851
     Uchwały RIO 2014 rok 1335
     Uchwały RIO 2015 rok 1183
     Uchwały RIO 2016 rok 974
     Uchwały RIO 2017 rok 348
     Uchwały RIO 2018 rok 137
     Uchwały RIO 2019 rok 29
   Uchwały okołobudżetowe 2844
   Prognoza długu 1922
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1732
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 39139
     Rok 2018 1428
    ›    I kwartał 903
    ›    II kwartał 1165
    ›    III kwartał 796
    ›    IV kwartał 836
     Rok 2017 2038
    ›    I kwartał 1155
    ›    II kwartał 1944
    ›    III kwartał 7640
    ›    IV kwartał 1721
    ›    I kwartał 6326
     Rok 2016 5033
    ›    II kwartał 1280
    ›    III kwartał 8128
    ›    IV kwartał 1191
     Rok 2015 10086
    ›    I kwartał 11195
    ›    II kwartał 3329
    ›    III kwartał 1838
    ›    IV kwartał 1474
     Rok 2014 4010
    ›    I kwartał 4570
    ›    II kwartał 3890
    ›    III kwartał 4862
    ›    IV kwartał 1104
     Rok 2013 3484
    ›    I kwartał 4365
    ›    II kwartał 4625
    ›    III kwartał 2654
    ›    IV kwartał 2652
     Rok 2012 5126
    ›    I kwartał 8729
    ›    II kwartał 3841
    ›    III kwartał 2522
    ›    IV kwartał 2233
     Rok 2011 5014
    ›    I kwartał 5352
    ›    II kwartał 2941
    ›    III kwartał 3504
    ›    IV kwartał 1501
    ›    Rok 2014 489
     Rok 2010 3784
    ›    I kwartał 5130
    ›    II kwartał 4559
    ›    III kwartał 3683
    ›    IV kwartał 1957
     Rok 2009 11740
    ›    I kwartał 16069
    ›    II kwartał 7552
    ›    III kwartał 8987
    ›    IV kwartał 8962
     Rok 2008 2462
    ›    IV kwartał 9245
    ›    III kwartał 7132
    ›    II kwartał 4986
    ›    I kwartał 2909
     Rok 2007 2756
    ›    I kwartał 4053
    ›    II kwartał 6531
    ›    III kwartał 6553
    ›    IV kwartał 13926
     Rok 2006 5291
    ›    IV kwartał 1541
    ›    III kwartał 1882
    ›    II kwartał 1967
    ›    I kwartał 2812
     Rok 2005 11942
     Rok 2004 10940
     Rok 2003 2624
   Zapytania ofertowe 1766
     Rok 2017 4463
     Archiwum 130879
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2578
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6793
     Podatki i opłaty lokalne 1293
    ›    Podatek od nieruchomości 1355
    ›    Podatek od środków transportowych 718
    ›    Podatek rolny 1015
    ›    Podatek leśny 754
    ›    Opłata targowa 618
    ›    Podatek od posiadania psów 674
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 823
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 685
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 355
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1544
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 658
     Meldunki i dowody osobiste 1704
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 565
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 536
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 448
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 560
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 484
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 873
     Działalność gospodarcza 1422
     Zezwolenia i decyzje 1618
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1306
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1036
     Zaświadczenia 1512
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 937
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1289
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1261
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 938
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1039
     Zgłaszanie awarii 589
     Sprawozdania 528
     Energia elektryczna 541
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1127
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 776
   Petycje 1847
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1950
   Rok 2014 3284
   Rok 2015 2842
   Rok 2018 345
Wybory i referenda
   Wybory 23927
     Zapytania komitetów wyborczych 1569
   Referenda gminne 4040
   Referenda ogólnokrajowe 1289
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2395
   Profilaktyka alkoholowa 1060
   Przeciwdziałanie narkomanii 1032
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1171
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 772
   Informacje dla sprzedawców 1442
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1564
   Program przeciwdziałania narkomanii 664
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 662
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 167
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1090
Rodzina 500 plus
   Informacje 1705
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 35
Inne
   Pomoc publiczna 272
     Rok 2017 108
     Rok 2016 317
     Rok 2015 86
     Rok 2014 154
   System Informacji Przestrzennej 1566
   Rządowe Centrum Legislacji 1916
   Zarządzanie kryzysowe 1469
   Jednostki organizacyjne 4922
     Szkoły i Przedszkola 2018
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2670
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3324
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2362
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 6914
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2559
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1559
    ›    Kontakt 2672
    ›    Kierownictwo 1214
    ›    Statut 1135
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1089
    ›    Kontakt 1214
    ›    Kierownictwo 1044
    ›    Statut 1303
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1105
    ›    Kontakt 872
    ›    Statut 738
    ›    Filie 683
    ›    Kierownictwo 712
    ›    Schemat organizacyjny 705
   Narodowy Spis Powrzechny 2342
     Sołectwa 2405
    ›    Statut Sołectw 2967
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2879
   Nabór pracowników 20626
     Ogłoszenia 26873
     Wyniki 11118
     Infrastruktura 604
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 631
    ›    Stan elektryfikacji 608
    ›    Stan telefonizacji 516
    ›    Stan gospodarki komunalnej 536
    ›    Drogi 638
     Oferty 1046
   Rejestry i ewidencje 3171
     Rejestr skarg i wniosków 1310
     Rejestr uchwał 1285
     Rejestr zarządzeń 762
     Rejestr instytucji kultury 1102
     Rejestr działalności regulowanej 1692
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 18
   Oświadczenia majątkowe 8937
     Wójt 2749
    ›    Zygmunt PAWLAK 1718
    ›    Tomasz KĄCKI 4369
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 46
     Radni kadencji 2018-2023 118
    ›    Chwaliński Dominik 36
    ›    Drobina Henryk 27
    ›    Dudzik Dariusz 19
    ›    Golański Stanisław 14
    ›    Juszczak Jolanta 15
    ›    Kryściak Tomasz 20
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 66
    ›    Papina Tadeusz 14
    ›    Sawer Eugeniusz 14
    ›    Siudy Grażyna 25
    ›    Sokół Judyta 28
    ›    Szkudlarek Zbigniew 25
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 11
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 18
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 30
     Radni kadencji 2014-2018 1987
    ›    Chwaliński Dominik 939
    ›    Cichosz Beata 1071
    ›    Dudzik Dariusz 833
    ›    Leszczewski Mariusz 703
    ›    Majtyka Grzegorz 804
    ›    Musiał Paulina 1007
    ›    Pietras Marek 869
    ›    Płonka Paweł 889
    ›    Prygiel Grzegorz 1100
    ›    Siudy Grażyna 863
    ›    Stefaniak Tomasz 1091
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 860
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 796
    ›    Wyrębak Magdalena 946
    ›    Bil Zenon 820
    ›    Wydmuch Irena 246
     Radni kadencji 2010 - 2014 1572
    ›    Bil Zenon 1332
    ›    Braliński Zbigniew 976
    ›    Chwaliński Dominik 916
    ›    Gładysz Irena 1066
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1159
    ›    Grześlak Grażyna 1020
    ›    Kmiecik Sabina 1039
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1272
    ›    Mielczarek Marek 954
    ›    Pietras Marek 1076
    ›    Piśniak Arkadiusz 1072
    ›    Strózik Teresa 873
    ›    Szaniec Wojciech 940
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1128
    ›    Witkowska Małgorzata 1365
    ›    Zaremba Ewa 862
     Radni kadencji 2006-2010 1209
    ›    Braliński Zbigniew 988
    ›    Gładysz Irena 1130
    ›    Grześlak Grażyna 1062
    ›    Juszczak Jan 987
    ›    Kmiecik Jan 842
    ›    Majtyka Grzegorz 1161
    ›    Mielczarek Marek 938
    ›    Piśniak Arkadiusz 1048
    ›    Podyma Zbigniew 993
    ›    Rzepka Wiesław 964
    ›    Słowik Zdzisław 916
    ›    Strózik Teresa 1058
    ›    Szaniec Wojciech 966
    ›    Wolna Genowefa 912
     Urząd 3285
    ›    Sekretarz Gminy 2581
    ›    Skarbnik Gminy 2203
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 2035
    ›    Kierownik USC 2030
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1993
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1694
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1524
    ›    Inspektor ds. osobowych 1317
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1035
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 1063
     Przewodniczący Rady Gminy 1870
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2953
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2140
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 2944
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1652
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1584
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1676
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1350
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3417
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2223
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2877
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3230
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2341
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2743
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1903
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1719
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 2074
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1737
     Szkoły 1068
   Informacje nieudostępnione 2918
   Ponowne wykorzystywanie 715
   Redakcja Biuletynu 5412