główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1836082
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ173736
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 173736
   Aktualności 1546
     Aktualności 2011 20071
     Aktualności 2012 29010
     Aktualności 2013 21304
     Aktualności 2014 16867
     Aktualności 2015 15677
     Aktualności 2016 14991
     Aktualności 2017 5992
     Aktualności 2018 4252
   Misja Urzędu Gminy 2157
   Organizacja 8713
     Schemat struktury organizacyjnej 2498
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2748
     Graficzny układ pokoi 1869
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 188
   Urząd Stanu Cywilnego 4979
   Projekty unijne 5983
   Pozyskane środki pozabudżetowe 14151
   Galeria 5354
   Rozwój Gminy 5173
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 571
Organy
   Wójt Gminy 8141
     Kompetencje 2104
     Kontakt 2074
     Decyzje i inne akty administracyjne 9205
    ›    Archiwum 2 11833
    ›    Archiwum 1 3186
    ›    Archiwum 16359
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 236
    ›    Rok 2018 1050
    ›    Rok 2019 28
   Sekretarz 5220
   Skarbnik 5608
   Rada Gminy 10787
     Przewodniczący Rady 4576
     Zebrania wiejskie 1322
     Skład Rady 7662
     Regulamin Rady Gminy 1884
     Nagrania i transmisje sesji 2934
     Interpelacje radnych 168
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 206
     Sesje Rady Gminy 4867
    ›    Najbliższa sesja 3160
   Komisje Rady 3510
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2599
     Komisja Rewizyjna 2638
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 3138
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 14
     Sołectwo Brzeziny 628
    ›    Sołtys 612
    ›    Rada Sołecka 515
     Sołecto Chotów 534
    ›    Sołtys 786
    ›    Rada Sołecka 575
     Sołectwo Komorniki 1146
    ›    Sołtys 583
    ›    Rada Sołecka 540
     Sołectwo Krzyworzeka I 424
    ›    Sołtys 566
    ›    Rada Sołecka 582
     Sołectwo Krzyworzeka II 482
    ›    Sołtys 624
    ›    Rada Sołecka 551
     Sołectwo Mątewki 636
    ›    Sołtys 531
    ›    Rada Sołecka 521
     Sołectwo Mokrsko I 447
    ›    Sołtys 595
    ›    Rada Sołecka 571
     Sołectwo Mokrsko II 462
    ›    Sołtys 511
    ›    Rada Sołecka 506
     Sołectwo Motyl 853
    ›    Sołtys 500
    ›    Rada Sołecka 549
     Sołectwo Ożarów 979
    ›    Sołtys 578
    ›    Rada Sołecka 645
     Sołectwo Słupsko 422
    ›    Sołtys 607
    ›    Rada Sołecka 477
     Sołectwo Jasna Góra 789
    ›    Sołtys 591
    ›    Rada Sołecka 557
   Sołectwa 4081
     Zebrania wiejskie 1673
     Konsultacje z mieszkańcami 679
     Protokoły z zebrań wiejskich 641
    ›    Sołectwo Brzeziny 741
    ›    Sołectwo Chotów 682
    ›    Sołectwo Jasna Góra 804
    ›    Sołectwo Komorniki 696
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 793
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 822
    ›    Sołectwo Mokrsko I 768
    ›    Sołectwo Mokrsko II 720
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 716
    ›    Sołectwo Mątewki 684
    ›    Sołectwo Ożarów 707
    ›    Sołectwo Słupsko 781
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 651
     Stanowisko ds. kadrowych 878
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 609
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 581
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 656
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 595
     Stanowisko ds. inwestycji 573
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 597
     Stanowisko ds. drogownictwa 619
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 614
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 521
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 536
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 509
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 585
     Stanowisko ds. finansowych 535
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 541
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 696
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 761
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 857
Prawo Lokalne
   Statut 7858
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 640
   Projekty uchwał 17190
   Uchwały Rady Gminy 8411
     Rok 2011 i nowsze 5122
     Rok 2010 1790
    ›    I kwartał 3760
    ›    II kwartał 3949
    ›    III kwartał 2848
    ›    IV kwartał 4559
     Rok 2009 1283
    ›    I kwartał 1362
    ›    II kwartał 999
    ›    III kwartał 1483
    ›    IV kwartał 2912
     Rok 2008 1486
    ›    IV kwartał 4060
    ›    III kwartał 3612
    ›    II kwartał 4194
    ›    I kwartał 5241
     Rok 2007 1350
    ›    I kwartał 3940
    ›    II kwartał 3047
    ›    III kwartał 3509
    ›    IV kwartał 3896
     Rok 2006 1215
    ›    IV kwartał 3693
    ›    III kwartał 1575
    ›    II kwartał 2970
    ›    I kwartał 2740
     Rok 2005 1190
    ›    I Kwartał 3102
    ›    II Kwartał 2625
    ›    III Kwartał 2049
    ›    IV Kwartał 3168
     Rok 2004 1183
    ›    I Kwartał 1923
    ›    II Kwartał 3933
    ›    III Kwartał 1637
    ›    IV Kwartał 3780
     Rok 2003 1238
    ›    I Kwartał 3047
    ›    II Kwartał 4144
    ›    III Kwartał 1902
    ›    IV Kwartał 5711
     Rok 2002 1088
    ›    I Kwartał 803
    ›    II Kwartał 841
    ›    IV Kwartał 5159
   Zarządzenia Wójta 4278
     Rok 2011 i nowsze 2939
     Rok 2006 2427
     Rok 2008 9543
     Rok 2009 20479
    ›    III kwartał 4708
    ›    II kwartał 2148
    ›    I kwartał 2419
     Rok 2010 1062
    ›    IV kwartał 1790
   Podatki i opłaty lokalne 1477
    ›    Podmiot opodatkowania 807
    ›    Przedmiot opodatkowania 682
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 730
    ›    Termin płatności 756
    ›    Stawki podatku 860
     Wykazy 181
    ›    Rok 2003 420
    ›    Rok 2002 494
     Obwieszczenia i zawiadomienia 829
    ›    Rok 2003 424
    ›    Rok 2002 435
    ›    Rok 2004 651
    ›    Rok 2005 1322
   Strategia rozwoju 2615
   Konkursy 9382
   Protokoły z sesji 5574
     Rok 2019 200
     Rok 2018 389
     Rok 2017 360
     Rok 2016 901
     Rok 2015 1007
     Rok 2014 1576
     Rok 2013 1403
     Rok 2012 1564
     Rok 2011 1117
     Rok 2010 1547
     Rok 2009 1309
     Rok 2008 1379
     Rok 2007 1582
     Rok 2006 1400
     Rok 2005 1194
     Rok 2004 1684
     Rok 2003 1430
     Rok 2002 1226
   Zagospodarowanie przestrzenne 10584
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4204
     Informacje ogólne 1835
     Porady i informacje dla organizacji 2826
     Harmonogram konkursów ofert 526
    ›    Rok 2015 492
    ›    Rok 2016 561
    ›    Rok 2017 303
    ›    Rok 2018 152
    ›    Rok 2019 31
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 850
     Sprawozdania 687
     Rok 2013 1983
     Rok 2012 929
     Rok 2011 1434
     Rok 2010 1040
     Rok 2008 1253
     Rok 2007 1215
     Konkursy 1491
     Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu 41
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1231
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1267
   Plany odnowy miejscowości 1703
     POM Chotów 813
     POM Mokrsko 971
     POM Komorniki 863
     POM Ożarów 882
     POM Krzyworzeka 908
     POM Słupsko 858
   Zgromadzenia 782
     Organizacja zgromadzeń 508
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 939
Raport o stanie Gminy
   Raport za 2018 rok 94
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1203
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 173
     Taryfy 209
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 933
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 10633
     Rok 2008 7421
     Rok 2007 4232
     Rok 2006 847
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 4711
     System gospodarowania odpadami-deklaracje, opłaty i inne 2403
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2317
     Harmonogram odbioru odpadów 3851
     Zasady segregacji odpadów 286
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1162
     Analiza stanu gospodarki odpadami 968
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 122
   Usługi komunalne 1685
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 829
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 833
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 994
   Usuwanie azbestu 2813
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1455
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 3928
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 12404
     Audyt budżetu - sprawozdania 45
   Informacje o wykonaniu budżetu 2516
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1174
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 6888
     Sprawozdania Rb-N 3996
     Sprawozdania Rb-NDS 4538
     Sprawozdania Rb-PDP 2033
     Sprawozdania Rb-S 1157
     Sprawozdania Rb-ST 872
     Sprawozdania Rb-Z 5219
     Sprawozdania Rb-ZN 467
     Rb-UZ 166
     Bilans z wykonania budżetu 1154
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1771
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1389
     Kontrole RIO 967
     Uchwały RIO do roku 2013 6119
     Uchwały RIO 2014 rok 1391
     Uchwały RIO 2015 rok 1239
     Uchwały RIO 2016 rok 1035
     Uchwały RIO 2017 rok 404
     Uchwały RIO 2018 rok 192
     Uchwały RIO 2019 rok 102
   Uchwały okołobudżetowe 2940
   Prognoza długu 2006
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1866
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 40357
     Rok 2019 910
    ›    IV kwartał 151
    ›    III kwartał 517
    ›    II kwartał 802
    ›    I kwartał 579
     Rok 2018 1671
    ›    I kwartał 1021
    ›    II kwartał 1311
    ›    III kwartał 903
    ›    IV kwartał 1069
     Rok 2017 2105
    ›    I kwartał 1210
    ›    II kwartał 2022
    ›    III kwartał 9493
    ›    IV kwartał 1806
    ›    I kwartał 6375
     Rok 2016 5084
    ›    II kwartał 1331
    ›    III kwartał 8174
    ›    IV kwartał 1231
     Rok 2015 10909
    ›    I kwartał 12107
    ›    II kwartał 3395
    ›    III kwartał 1886
    ›    IV kwartał 1522
     Rok 2014 4048
    ›    I kwartał 4624
    ›    II kwartał 3973
    ›    III kwartał 4928
    ›    IV kwartał 1161
     Rok 2013 3524
    ›    I kwartał 4426
    ›    II kwartał 4686
    ›    III kwartał 2713
    ›    IV kwartał 2708
     Rok 2012 5176
    ›    I kwartał 8816
    ›    II kwartał 3903
    ›    III kwartał 2749
    ›    IV kwartał 2296
     Rok 2011 5071
    ›    I kwartał 5431
    ›    II kwartał 3007
    ›    III kwartał 3574
    ›    IV kwartał 1542
    ›    Rok 2014 527
     Rok 2010 3824
    ›    I kwartał 5202
    ›    II kwartał 4712
    ›    III kwartał 3758
    ›    IV kwartał 2025
     Rok 2009 11791
    ›    I kwartał 16159
    ›    II kwartał 7608
    ›    III kwartał 9084
    ›    IV kwartał 9038
     Rok 2008 2505
    ›    IV kwartał 9312
    ›    III kwartał 7205
    ›    II kwartał 5059
    ›    I kwartał 2980
     Rok 2007 2812
    ›    I kwartał 4125
    ›    II kwartał 6598
    ›    III kwartał 6610
    ›    IV kwartał 13993
     Rok 2006 5333
    ›    IV kwartał 1604
    ›    III kwartał 1938
    ›    II kwartał 2026
    ›    I kwartał 2899
     Rok 2005 12061
     Rok 2004 11089
     Rok 2003 2687
   Zapytania ofertowe 2154
     Rok 2017 6378
     Archiwum 139128
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2653
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7227
     Podatki i opłaty lokalne 1570
    ›    Podatek od nieruchomości 1569
    ›    Podatek od środków transportowych 797
    ›    Podatek rolny 1151
    ›    Podatek leśny 857
    ›    Opłata targowa 668
    ›    Podatek od posiadania psów 751
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 993
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 885
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 422
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1628
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 711
     Meldunki i dowody osobiste 1891
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 603
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 577
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 484
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 597
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 521
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 913
     Działalność gospodarcza 1495
     Zezwolenia i decyzje 1709
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1389
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1086
     Zaświadczenia 1592
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 987
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1342
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1332
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1007
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1111
     Zgłaszanie awarii 649
     Sprawozdania 588
     Energia elektryczna 597
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1194
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 823
   Petycje 2080
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 2019
   Rok 2014 3394
   Rok 2015 2936
   Rok 2018 466
Wybory i referenda
   Wybory 25257
     Zapytania komitetów wyborczych 1610
   Referenda gminne 4163
   Referenda ogólnokrajowe 1367
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2544
   Profilaktyka alkoholowa 1146
   Przeciwdziałanie narkomanii 1106
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1240
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 832
   Informacje dla sprzedawców 1518
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1668
   Program przeciwdziałania narkomanii 763
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 736
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 246
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1216
Rodzina 500 plus
   Informacje 1814
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 120
Inne
   Pomoc publiczna 368
     Rok 2018 23
     Rok 2017 153
     Rok 2016 365
     Rok 2015 116
     Rok 2014 184
   System Informacji Przestrzennej 1648
   Rządowe Centrum Legislacji 1987
   Zarządzanie kryzysowe 1543
   Jednostki organizacyjne 5066
     Szkoły i Przedszkola 2116
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2894
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3494
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2583
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 7100
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2736
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1618
    ›    Kontakt 2869
    ›    Kierownictwo 1294
    ›    Statut 1192
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1149
    ›    Kontakt 1299
    ›    Kierownictwo 1109
    ›    Statut 1353
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1165
    ›    Kontakt 930
    ›    Statut 787
    ›    Filie 730
    ›    Kierownictwo 758
    ›    Schemat organizacyjny 750
   Narodowy Spis Powrzechny 2414
     Sołectwa 2583
    ›    Statut Sołectw 3071
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2958
   Nabór pracowników 22315
     Ogłoszenia 28404
     Wyniki 11792
     Infrastruktura 627
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 669
    ›    Stan elektryfikacji 647
    ›    Stan telefonizacji 557
    ›    Stan gospodarki komunalnej 577
    ›    Drogi 707
     Oferty 1069
   Rejestry i ewidencje 3258
     Rejestr skarg i wniosków 1356
     Rejestr uchwał 1311
     Rejestr zarządzeń 792
     Rejestr instytucji kultury 1135
     Rejestr działalności regulowanej 1743
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 48
   Oświadczenia majątkowe 9588
     Wójt 2895
    ›    Zygmunt PAWLAK 1787
    ›    Tomasz KĄCKI 4566
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 174
     Radni kadencji 2018-2023 331
    ›    Chwaliński Dominik 164
    ›    Drobina Henryk 98
    ›    Dudzik Dariusz 77
    ›    Golański Stanisław 59
    ›    Juszczak Jolanta 71
    ›    Kryściak Tomasz 77
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 151
    ›    Papina Tadeusz 78
    ›    Sawer Eugeniusz 69
    ›    Siudy Grażyna 77
    ›    Sokół Judyta 94
    ›    Szkudlarek Zbigniew 112
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 65
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 80
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 88
     Radni kadencji 2014-2018 2085
    ›    Chwaliński Dominik 986
    ›    Cichosz Beata 1146
    ›    Dudzik Dariusz 893
    ›    Leszczewski Mariusz 751
    ›    Majtyka Grzegorz 862
    ›    Musiał Paulina 1070
    ›    Pietras Marek 923
    ›    Płonka Paweł 955
    ›    Prygiel Grzegorz 1180
    ›    Siudy Grażyna 972
    ›    Stefaniak Tomasz 1166
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 924
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 873
    ›    Wyrębak Magdalena 1007
    ›    Bil Zenon 883
    ›    Wydmuch Irena 352
     Radni kadencji 2010 - 2014 1610
    ›    Bil Zenon 1386
    ›    Braliński Zbigniew 1026
    ›    Chwaliński Dominik 968
    ›    Gładysz Irena 1124
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1219
    ›    Grześlak Grażyna 1066
    ›    Kmiecik Sabina 1097
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1327
    ›    Mielczarek Marek 1002
    ›    Pietras Marek 1127
    ›    Piśniak Arkadiusz 1127
    ›    Strózik Teresa 922
    ›    Szaniec Wojciech 994
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1192
    ›    Witkowska Małgorzata 1432
    ›    Zaremba Ewa 928
     Radni kadencji 2006-2010 1250
    ›    Braliński Zbigniew 1036
    ›    Gładysz Irena 1183
    ›    Grześlak Grażyna 1104
    ›    Juszczak Jan 1033
    ›    Kmiecik Jan 882
    ›    Majtyka Grzegorz 1214
    ›    Mielczarek Marek 984
    ›    Piśniak Arkadiusz 1091
    ›    Podyma Zbigniew 1035
    ›    Rzepka Wiesław 1008
    ›    Słowik Zdzisław 957
    ›    Strózik Teresa 1102
    ›    Szaniec Wojciech 1012
    ›    Wolna Genowefa 953
     Urząd Gminy 3483
    ›    Sekretarz Gminy 2674
    ›    Skarbnik Gminy 2301
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1876
    ›    Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych 1637
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1117
    ›    Referat finansowy 51
    ›    Referat organizacyjny 26
    ›    Referat organizacyjny 32
     Urząd Stanu Cywilnego 2139
     Przewodniczący Rady Gminy 1948
     Gminne jednostki organizacyjne 3071
    ›    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2244
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy 3064
    ›    Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku - nieistniejący 1722
    ›    Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie - nieistniejący 1636
    ›    Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokrsku - nieistniejący 1746
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1471
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3605
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2375
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 3088
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3374
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2861
     Szkoły 1187
   Informacje nieudostępnione 2991
   Ponowne wykorzystywanie 783
   Redakcja Biuletynu 5527