główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1810680
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ171691
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 171691
   Aktualności 1064
     Aktualności 2011 19978
     Aktualności 2012 28819
     Aktualności 2013 21167
     Aktualności 2014 16786
     Aktualności 2015 15518
     Aktualności 2016 14913
     Aktualności 2017 5965
     Aktualności 2018 4187
   Misja Urzędu Gminy 2127
   Organizacja 8641
     Schemat struktury organizacyjnej 2391
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2721
     Graficzny układ pokoi 1855
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 178
   Urząd Stanu Cywilnego 4935
   Projekty unijne 5953
   Pozyskane środki pozabudżetowe 14079
   Galeria 5315
   Rozwój Gminy 5152
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 486
Organy
   Wójt Gminy 8069
     Kompetencje 2092
     Kontakt 2037
     Decyzje i inne akty administracyjne 9169
    ›    Archiwum 2 11805
    ›    Archiwum 1 3170
    ›    Archiwum 16262
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 218
    ›    Rok 2018 1008
    ›    Rok 2019 21
   Sekretarz 5189
   Skarbnik 5569
   Rada Gminy 10687
     Przewodniczący Rady 4548
     Zebrania wiejskie 1251
     Skład Rady 7546
     Regulamin Rady Gminy 1872
     Nagrania i transmisje sesji 2369
     Interpelacje radnych 143
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 185
     Sesje Rady Gminy 4797
    ›    Najbliższa sesja 3136
   Komisje Rady 3472
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2581
     Komisja Rewizyjna 2612
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 3048
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 7
     Sołectwo Brzeziny 617
    ›    Sołtys 600
    ›    Rada Sołecka 503
     Sołecto Chotów 469
    ›    Sołtys 764
    ›    Rada Sołecka 563
     Sołectwo Komorniki 1097
    ›    Sołtys 568
    ›    Rada Sołecka 523
     Sołectwo Krzyworzeka I 413
    ›    Sołtys 555
    ›    Rada Sołecka 565
     Sołectwo Krzyworzeka II 476
    ›    Sołtys 610
    ›    Rada Sołecka 539
     Sołectwo Mątewki 626
    ›    Sołtys 517
    ›    Rada Sołecka 509
     Sołectwo Mokrsko I 441
    ›    Sołtys 583
    ›    Rada Sołecka 560
     Sołectwo Mokrsko II 455
    ›    Sołtys 497
    ›    Rada Sołecka 494
     Sołectwo Motyl 844
    ›    Sołtys 487
    ›    Rada Sołecka 535
     Sołectwo Ożarów 943
    ›    Sołtys 502
    ›    Rada Sołecka 620
     Sołectwo Słupsko 417
    ›    Sołtys 595
    ›    Rada Sołecka 465
     Sołectwo Jasna Góra 769
    ›    Sołtys 578
    ›    Rada Sołecka 546
   Sołectwa 3990
     Zebrania wiejskie 1655
     Konsultacje z mieszkańcami 664
     Protokoły z zebrań wiejskich 630
    ›    Sołectwo Brzeziny 727
    ›    Sołectwo Chotów 661
    ›    Sołectwo Jasna Góra 788
    ›    Sołectwo Komorniki 679
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 776
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 802
    ›    Sołectwo Mokrsko I 753
    ›    Sołectwo Mokrsko II 708
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 697
    ›    Sołectwo Mątewki 670
    ›    Sołectwo Ożarów 694
    ›    Sołectwo Słupsko 762
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 643
     Stanowisko ds. kadrowych 870
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 600
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 571
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 649
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 586
     Stanowisko ds. inwestycji 566
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 589
     Stanowisko ds. drogownictwa 607
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 606
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 512
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 527
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 501
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 577
     Stanowisko ds. finansowych 528
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 531
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 684
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 749
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 843
Prawo Lokalne
   Statut 7810
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 535
   Projekty uchwał 17084
   Uchwały Rady Gminy 8349
     Rok 2011 i nowsze 5069
     Rok 2010 1779
    ›    I kwartał 3744
    ›    II kwartał 3933
    ›    III kwartał 2835
    ›    IV kwartał 4546
     Rok 2009 1272
    ›    I kwartał 1348
    ›    II kwartał 988
    ›    III kwartał 1470
    ›    IV kwartał 2895
     Rok 2008 1469
    ›    IV kwartał 4043
    ›    III kwartał 3596
    ›    II kwartał 4178
    ›    I kwartał 5222
     Rok 2007 1331
    ›    I kwartał 3923
    ›    II kwartał 3034
    ›    III kwartał 3445
    ›    IV kwartał 3879
     Rok 2006 1205
    ›    IV kwartał 3680
    ›    III kwartał 1563
    ›    II kwartał 2959
    ›    I kwartał 2728
     Rok 2005 1175
    ›    I Kwartał 3085
    ›    II Kwartał 2610
    ›    III Kwartał 2030
    ›    IV Kwartał 3154
     Rok 2004 1172
    ›    I Kwartał 1905
    ›    II Kwartał 3921
    ›    III Kwartał 1625
    ›    IV Kwartał 3767
     Rok 2003 1229
    ›    I Kwartał 3030
    ›    II Kwartał 4133
    ›    III Kwartał 1890
    ›    IV Kwartał 5690
     Rok 2002 1079
    ›    I Kwartał 790
    ›    II Kwartał 832
    ›    IV Kwartał 5149
   Zarządzenia Wójta 4235
     Rok 2011 i nowsze 2903
     Rok 2006 2417
     Rok 2008 9524
     Rok 2009 20457
    ›    III kwartał 4699
    ›    II kwartał 2138
    ›    I kwartał 2408
     Rok 2010 1055
    ›    IV kwartał 1778
   Podatki i opłaty lokalne 1455
    ›    Podmiot opodatkowania 794
    ›    Przedmiot opodatkowania 671
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 718
    ›    Termin płatności 745
    ›    Stawki podatku 847
     Wykazy 171
    ›    Rok 2003 410
    ›    Rok 2002 484
     Obwieszczenia i zawiadomienia 823
    ›    Rok 2003 414
    ›    Rok 2002 421
    ›    Rok 2004 638
    ›    Rok 2005 1306
   Strategia rozwoju 2586
   Konkursy 9107
   Protokoły z sesji 5534
     Rok 2019 177
     Rok 2018 363
     Rok 2017 350
     Rok 2016 893
     Rok 2015 1000
     Rok 2014 1505
     Rok 2013 1393
     Rok 2012 1556
     Rok 2011 1107
     Rok 2010 1537
     Rok 2009 1299
     Rok 2008 1371
     Rok 2007 1573
     Rok 2006 1393
     Rok 2005 1186
     Rok 2004 1677
     Rok 2003 1422
     Rok 2002 1217
   Zagospodarowanie przestrzenne 10457
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4175
     Informacje ogólne 1819
     Porady i informacje dla organizacji 2765
     Harmonogram konkursów ofert 515
    ›    Rok 2015 480
    ›    Rok 2016 549
    ›    Rok 2017 291
    ›    Rok 2018 139
    ›    Rok 2019 27
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 838
     Sprawozdania 678
     Rok 2013 1975
     Rok 2012 922
     Rok 2011 1423
     Rok 2010 1030
     Rok 2008 1246
     Rok 2007 1208
     Konkursy 1423
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1223
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1261
   Plany odnowy miejscowości 1678
     POM Chotów 801
     POM Mokrsko 959
     POM Komorniki 854
     POM Ożarów 866
     POM Krzyworzeka 896
     POM Słupsko 847
   Zgromadzenia 765
     Organizacja zgromadzeń 500
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 913
Raport o stanie Gminy
   Raport za 2018 rok 56
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1178
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 147
     Taryfy 195
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 921
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 10592
     Rok 2008 7411
     Rok 2007 4226
     Rok 2006 841
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 4613
     System gospodarowania odpadami-deklaracje, opłaty i inne 2381
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2287
     Harmonogram odbioru odpadów 3751
     Zasady segregacji odpadów 255
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1140
     Analiza stanu gospodarki odpadami 926
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 83
   Usługi komunalne 1658
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 821
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 818
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 961
   Usuwanie azbestu 2786
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1429
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 3865
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 12322
     Audyt budżetu - sprawozdania 41
   Informacje o wykonaniu budżetu 2480
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1153
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 6790
     Sprawozdania Rb-N 3970
     Sprawozdania Rb-NDS 4517
     Sprawozdania Rb-PDP 2012
     Sprawozdania Rb-S 1141
     Sprawozdania Rb-ST 862
     Sprawozdania Rb-Z 5188
     Sprawozdania Rb-ZN 452
     Rb-UZ 151
     Bilans z wykonania budżetu 1130
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1744
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1355
     Kontrole RIO 940
     Uchwały RIO do roku 2013 5987
     Uchwały RIO 2014 rok 1379
     Uchwały RIO 2015 rok 1225
     Uchwały RIO 2016 rok 1019
     Uchwały RIO 2017 rok 388
     Uchwały RIO 2018 rok 178
     Uchwały RIO 2019 rok 84
   Uchwały okołobudżetowe 2911
   Prognoza długu 1983
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1834
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 39978
     Rok 2019 611
    ›    IV kwartał 78
    ›    III kwartał 106
    ›    II kwartał 393
    ›    I kwartał 538
     Rok 2018 1599
    ›    I kwartał 984
    ›    II kwartał 1265
    ›    III kwartał 867
    ›    IV kwartał 965
     Rok 2017 2075
    ›    I kwartał 1194
    ›    II kwartał 2006
    ›    III kwartał 9169
    ›    IV kwartał 1776
    ›    I kwartał 6362
     Rok 2016 5064
    ›    II kwartał 1316
    ›    III kwartał 8161
    ›    IV kwartał 1218
     Rok 2015 10664
    ›    I kwartał 11858
    ›    II kwartał 3380
    ›    III kwartał 1873
    ›    IV kwartał 1508
     Rok 2014 4036
    ›    I kwartał 4608
    ›    II kwartał 3957
    ›    III kwartał 4911
    ›    IV kwartał 1144
     Rok 2013 3509
    ›    I kwartał 4410
    ›    II kwartał 4669
    ›    III kwartał 2698
    ›    IV kwartał 2696
     Rok 2012 5164
    ›    I kwartał 8793
    ›    II kwartał 3884
    ›    III kwartał 2637
    ›    IV kwartał 2276
     Rok 2011 5049
    ›    I kwartał 5404
    ›    II kwartał 2990
    ›    III kwartał 3555
    ›    IV kwartał 1532
    ›    Rok 2014 517
     Rok 2010 3811
    ›    I kwartał 5176
    ›    II kwartał 4665
    ›    III kwartał 3738
    ›    IV kwartał 2005
     Rok 2009 11773
    ›    I kwartał 16138
    ›    II kwartał 7592
    ›    III kwartał 9068
    ›    IV kwartał 9016
     Rok 2008 2488
    ›    IV kwartał 9293
    ›    III kwartał 7187
    ›    II kwartał 5040
    ›    I kwartał 2961
     Rok 2007 2793
    ›    I kwartał 4105
    ›    II kwartał 6577
    ›    III kwartał 6591
    ›    IV kwartał 13973
     Rok 2006 5317
    ›    IV kwartał 1581
    ›    III kwartał 1921
    ›    II kwartał 2009
    ›    I kwartał 2881
     Rok 2005 12042
     Rok 2004 11066
     Rok 2003 2668
   Zapytania ofertowe 2032
     Rok 2017 5425
     Archiwum 136808
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2625
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7056
     Podatki i opłaty lokalne 1422
    ›    Podatek od nieruchomości 1483
    ›    Podatek od środków transportowych 774
    ›    Podatek rolny 1092
    ›    Podatek leśny 822
    ›    Opłata targowa 653
    ›    Podatek od posiadania psów 717
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 890
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 801
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 403
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1600
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 699
     Meldunki i dowody osobiste 1785
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 592
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 563
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 475
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 586
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 511
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 902
     Działalność gospodarcza 1463
     Zezwolenia i decyzje 1676
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1363
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1072
     Zaświadczenia 1565
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 971
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1327
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1306
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 986
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1090
     Zgłaszanie awarii 629
     Sprawozdania 566
     Energia elektryczna 583
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1168
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 808
   Petycje 2003
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1999
   Rok 2014 3372
   Rok 2015 2918
   Rok 2018 426
Wybory i referenda
   Wybory 24966
     Zapytania komitetów wyborczych 1600
   Referenda gminne 4120
   Referenda ogólnokrajowe 1347
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2487
   Profilaktyka alkoholowa 1107
   Przeciwdziałanie narkomanii 1083
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1220
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 815
   Informacje dla sprzedawców 1497
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1643
   Program przeciwdziałania narkomanii 733
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 711
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 219
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1175
Rodzina 500 plus
   Informacje 1769
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 104
Inne
   Pomoc publiczna 348
     Rok 2018 22
     Rok 2017 145
     Rok 2016 355
     Rok 2015 109
     Rok 2014 177
   System Informacji Przestrzennej 1619
   Rządowe Centrum Legislacji 1962
   Zarządzanie kryzysowe 1517
   Jednostki organizacyjne 5018
     Szkoły i Przedszkola 2091
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2828
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3432
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2499
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 7053
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2674
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1595
    ›    Kontakt 2806
    ›    Kierownictwo 1265
    ›    Statut 1180
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1129
    ›    Kontakt 1271
    ›    Kierownictwo 1084
    ›    Statut 1341
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1145
    ›    Kontakt 910
    ›    Statut 770
    ›    Filie 714
    ›    Kierownictwo 745
    ›    Schemat organizacyjny 737
   Narodowy Spis Powrzechny 2395
     Sołectwa 2500
    ›    Statut Sołectw 3056
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2922
   Nabór pracowników 21836
     Ogłoszenia 27761
     Wyniki 11375
     Infrastruktura 621
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 657
    ›    Stan elektryfikacji 635
    ›    Stan telefonizacji 543
    ›    Stan gospodarki komunalnej 564
    ›    Drogi 684
     Oferty 1060
   Rejestry i ewidencje 3228
     Rejestr skarg i wniosków 1342
     Rejestr uchwał 1303
     Rejestr zarządzeń 785
     Rejestr instytucji kultury 1128
     Rejestr działalności regulowanej 1734
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 42
   Oświadczenia majątkowe 9428
     Wójt 2865
    ›    Zygmunt PAWLAK 1770
    ›    Tomasz KĄCKI 4513
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 150
     Radni kadencji 2018-2023 303
    ›    Chwaliński Dominik 149
    ›    Drobina Henryk 85
    ›    Dudzik Dariusz 69
    ›    Golański Stanisław 56
    ›    Juszczak Jolanta 56
    ›    Kryściak Tomasz 65
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 136
    ›    Papina Tadeusz 64
    ›    Sawer Eugeniusz 61
    ›    Siudy Grażyna 69
    ›    Sokół Judyta 82
    ›    Szkudlarek Zbigniew 91
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 57
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 74
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 79
     Radni kadencji 2014-2018 2047
    ›    Chwaliński Dominik 975
    ›    Cichosz Beata 1121
    ›    Dudzik Dariusz 873
    ›    Leszczewski Mariusz 738
    ›    Majtyka Grzegorz 848
    ›    Musiał Paulina 1053
    ›    Pietras Marek 911
    ›    Płonka Paweł 933
    ›    Prygiel Grzegorz 1161
    ›    Siudy Grażyna 899
    ›    Stefaniak Tomasz 1146
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 903
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 846
    ›    Wyrębak Magdalena 987
    ›    Bil Zenon 870
    ›    Wydmuch Irena 316
     Radni kadencji 2010 - 2014 1601
    ›    Bil Zenon 1372
    ›    Braliński Zbigniew 1014
    ›    Chwaliński Dominik 954
    ›    Gładysz Irena 1107
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1203
    ›    Grześlak Grażyna 1056
    ›    Kmiecik Sabina 1083
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1310
    ›    Mielczarek Marek 990
    ›    Pietras Marek 1114
    ›    Piśniak Arkadiusz 1114
    ›    Strózik Teresa 909
    ›    Szaniec Wojciech 983
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1177
    ›    Witkowska Małgorzata 1412
    ›    Zaremba Ewa 912
     Radni kadencji 2006-2010 1241
    ›    Braliński Zbigniew 1024
    ›    Gładysz Irena 1172
    ›    Grześlak Grażyna 1094
    ›    Juszczak Jan 1021
    ›    Kmiecik Jan 872
    ›    Majtyka Grzegorz 1198
    ›    Mielczarek Marek 973
    ›    Piśniak Arkadiusz 1080
    ›    Podyma Zbigniew 1023
    ›    Rzepka Wiesław 996
    ›    Słowik Zdzisław 947
    ›    Strózik Teresa 1089
    ›    Szaniec Wojciech 1001
    ›    Wolna Genowefa 944
     Urząd Gminy 3414
    ›    Sekretarz Gminy 2646
    ›    Skarbnik Gminy 2270
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1798
    ›    Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych 1609
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1091
    ›    Referat finansowy 25
    ›    Referat organizacyjny 18
    ›    Referat organizacyjny 19
     Urząd Stanu Cywilnego 2117
     Przewodniczący Rady Gminy 1929
     Gminne jednostki organizacyjne 3039
    ›    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2212
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy 3039
    ›    Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku - nieistniejący 1705
    ›    Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie - nieistniejący 1623
    ›    Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokrsku - nieistniejący 1735
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1401
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3526
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2336
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2993
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3333
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2840
     Szkoły 1167
   Informacje nieudostępnione 2969
   Ponowne wykorzystywanie 763
   Redakcja Biuletynu 5489