Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1494093
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ149102
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 149102
   Aktualności 2361
     Aktualności 2011 17414
     Aktualności 2012 25743
     Aktualności 2013 18946
     Aktualności 2014 13698
     Aktualności 2015 12646
     Aktualności 2016 11787
   Misja Urzędu Gminy 1748
   Organizacja 7766
     Schemat struktury organizacyjnej 1832
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2478
     Graficzny układ pokoi 1471
   Urząd Stanu Cywilnego 4382
   Projekty unijne 5544
   Pozyskane środki pozabudżetowe 11923
   Galeria 4802
   Rozwój Gminy 4400
Rodzina 500 plus
   Informacje 1300
Organy
   Wójt Gminy 7289
     Kompetencje 1898
     Kontakt 1794
     Decyzje i inne akty administracyjne 7244
    ›    Archiwum 2 9372
    ›    Archiwum 1 2287
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 11346
   Sekretarz 4807
   Skarbnik 5171
   Rada Gminy 9371
     Przewodniczący Rady 3982
     Zebrania wiejskie 887
     Skład Rady 5303
     Regulamin Rady Gminy 1686
     Sesje Rady Gminy 3515
    ›    Najbliższa sesja 2470
   Komisje Rady 3087
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2225
     Komisja Rewizyjna 2251
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 2529
     Sołectwo Brzeziny 495
    ›    Sołtys 460
    ›    Rada Sołecka 393
     Sołecto Chotów 367
    ›    Sołtys 480
    ›    Rada Sołecka 447
     Sołectwo Komorniki 789
    ›    Sołtys 444
    ›    Rada Sołecka 414
     Sołectwo Krzyworzeka I 345
    ›    Sołtys 404
    ›    Rada Sołecka 426
     Sołectwo Krzyworzeka II 356
    ›    Sołtys 493
    ›    Rada Sołecka 417
     Sołectwo Mątewki 512
    ›    Sołtys 407
    ›    Rada Sołecka 413
     Sołectwo Mokrsko I 335
    ›    Sołtys 395
    ›    Rada Sołecka 416
     Sołectwo Mokrsko II 340
    ›    Sołtys 358
    ›    Rada Sołecka 347
     Sołectwo Motyl 669
    ›    Sołtys 339
    ›    Rada Sołecka 436
     Sołectwo Ożarów 661
    ›    Sołtys 379
    ›    Rada Sołecka 446
     Sołectwo Słupsko 343
    ›    Sołtys 484
    ›    Rada Sołecka 360
     Sołectwo Jasna Góra 556
    ›    Sołtys 437
    ›    Rada Sołecka 387
   Sołectwa 2935
     Zebrania wiejskie 1188
     Konsultacje z mieszkańcami 541
     Protokoły z zebrań wiejskich 481
    ›    Sołectwo Brzeziny 508
    ›    Sołectwo Chotów 468
    ›    Sołectwo Jasna Góra 509
    ›    Sołectwo Komorniki 483
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 493
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 537
    ›    Sołectwo Mokrsko I 530
    ›    Sołectwo Mokrsko II 503
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 498
    ›    Sołectwo Mątewki 455
    ›    Sołectwo Ożarów 492
    ›    Sołectwo Słupsko 507
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 505
     Stanowisko ds. kadrowych 695
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 517
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 449
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 568
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 509
     Stanowisko ds. inwestycji 481
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 502
     Stanowisko ds. drogownictwa 503
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 499
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 428
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 447
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 427
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 480
     Stanowisko ds. finansowych 440
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 446
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 552
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 515
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 572
Prawo Lokalne
   Konkursy 5783
   Statut 7173
   Projekty Uchwał 12216
   Uchwały Rady Gminy 7414
     Rok 2011 i nowsze 4100
     Rok 2010 1659
    ›    I kwartał 2853
    ›    II kwartał 3219
    ›    III kwartał 2225
    ›    IV kwartał 3253
     Rok 2009 1141
    ›    I kwartał 1066
    ›    II kwartał 848
    ›    III kwartał 1183
    ›    IV kwartał 2261
     Rok 2008 1377
    ›    IV kwartał 3207
    ›    III kwartał 2825
    ›    II kwartał 3471
    ›    I kwartał 4027
     Rok 2007 1249
    ›    I kwartał 3059
    ›    II kwartał 2509
    ›    III kwartał 2624
    ›    IV kwartał 3196
     Rok 2006 1118
    ›    IV kwartał 2998
    ›    III kwartał 1317
    ›    II kwartał 2499
    ›    I kwartał 2285
     Rok 2005 1088
    ›    I Kwartał 2673
    ›    II Kwartał 2076
    ›    III Kwartał 1749
    ›    IV Kwartał 2577
     Rok 2004 1033
    ›    I Kwartał 1549
    ›    II Kwartał 2969
    ›    III Kwartał 1271
    ›    IV Kwartał 2969
     Rok 2003 1110
    ›    I Kwartał 2459
    ›    II Kwartał 3291
    ›    III Kwartał 1592
    ›    IV Kwartał 4614
     Rok 2002 1002
    ›    I Kwartał 691
    ›    II Kwartał 706
    ›    IV Kwartał 4420
   Zarządzenia Wójta 3870
     Rok 2011 i nowsze 2604
     Rok 2006 2232
     Rok 2008 7844
     Rok 2009 18352
    ›    III kwartał 3413
    ›    II kwartał 1562
    ›    I kwartał 1883
     Rok 2010 928
    ›    IV kwartał 1412
     Podatek od nieruchomości 763
    ›    Podmiot opodatkowania 660
    ›    Przedmiot opodatkowania 547
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 600
    ›    Termin płatności 621
    ›    Stawki podatku 714
     Podatek od środków transportowych 858
     Podatek rolny 758
     Podatek leśny 644
     Podatek od posiadania psów 648
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 574
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 576
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 592
    ›    Rok 2003 336
    ›    Rok 2002 402
     Obwieszczenia i zawiadomienia 772
    ›    Rok 2003 318
    ›    Rok 2002 322
    ›    Rok 2004 525
    ›    Rok 2005 945
   Strategia rozwoju 2214
   Protokoły z sesji 5077
     Rok 2017 116
     Rok 2016 728
     Rok 2015 860
     Rok 2014 1139
     Rok 2013 1279
     Rok 2012 1409
     Rok 2011 907
     Rok 2010 1382
     Rok 2009 1177
     Rok 2008 1253
     Rok 2007 1401
     Rok 2006 1151
     Rok 2005 1086
     Rok 2004 1563
     Rok 2003 1279
     Rok 2002 1066
   Zagospodarowanie przestrzenne 8668
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 3811
     Informacje ogólne 1288
     Porady i informacje dla organizacji 1867
     Harmonogram konkursów ofert 407
    ›    Rok 2015 368
    ›    Rok 2016 379
    ›    Rok 2017 129
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 738
     Sprawozdania 550
     Rok 2013 1707
     Rok 2012 779
     Rok 2011 1036
     Rok 2010 846
     Rok 2008 1176
     Rok 2007 1057
     Konkursy 1059
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1042
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1161
   Plany odnowy miejscowości 1454
     POM Chotów 679
     POM Mokrsko 796
     POM Komorniki 762
     POM Ożarów 717
     POM Krzyworzeka 760
     POM Słupsko 670
   Zgromadzenia 492
     Organizacja zgromadzeń 317
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 604
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 780
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 8374
     Rok 2008 7128
     Rok 2007 4101
     Rok 2006 719
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2911
     System gospodarowania odpadami od lipca 2013 - deklaracje i pozostałe informacje 1888
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 1626
     Harmonogram odbioru odpadów 2327
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 922
     Analiza stanu gospodarki odpadami 633
   Usługi komunalne 1302
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 665
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 710
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 649
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 625
   Usuwanie azbestu 2192
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1117
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 2438
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 10528
   Informacje o wykonaniu budżetu 1983
     Absolutorium dla Wójta Gminy 904
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 5138
     Sprawozdania Rb-N 2629
     Sprawozdania Rb-NDS 3111
     Sprawozdania Rb-PDP 1494
     Sprawozdania Rb-S 948
     Sprawozdania Rb-ST 623
     Sprawozdania Rb-Z 3472
     Sprawozdania Rb-ZN 327
     Bilans z wykonania budżetu 939
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1385
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1031
     Kontrole RIO 748
     Uchwały RIO do roku 2013 4998
     Uchwały RIO 2014 rok 1056
     Uchwały RIO 2015 rok 860
     Uchwały RIO 2016 rok 633
     Uchwały RIO 2017 rok 89
   Uchwały okołobudżetowe 2482
   Prognoza długu 1603
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1476
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 36303
     Rok 2017 1300
    ›    I kwartał 853
    ›    II kwartał 1409
    ›    III kwartał 1081
    ›    IV kwartał 567
    ›    I kwartał 6080
     Rok 2016 4913
    ›    II kwartał 1098
    ›    III kwartał 7673
    ›    IV kwartał 1063
     Rok 2015 7925
    ›    I kwartał 8600
    ›    II kwartał 3091
    ›    III kwartał 1618
    ›    IV kwartał 1229
     Rok 2014 3932
    ›    I kwartał 4380
    ›    II kwartał 3512
    ›    III kwartał 4583
    ›    IV kwartał 953
     Rok 2013 3384
    ›    I kwartał 4121
    ›    II kwartał 4370
    ›    III kwartał 2337
    ›    IV kwartał 2221
     Rok 2012 5029
    ›    I kwartał 8331
    ›    II kwartał 3485
    ›    III kwartał 1855
    ›    IV kwartał 1911
     Rok 2011 4948
    ›    I kwartał 4988
    ›    II kwartał 2702
    ›    III kwartał 3231
    ›    IV kwartał 1346
    ›    Rok 2014 397
     Rok 2010 3694
    ›    I kwartał 4805
    ›    II kwartał 4134
    ›    III kwartał 3218
    ›    IV kwartał 1719
     Rok 2009 11641
    ›    I kwartał 15555
    ›    II kwartał 7374
    ›    III kwartał 8468
    ›    IV kwartał 8544
     Rok 2008 2406
    ›    IV kwartał 9008
    ›    III kwartał 6904
    ›    II kwartał 4755
    ›    I kwartał 2667
     Rok 2007 2667
    ›    I kwartał 3793
    ›    II kwartał 6328
    ›    III kwartał 6394
    ›    IV kwartał 13741
     Rok 2006 5144
    ›    IV kwartał 1306
    ›    III kwartał 1684
    ›    II kwartał 1609
    ›    I kwartał 2333
     Rok 2005 11091
     Rok 2004 9976
     Rok 2003 2412
   Zapytania ofertowe 549
     Rok 2017 733
     Archiwum 106587
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2321
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5536
     Podatki i opłaty lokalne 790
    ›    Podatek od nieruchomości 860
    ›    Podatek od środków transportowych 543
    ›    Podatek rolny 675
    ›    Podatek leśny 572
    ›    Opłata targowa 478
    ›    Podatek od posiadania psów 481
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 452
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 472
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 129
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1349
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 543
     Meldunki i dowody osobiste 1480
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 406
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 404
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 347
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 414
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 359
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 662
     Działalność gospodarcza 1264
     Zezwolenia i decyzje 1373
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 961
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 849
     Zaświadczenia 1318
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 820
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1178
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 994
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 770
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 828
     Zgłaszanie awarii 463
     Sprawozdania 423
     Energia elektryczna 421
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 953
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 668
   Petycje 1193
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1687
   Rok 2014 2740
   Rok 2015 2114
Wybory i referenda
   Wybory 18106
     Zapytania komitetów wyborczych 1426
   Referenda gminne 3530
   Referenda ogólnokrajowe 991
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 1842
   Profilaktyka alkoholowa 834
   Przeciwdziałanie narkomanii 807
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 952
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 644
   Informacje dla sprzedawców 1123
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1263
   Program przeciwdziałania narkomanii 491
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 493
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 696
Inne
   Pomoc publiczna 43
     Rok 2016 28
     Rok 2015 11
     Rok 2014 15
   System Informacji Przestrzennej 1244
   Rządowe Centrum Legislacji 1753
   Zarządzanie kryzysowe 1250
   Jednostki organizacyjne 4640
     Szkoły i Przedszkola 1790
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2176
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 2977
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 1853
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2133
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2139
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1451
    ›    Kontakt 2287
    ›    Kierownictwo 1094
    ›    Statut 1022
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 932
    ›    Kontakt 1004
    ›    Kierownictwo 880
    ›    Statut 1029
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 939
    ›    Kontakt 683
    ›    Statut 571
    ›    Filie 574
    ›    Kierownictwo 577
    ›    Schemat organizacyjny 579
   Narodowy Spis Powrzechny 2118
   Jednostki pomocnicze 2882
     Sołectwa 2148
    ›    Statut Sołectw 2548
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2740
   Nabór pracowników 18450
     Ogłoszenia 23213
     Wyniki 9919
     Infrastruktura 574
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 440
    ›    Stan elektryfikacji 464
    ›    Stan telefonizacji 436
    ›    Stan gospodarki komunalnej 459
    ›    Drogi 531
     Oferty 1010
   Rejestry i ewidencje 2980
     Rejestr skarg i wniosków 1233
     Rejestr uchwał 1222
     Rejestr zarządzeń 697
     Rejestr instytucji kultury 974
     Rejestr działalności regulowanej 1564
   Oświadczenia majątkowe 7284
     Wójt 2338
    ›    Zygmunt PAWLAK 1445
    ›    Tomasz KĄCKI 3425
     Radni kadencji 2014-2018 1157
    ›    Chwaliński Dominik 638
    ›    Cichosz Beata 642
    ›    Dudzik Dariusz 537
    ›    Leszczewski Mariusz 479
    ›    Majtyka Grzegorz 557
    ›    Musiał Paulina 612
    ›    Pietras Marek 575
    ›    Płonka Paweł 533
    ›    Prygiel Grzegorz 786
    ›    Siudy Grażyna 578
    ›    Stefaniak Tomasz - Przewodniczący 563
    ›    Szewczyk Adam - Wiceprzewodniczący 554
    ›    Wyrembak Elżbieta 532
    ›    Wyrębak Magdalena 664
    ›    Bil Zenon 492
     Radni kadencji 2010 - 2014 1440
    ›    Bil Zenon 1093
    ›    Braliński Zbigniew 849
    ›    Chwaliński Dominik 777
    ›    Gładysz Irena 890
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1005
    ›    Grześlak Grażyna 814
    ›    Kmiecik Sabina 877
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1122
    ›    Mielczarek Marek 796
    ›    Pietras Marek 864
    ›    Piśniak Arkadiusz 894
    ›    Strózik Teresa 681
    ›    Szaniec Wojciech 774
    ›    Szkudlarek Zbigniew 975
    ›    Witkowska Małgorzata 1187
    ›    Zaremba Ewa 647
     Radni kadencji 2006-2010 1088
    ›    Braliński Zbigniew 863
    ›    Gładysz Irena 907
    ›    Grześlak Grażyna 891
    ›    Juszczak Jan 803
    ›    Kmiecik Jan 742
    ›    Majtyka Grzegorz 941
    ›    Mielczarek Marek 829
    ›    Piśniak Arkadiusz 881
    ›    Podyma Zbigniew 860
    ›    Rzepka Wiesław 830
    ›    Słowik Zdzisław 745
    ›    Strózik Teresa 911
    ›    Szaniec Wojciech 821
    ›    Wolna Genowefa 795
     Urząd 2780
    ›    Sekretarz Gminy 2104
    ›    Skarbnik Gminy 1896
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 1684
    ›    Kierownik USC 1668
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1670
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1248
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1176
    ›    Inspektor ds. osobowych 1057
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 812
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 741
     Przewodniczący Rady Gminy 1600
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2621
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1787
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 2436
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1463
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1411
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1435
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1176
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 2940
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 1927
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2455
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2868
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2051
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2218
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1665
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1444
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 1745
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1476
     Szkoły 788
   Informacje nieudostępnione 2734
   Ponowne wykorzystywanie 474
   Redakcja Biuletynu 4786