główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1862483
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ175667
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 175667
   Aktualności 1883
     Aktualności 2011 20131
     Aktualności 2012 29102
     Aktualności 2013 21373
     Aktualności 2014 16919
     Aktualności 2015 15741
     Aktualności 2016 15058
     Aktualności 2017 6052
     Aktualności 2018 4347
   Misja Urzędu Gminy 2188
   Organizacja 8789
     Schemat struktury organizacyjnej 2563
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2789
     Graficzny układ pokoi 1893
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 201
   Urząd Stanu Cywilnego 5022
   Projekty unijne 6010
   Pozyskane środki pozabudżetowe 14222
   Galeria 5382
   Rozwój Gminy 5193
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 635
Organy
   Wójt Gminy 8188
     Kompetencje 2115
     Kontakt 2101
     Decyzje i inne akty administracyjne 9243
    ›    Archiwum 2 11878
    ›    Archiwum 1 3211
    ›    Archiwum 16451
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 252
    ›    Rok 2018 1123
    ›    Rok 2019 35
   Sekretarz 5246
   Skarbnik 5635
   Rada Gminy 10870
     Przewodniczący Rady 4610
     Zebrania wiejskie 1347
     Skład Rady 8049
     Regulamin Rady Gminy 1902
     Nagrania i transmisje sesji 3393
     Interpelacje radnych 194
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 232
     Sesje Rady Gminy 4936
    ›    Najbliższa sesja 3189
   Komisje Rady 3536
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2617
     Komisja Rewizyjna 2652
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 3179
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23
     Sołectwo Brzeziny 641
    ›    Sołtys 625
    ›    Rada Sołecka 527
     Sołecto Chotów 1210
    ›    Sołtys 815
    ›    Rada Sołecka 587
     Sołectwo Komorniki 1198
    ›    Sołtys 597
    ›    Rada Sołecka 556
     Sołectwo Krzyworzeka I 432
    ›    Sołtys 579
    ›    Rada Sołecka 594
     Sołectwo Krzyworzeka II 489
    ›    Sołtys 637
    ›    Rada Sołecka 563
     Sołectwo Mątewki 649
    ›    Sołtys 543
    ›    Rada Sołecka 533
     Sołectwo Mokrsko I 455
    ›    Sołtys 607
    ›    Rada Sołecka 583
     Sołectwo Mokrsko II 469
    ›    Sołtys 523
    ›    Rada Sołecka 518
     Sołectwo Motyl 862
    ›    Sołtys 512
    ›    Rada Sołecka 561
     Sołectwo Ożarów 1013
    ›    Sołtys 597
    ›    Rada Sołecka 667
     Sołectwo Słupsko 429
    ›    Sołtys 619
    ›    Rada Sołecka 489
     Sołectwo Jasna Góra 805
    ›    Sołtys 603
    ›    Rada Sołecka 570
   Sołectwa 4174
     Zebrania wiejskie 1696
     Konsultacje z mieszkańcami 688
     Protokoły z zebrań wiejskich 659
    ›    Sołectwo Brzeziny 756
    ›    Sołectwo Chotów 702
    ›    Sołectwo Jasna Góra 819
    ›    Sołectwo Komorniki 712
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 824
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 850
    ›    Sołectwo Mokrsko I 795
    ›    Sołectwo Mokrsko II 736
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 736
    ›    Sołectwo Mątewki 700
    ›    Sołectwo Ożarów 732
    ›    Sołectwo Słupsko 805
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 658
     Stanowisko ds. kadrowych 887
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 616
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 589
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 663
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 610
     Stanowisko ds. inwestycji 580
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 606
     Stanowisko ds. drogownictwa 630
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 622
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 528
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 543
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 516
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 592
     Stanowisko ds. finansowych 544
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 547
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 708
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 773
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 874
Prawo Lokalne
   Statut 7892
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 721
   Projekty uchwał 17257
   Uchwały Rady Gminy 8494
     Rok 2011 i nowsze 5211
     Rok 2010 1800
    ›    I kwartał 3786
    ›    II kwartał 3974
    ›    III kwartał 2867
    ›    IV kwartał 4582
     Rok 2009 1293
    ›    I kwartał 1374
    ›    II kwartał 1012
    ›    III kwartał 1496
    ›    IV kwartał 2932
     Rok 2008 1501
    ›    IV kwartał 4090
    ›    III kwartał 3635
    ›    II kwartał 4219
    ›    I kwartał 5269
     Rok 2007 1365
    ›    I kwartał 3965
    ›    II kwartał 3067
    ›    III kwartał 3531
    ›    IV kwartał 3924
     Rok 2006 1223
    ›    IV kwartał 3712
    ›    III kwartał 1588
    ›    II kwartał 2987
    ›    I kwartał 2756
     Rok 2005 1199
    ›    I Kwartał 3123
    ›    II Kwartał 2643
    ›    III Kwartał 2067
    ›    IV Kwartał 3188
     Rok 2004 1192
    ›    I Kwartał 1936
    ›    II Kwartał 3952
    ›    III Kwartał 1650
    ›    IV Kwartał 3801
     Rok 2003 1248
    ›    I Kwartał 3064
    ›    II Kwartał 4164
    ›    III Kwartał 1917
    ›    IV Kwartał 5741
     Rok 2002 1096
    ›    I Kwartał 816
    ›    II Kwartał 854
    ›    IV Kwartał 5181
   Zarządzenia Wójta 4304
     Rok 2011 i nowsze 2962
     Rok 2006 2442
     Rok 2008 9564
     Rok 2009 20531
    ›    III kwartał 4738
    ›    II kwartał 2167
    ›    I kwartał 2438
     Rok 2010 1072
    ›    IV kwartał 1807
   Podatki i opłaty lokalne 1512
    ›    Podmiot opodatkowania 819
    ›    Przedmiot opodatkowania 693
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 742
    ›    Termin płatności 768
    ›    Stawki podatku 873
     Wykazy 201
    ›    Rok 2003 432
    ›    Rok 2002 506
     Obwieszczenia i zawiadomienia 836
    ›    Rok 2003 436
    ›    Rok 2002 447
    ›    Rok 2004 662
    ›    Rok 2005 1335
   Strategia rozwoju 2628
   Konkursy 9616
   Protokoły z sesji 5599
     Rok 2019 220
     Rok 2018 401
     Rok 2017 368
     Rok 2016 909
     Rok 2015 1018
     Rok 2014 1588
     Rok 2013 1413
     Rok 2012 1572
     Rok 2011 1125
     Rok 2010 1555
     Rok 2009 1317
     Rok 2008 1388
     Rok 2007 1590
     Rok 2006 1409
     Rok 2005 1202
     Rok 2004 1692
     Rok 2003 1438
     Rok 2002 1234
   Zagospodarowanie przestrzenne 10701
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4237
     Informacje ogólne 1855
     Porady i informacje dla organizacji 2851
     Harmonogram konkursów ofert 536
    ›    Rok 2015 505
    ›    Rok 2016 574
    ›    Rok 2017 316
    ›    Rok 2018 166
    ›    Rok 2019 38
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 861
     Sprawozdania 696
     Rok 2013 1994
     Rok 2012 943
     Rok 2011 1448
     Rok 2010 1051
     Rok 2008 1263
     Rok 2007 1226
     Konkursy 1530
     Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu 46
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1239
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1274
   Plany odnowy miejscowości 1716
     POM Chotów 821
     POM Mokrsko 978
     POM Komorniki 870
     POM Ożarów 898
     POM Krzyworzeka 916
     POM Słupsko 871
   Zgromadzenia 792
     Organizacja zgromadzeń 516
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 954
Raport o stanie Gminy
   Raport za 2018 rok 132
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1225
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 187
     Taryfy 219
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 943
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 10690
     Rok 2008 7428
     Rok 2007 4239
     Rok 2006 855
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 4816
     System gospodarowania odpadami-deklaracje, opłaty i inne 2428
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2353
     Harmonogram odbioru odpadów 3971
     Zasady segregacji odpadów 319
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1177
     Analiza stanu gospodarki odpadami 999
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 166
   Usługi komunalne 1708
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 844
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 849
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1014
   Usuwanie azbestu 2833
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1480
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 3998
   Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 6
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 12487
     Audyt budżetu - sprawozdania 53
   Informacje o wykonaniu budżetu 2539
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1184
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 6963
     Sprawozdania Rb-N 4022
     Sprawozdania Rb-NDS 4563
     Sprawozdania Rb-PDP 2059
     Sprawozdania Rb-S 1832
     Sprawozdania Rb-ST 886
     Sprawozdania Rb-Z 5258
     Sprawozdania Rb-ZN 479
     Rb-UZ 178
     Bilans z wykonania budżetu 1178
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1821
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1409
     Kontrole RIO 996
     Uchwały RIO do roku 2013 6145
     Uchwały RIO 2014 rok 1405
     Uchwały RIO 2015 rok 1256
     Uchwały RIO 2016 rok 1050
     Uchwały RIO 2017 rok 418
     Uchwały RIO 2018 rok 200
     Uchwały RIO 2019 rok 112
   Uchwały okołobudżetowe 2956
   Prognoza długu 2017
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1894
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 40738
     Rok 2019 1224
    ›    IV kwartał 517
    ›    III kwartał 1387
    ›    II kwartał 868
    ›    I kwartał 618
     Rok 2018 1700
    ›    I kwartał 1055
    ›    II kwartał 1334
    ›    III kwartał 928
    ›    IV kwartał 1102
     Rok 2017 2129
    ›    I kwartał 1228
    ›    II kwartał 2044
    ›    III kwartał 9523
    ›    IV kwartał 1830
    ›    I kwartał 6391
     Rok 2016 5099
    ›    II kwartał 1347
    ›    III kwartał 8192
    ›    IV kwartał 1250
     Rok 2015 11149
    ›    I kwartał 12336
    ›    II kwartał 3409
    ›    III kwartał 1899
    ›    IV kwartał 1537
     Rok 2014 4057
    ›    I kwartał 4637
    ›    II kwartał 3995
    ›    III kwartał 4944
    ›    IV kwartał 1175
     Rok 2013 3534
    ›    I kwartał 4440
    ›    II kwartał 4699
    ›    III kwartał 2727
    ›    IV kwartał 2726
     Rok 2012 5186
    ›    I kwartał 8836
    ›    II kwartał 3921
    ›    III kwartał 2796
    ›    IV kwartał 2319
     Rok 2011 5085
    ›    I kwartał 5451
    ›    II kwartał 3021
    ›    III kwartał 3589
    ›    IV kwartał 1556
    ›    Rok 2014 539
     Rok 2010 3834
    ›    I kwartał 5232
    ›    II kwartał 4765
    ›    III kwartał 3773
    ›    IV kwartał 2046
     Rok 2009 11803
    ›    I kwartał 16185
    ›    II kwartał 7624
    ›    III kwartał 9106
    ›    IV kwartał 9054
     Rok 2008 2516
    ›    IV kwartał 9329
    ›    III kwartał 7223
    ›    II kwartał 5075
    ›    I kwartał 2997
     Rok 2007 2823
    ›    I kwartał 4147
    ›    II kwartał 6616
    ›    III kwartał 6626
    ›    IV kwartał 14010
     Rok 2006 5343
    ›    IV kwartał 1625
    ›    III kwartał 1955
    ›    II kwartał 2043
    ›    I kwartał 2918
     Rok 2005 12077
     Rok 2004 11118
     Rok 2003 2699
   Zapytania ofertowe 2296
     Rok 2017 7754
     Archiwum 141108
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2665
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7355
     Podatki i opłaty lokalne 1628
    ›    Podatek od nieruchomości 1622
    ›    Podatek od środków transportowych 815
    ›    Podatek rolny 1196
    ›    Podatek leśny 878
    ›    Opłata targowa 681
    ›    Podatek od posiadania psów 779
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1064
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 904
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 441
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1646
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 747
     Meldunki i dowody osobiste 1927
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 614
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 589
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 495
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 609
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 533
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 925
     Działalność gospodarcza 1511
     Zezwolenia i decyzje 1736
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1412
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1105
     Zaświadczenia 1630
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1002
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1359
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1354
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1029
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1138
     Zgłaszanie awarii 668
     Sprawozdania 606
     Energia elektryczna 609
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1206
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 838
   Petycje 2241
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 2027
   Rok 2014 3409
   Rok 2015 2949
   Rok 2018 507
   Rok 2019 6
Wybory i referenda
   Wybory 26199
     Zapytania komitetów wyborczych 1635
   Referenda gminne 4191
   Referenda ogólnokrajowe 1380
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2599
   Profilaktyka alkoholowa 1161
   Przeciwdziałanie narkomanii 1120
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1249
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 844
   Informacje dla sprzedawców 1531
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1692
   Program przeciwdziałania narkomanii 776
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 752
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 268
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1248
Rodzina 500 plus
   Informacje 1832
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 138
Inne
   Pomoc publiczna 384
     Rok 2018 27
     Rok 2017 161
     Rok 2016 373
     Rok 2015 124
     Rok 2014 192
   System Informacji Przestrzennej 1668
   Rządowe Centrum Legislacji 1997
   Zarządzanie kryzysowe 1559
   Jednostki organizacyjne 5091
     Szkoły i Przedszkola 2142
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2987
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3567
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2685
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 7167
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2813
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1631
    ›    Kontakt 2931
    ›    Kierownictwo 1319
    ›    Statut 1207
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1167
    ›    Kontakt 1322
    ›    Kierownictwo 1126
    ›    Statut 1365
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1184
    ›    Kontakt 942
    ›    Statut 800
    ›    Filie 743
    ›    Kierownictwo 770
    ›    Schemat organizacyjny 762
   Narodowy Spis Powrzechny 2427
     Sołectwa 2621
    ›    Statut Sołectw 3097
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2974
   Nabór pracowników 22660
     Ogłoszenia 28826
     Wyniki 11921
     Infrastruktura 634
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 681
    ›    Stan elektryfikacji 659
    ›    Stan telefonizacji 568
    ›    Stan gospodarki komunalnej 589
    ›    Drogi 724
     Oferty 1076
   Rejestry i ewidencje 3283
     Rejestr skarg i wniosków 1366
     Rejestr uchwał 1319
     Rejestr zarządzeń 805
     Rejestr instytucji kultury 1146
     Rejestr działalności regulowanej 1752
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 55
   Oświadczenia majątkowe 10373
     Wójt 2924
    ›    Zygmunt PAWLAK 1816
    ›    Tomasz KĄCKI 4617
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 198
     Radni kadencji 2018-2023 347
    ›    Chwaliński Dominik 171
    ›    Drobina Henryk 104
    ›    Dudzik Dariusz 86
    ›    Golański Stanisław 63
    ›    Juszczak Jolanta 76
    ›    Kryściak Tomasz 90
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 156
    ›    Papina Tadeusz 92
    ›    Sawer Eugeniusz 74
    ›    Siudy Grażyna 86
    ›    Sokół Judyta 108
    ›    Szkudlarek Zbigniew 120
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 73
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 86
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 95
     Radni kadencji 2014-2018 2124
    ›    Chwaliński Dominik 998
    ›    Cichosz Beata 1170
    ›    Dudzik Dariusz 911
    ›    Leszczewski Mariusz 765
    ›    Majtyka Grzegorz 878
    ›    Musiał Paulina 1763
    ›    Pietras Marek 935
    ›    Płonka Paweł 989
    ›    Prygiel Grzegorz 1199
    ›    Siudy Grażyna 986
    ›    Stefaniak Tomasz 1206
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 950
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 908
    ›    Wyrębak Magdalena 1027
    ›    Bil Zenon 903
    ›    Wydmuch Irena 384
     Radni kadencji 2010 - 2014 1620
    ›    Bil Zenon 1401
    ›    Braliński Zbigniew 1040
    ›    Chwaliński Dominik 982
    ›    Gładysz Irena 1142
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1239
    ›    Grześlak Grażyna 1083
    ›    Kmiecik Sabina 1112
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1341
    ›    Mielczarek Marek 1017
    ›    Pietras Marek 1147
    ›    Piśniak Arkadiusz 1144
    ›    Strózik Teresa 936
    ›    Szaniec Wojciech 1009
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1215
    ›    Witkowska Małgorzata 1454
    ›    Zaremba Ewa 947
     Radni kadencji 2006-2010 1259
    ›    Braliński Zbigniew 1048
    ›    Gładysz Irena 1195
    ›    Grześlak Grażyna 1117
    ›    Juszczak Jan 1045
    ›    Kmiecik Jan 894
    ›    Majtyka Grzegorz 1227
    ›    Mielczarek Marek 998
    ›    Piśniak Arkadiusz 1102
    ›    Podyma Zbigniew 1050
    ›    Rzepka Wiesław 1021
    ›    Słowik Zdzisław 969
    ›    Strózik Teresa 1114
    ›    Szaniec Wojciech 1025
    ›    Wolna Genowefa 964
     Urząd Gminy 3514
    ›    Sekretarz Gminy 2695
    ›    Skarbnik Gminy 2317
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1911
    ›    Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych 1664
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1132
    ›    Referat finansowy 61
    ›    Referat organizacyjny 35
    ›    Referat organizacyjny 48
     Urząd Stanu Cywilnego 2156
     Przewodniczący Rady Gminy 1969
     Gminne jednostki organizacyjne 3108
    ›    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2286
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy 3106
    ›    Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku - nieistniejący 1746
    ›    Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie - nieistniejący 1648
    ›    Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokrsku - nieistniejący 1765
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1491
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3642
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2437
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 3144
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3419
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2895
     Szkoły 1209
   Informacje nieudostępnione 3004
   Ponowne wykorzystywanie 792
   Redakcja Biuletynu 5553