Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1653868
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ160084
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 160084
   Aktualności 1950
     Aktualności 2011 19072
     Aktualności 2012 27704
     Aktualności 2013 20421
     Aktualności 2014 15130
     Aktualności 2015 14634
     Aktualności 2016 14165
     Aktualności 2017 4590
   Misja Urzędu Gminy 1949
   Organizacja 8191
     Schemat struktury organizacyjnej 2055
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2599
     Graficzny układ pokoi 1623
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 73
   Urząd Stanu Cywilnego 4709
   Projekty unijne 5772
   Pozyskane środki pozabudżetowe 13085
   Galeria 5078
   Rozwój Gminy 4798
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 157
Organy
   Wójt Gminy 7595
     Kompetencje 1979
     Kontakt 1915
     Decyzje i inne akty administracyjne 8293
    ›    Archiwum 2 10674
    ›    Archiwum 1 2735
    ›    Archiwum 14168
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 99
    ›    Rok 2018 266
   Sekretarz 4985
   Skarbnik 5357
   Rada Gminy 10055
     Przewodniczący Rady 4266
     Zebrania wiejskie 1028
     Skład Rady 6318
     Regulamin Rady Gminy 1773
     Sesje Rady Gminy 4060
    ›    Najbliższa sesja 2755
   Komisje Rady 3262
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2368
     Komisja Rewizyjna 2442
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 2732
     Sołectwo Brzeziny 554
    ›    Sołtys 530
    ›    Rada Sołecka 450
     Sołecto Chotów 408
    ›    Sołtys 619
    ›    Rada Sołecka 504
     Sołectwo Komorniki 947
    ›    Sołtys 504
    ›    Rada Sołecka 466
     Sołectwo Krzyworzeka I 378
    ›    Sołtys 463
    ›    Rada Sołecka 485
     Sołectwo Krzyworzeka II 394
    ›    Sołtys 546
    ›    Rada Sołecka 464
     Sołectwo Mątewki 570
    ›    Sołtys 456
    ›    Rada Sołecka 457
     Sołectwo Mokrsko I 380
    ›    Sołtys 477
    ›    Rada Sołecka 474
     Sołectwo Mokrsko II 403
    ›    Sołtys 419
    ›    Rada Sołecka 395
     Sołectwo Motyl 758
    ›    Sołtys 391
    ›    Rada Sołecka 479
     Sołectwo Ożarów 781
    ›    Sołtys 430
    ›    Rada Sołecka 511
     Sołectwo Słupsko 379
    ›    Sołtys 546
    ›    Rada Sołecka 415
     Sołectwo Jasna Góra 634
    ›    Sołtys 515
    ›    Rada Sołecka 450
   Sołectwa 3433
     Zebrania wiejskie 1460
     Konsultacje z mieszkańcami 606
     Protokoły z zebrań wiejskich 541
    ›    Sołectwo Brzeziny 612
    ›    Sołectwo Chotów 569
    ›    Sołectwo Jasna Góra 636
    ›    Sołectwo Komorniki 587
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 608
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 653
    ›    Sołectwo Mokrsko I 641
    ›    Sołectwo Mokrsko II 597
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 592
    ›    Sołectwo Mątewki 548
    ›    Sołectwo Ożarów 588
    ›    Sołectwo Słupsko 601
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 578
     Stanowisko ds. kadrowych 778
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 564
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 504
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 612
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 552
     Stanowisko ds. inwestycji 530
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 549
     Stanowisko ds. drogownictwa 553
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 536
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 474
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 491
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 467
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 532
     Stanowisko ds. finansowych 488
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 489
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 600
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 596
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 683
Prawo Lokalne
   Konkursy 7601
   Statut 7482
   Projekty uchwał 14993
   Uchwały Rady Gminy 7879
     Rok 2011 i nowsze 4588
     Rok 2010 1717
    ›    I kwartał 3164
    ›    II kwartał 3604
    ›    III kwartał 2546
    ›    IV kwartał 3765
     Rok 2009 1190
    ›    I kwartał 1171
    ›    II kwartał 916
    ›    III kwartał 1316
    ›    IV kwartał 2519
     Rok 2008 1421
    ›    IV kwartał 3542
    ›    III kwartał 3147
    ›    II kwartał 3845
    ›    I kwartał 4539
     Rok 2007 1288
    ›    I kwartał 3504
    ›    II kwartał 2782
    ›    III kwartał 3010
    ›    IV kwartał 3495
     Rok 2006 1159
    ›    IV kwartał 3395
    ›    III kwartał 1456
    ›    II kwartał 2793
    ›    I kwartał 2544
     Rok 2005 1126
    ›    I Kwartał 2905
    ›    II Kwartał 2344
    ›    III Kwartał 1924
    ›    IV Kwartał 2851
     Rok 2004 1087
    ›    I Kwartał 1708
    ›    II Kwartał 3385
    ›    III Kwartał 1371
    ›    IV Kwartał 3296
     Rok 2003 1154
    ›    I Kwartał 2716
    ›    II Kwartał 3608
    ›    III Kwartał 1730
    ›    IV Kwartał 5063
     Rok 2002 1040
    ›    I Kwartał 733
    ›    II Kwartał 753
    ›    IV Kwartał 4757
   Zarządzenia Wójta 4063
     Rok 2011 i nowsze 2775
     Rok 2006 2330
     Rok 2008 8393
     Rok 2009 19245
    ›    III kwartał 3988
    ›    II kwartał 1823
    ›    I kwartał 2168
     Rok 2010 975
    ›    IV kwartał 1615
   Podatki i opłaty lokalne 1290
    ›    Podmiot opodatkowania 732
    ›    Przedmiot opodatkowania 614
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 664
    ›    Termin płatności 684
    ›    Stawki podatku 777
     Wykazy 47
    ›    Rok 2003 371
    ›    Rok 2002 441
     Obwieszczenia i zawiadomienia 795
    ›    Rok 2003 359
    ›    Rok 2002 370
    ›    Rok 2004 580
    ›    Rok 2005 1089
   Strategia rozwoju 2426
   Protokoły z sesji 5281
     Rok 2018 80
     Rok 2017 279
     Rok 2016 843
     Rok 2015 940
     Rok 2014 1273
     Rok 2013 1335
     Rok 2012 1483
     Rok 2011 997
     Rok 2010 1450
     Rok 2009 1233
     Rok 2008 1317
     Rok 2007 1471
     Rok 2006 1214
     Rok 2005 1134
     Rok 2004 1627
     Rok 2003 1371
     Rok 2002 1127
   Zagospodarowanie przestrzenne 9644
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4029
     Informacje ogólne 1510
     Porady i informacje dla organizacji 2238
     Harmonogram konkursów ofert 460
    ›    Rok 2015 425
    ›    Rok 2016 439
    ›    Rok 2017 223
    ›    Rok 2018 67
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 792
     Sprawozdania 623
     Rok 2013 1871
     Rok 2012 855
     Rok 2011 1194
     Rok 2010 952
     Rok 2008 1214
     Rok 2007 1116
     Konkursy 1320
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1104
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1195
   Plany odnowy miejscowości 1568
     POM Chotów 744
     POM Mokrsko 860
     POM Komorniki 809
     POM Ożarów 794
     POM Krzyworzeka 826
     POM Słupsko 742
   Zgromadzenia 635
     Organizacja zgromadzeń 395
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 811
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 980
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 36
     Taryfy 110
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 748
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 9619
     Rok 2008 7287
     Rok 2007 4181
     Rok 2006 790
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 3974
     System gospodarowania odpadami od lipca 2013 - deklaracje i pozostałe informacje 2137
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 1977
     Harmonogram odbioru odpadów 3136
     Zasady segregacji odpadów 76
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1042
     Analiza stanu gospodarki odpadami 796
   Usługi komunalne 1512
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 717
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 767
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 791
   Usuwanie azbestu 2514
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1310
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 3089
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 11276
   Informacje o wykonaniu budżetu 2233
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1045
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 6304
     Sprawozdania Rb-N 3230
     Sprawozdania Rb-NDS 3699
     Sprawozdania Rb-PDP 1740
     Sprawozdania Rb-S 1022
     Sprawozdania Rb-ST 734
     Sprawozdania Rb-Z 4218
     Sprawozdania Rb-ZN 381
     Rb-UZ 41
     Bilans z wykonania budżetu 1024
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1550
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1180
     Kontrole RIO 834
     Uchwały RIO do roku 2013 5509
     Uchwały RIO 2014 rok 1264
     Uchwały RIO 2015 rok 1030
     Uchwały RIO 2016 rok 849
     Uchwały RIO 2017 rok 303
     Uchwały RIO 2018 rok 91
   Uchwały okołobudżetowe 2653
   Prognoza długu 1780
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1651
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 38431
     Rok 2018 984
    ›    I kwartał 707
    ›    II kwartał 879
    ›    III kwartał 491
    ›    IV kwartał 336
     Rok 2017 1965
    ›    I kwartał 1092
    ›    II kwartał 1858
    ›    III kwartał 5766
    ›    IV kwartał 1546
    ›    I kwartał 6212
     Rok 2016 4999
    ›    II kwartał 1210
    ›    III kwartał 8050
    ›    IV kwartał 1142
     Rok 2015 9418
    ›    I kwartał 10373
    ›    II kwartał 3240
    ›    III kwartał 1741
    ›    IV kwartał 1347
     Rok 2014 3990
    ›    I kwartał 4522
    ›    II kwartał 3778
    ›    III kwartał 4779
    ›    IV kwartał 1058
     Rok 2013 3427
    ›    I kwartał 4241
    ›    II kwartał 4550
    ›    III kwartał 2501
    ›    IV kwartał 2469
     Rok 2012 5082
    ›    I kwartał 8560
    ›    II kwartał 3686
    ›    III kwartał 2197
    ›    IV kwartał 2137
     Rok 2011 4988
    ›    I kwartał 5175
    ›    II kwartał 2877
    ›    III kwartał 3384
    ›    IV kwartał 1412
    ›    Rok 2014 452
     Rok 2010 3737
    ›    I kwartał 4975
    ›    II kwartał 4413
    ›    III kwartał 3501
    ›    IV kwartał 1894
     Rok 2009 11684
    ›    I kwartał 15774
    ›    II kwartał 7475
    ›    III kwartał 8740
    ›    IV kwartał 8754
     Rok 2008 2441
    ›    IV kwartał 9097
    ›    III kwartał 7063
    ›    II kwartał 4906
    ›    I kwartał 2822
     Rok 2007 2708
    ›    I kwartał 3925
    ›    II kwartał 6457
    ›    III kwartał 6474
    ›    IV kwartał 13862
     Rok 2006 5211
    ›    IV kwartał 1419
    ›    III kwartał 1820
    ›    II kwartał 1784
    ›    I kwartał 2632
     Rok 2005 11433
     Rok 2004 10503
     Rok 2003 2568
   Zapytania ofertowe 1505
     Rok 2017 3120
     Archiwum 123574
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2477
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6408
     Podatki i opłaty lokalne 1119
    ›    Podatek od nieruchomości 1225
    ›    Podatek od środków transportowych 668
    ›    Podatek rolny 861
    ›    Podatek leśny 701
    ›    Opłata targowa 580
    ›    Podatek od posiadania psów 603
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 629
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 601
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 249
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1461
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 634
     Meldunki i dowody osobiste 1633
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 480
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 475
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 426
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 500
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 419
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 773
     Działalność gospodarcza 1367
     Zezwolenia i decyzje 1529
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1183
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 948
     Zaświadczenia 1417
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 894
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1259
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1126
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 887
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 944
     Zgłaszanie awarii 539
     Sprawozdania 492
     Energia elektryczna 502
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1076
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 748
   Petycje 1609
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1827
   Rok 2014 3051
   Rok 2015 2503
   Rok 2018 110
Wybory i referenda
   Wybory 20435
     Zapytania komitetów wyborczych 1483
   Referenda gminne 3890
   Referenda ogólnokrajowe 1144
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2149
   Profilaktyka alkoholowa 980
   Przeciwdziałanie narkomanii 935
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1086
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 733
   Informacje dla sprzedawców 1321
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1460
   Program przeciwdziałania narkomanii 611
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 618
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 67
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 923
Rodzina 500 plus
   Informacje 1614
Inne
   Pomoc publiczna 202
     Rok 2017 78
     Rok 2016 169
     Rok 2015 54
     Rok 2014 69
   System Informacji Przestrzennej 1441
   Rządowe Centrum Legislacji 1863
   Zarządzanie kryzysowe 1383
   Jednostki organizacyjne 4833
     Szkoły i Przedszkola 1906
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2483
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3233
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2181
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2504
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2390
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1517
    ›    Kontakt 2466
    ›    Kierownictwo 1175
    ›    Statut 1089
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1034
    ›    Kontakt 1125
    ›    Kierownictwo 995
    ›    Statut 1210
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1031
    ›    Kontakt 783
    ›    Statut 679
    ›    Filie 656
    ›    Kierownictwo 660
    ›    Schemat organizacyjny 640
   Narodowy Spis Powrzechny 2285
     Sołectwa 2267
    ›    Statut Sołectw 2848
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2841
   Nabór pracowników 19897
     Ogłoszenia 25413
     Wyniki 10670
     Infrastruktura 590
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 527
    ›    Stan elektryfikacji 535
    ›    Stan telefonizacji 483
    ›    Stan gospodarki komunalnej 508
    ›    Drogi 598
     Oferty 1031
   Rejestry i ewidencje 3109
     Rejestr skarg i wniosków 1282
     Rejestr uchwał 1267
     Rejestr zarządzeń 743
     Rejestr instytucji kultury 1037
     Rejestr działalności regulowanej 1655
   Oświadczenia majątkowe 8247
     Wójt 2567
    ›    Zygmunt PAWLAK 1593
    ›    Tomasz KĄCKI 4018
     Radni kadencji 2014-2018 1663
    ›    Chwaliński Dominik 797
    ›    Cichosz Beata 859
    ›    Dudzik Dariusz 682
    ›    Leszczewski Mariusz 614
    ›    Majtyka Grzegorz 687
    ›    Musiał Paulina 820
    ›    Pietras Marek 714
    ›    Płonka Paweł 696
    ›    Prygiel Grzegorz 978
    ›    Siudy Grażyna 725
    ›    Stefaniak Tomasz 857
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 725
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 665
    ›    Wyrębak Magdalena 836
    ›    Bil Zenon 649
    ›    Wydmuch Irena 130
     Radni kadencji 2010 - 2014 1499
    ›    Bil Zenon 1238
    ›    Braliński Zbigniew 938
    ›    Chwaliński Dominik 872
    ›    Gładysz Irena 1006
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1111
    ›    Grześlak Grażyna 908
    ›    Kmiecik Sabina 952
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1237
    ›    Mielczarek Marek 885
    ›    Pietras Marek 964
    ›    Piśniak Arkadiusz 984
    ›    Strózik Teresa 805
    ›    Szaniec Wojciech 865
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1085
    ›    Witkowska Małgorzata 1286
    ›    Zaremba Ewa 753
     Radni kadencji 2006-2010 1138
    ›    Braliński Zbigniew 950
    ›    Gładysz Irena 994
    ›    Grześlak Grażyna 975
    ›    Juszczak Jan 895
    ›    Kmiecik Jan 803
    ›    Majtyka Grzegorz 1058
    ›    Mielczarek Marek 897
    ›    Piśniak Arkadiusz 965
    ›    Podyma Zbigniew 948
    ›    Rzepka Wiesław 901
    ›    Słowik Zdzisław 840
    ›    Strózik Teresa 980
    ›    Szaniec Wojciech 907
    ›    Wolna Genowefa 866
     Urząd 3054
    ›    Sekretarz Gminy 2386
    ›    Skarbnik Gminy 2071
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 1848
    ›    Kierownik USC 1869
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1840
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1506
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1361
    ›    Inspektor ds. osobowych 1214
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 943
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 954
     Przewodniczący Rady Gminy 1765
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2855
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1947
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 2699
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1576
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1493
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1557
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1295
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3211
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2130
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2691
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3093
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2188
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2581
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1785
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1606
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 1930
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1618
     Szkoły 989
   Informacje nieudostępnione 2839
   Ponowne wykorzystywanie 661
   Redakcja Biuletynu 5183