Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1627498
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ158227
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 158227
   Aktualności 1598
     Aktualności 2011 18970
     Aktualności 2012 27537
     Aktualności 2013 20329
     Aktualności 2014 15027
     Aktualności 2015 14549
     Aktualności 2016 14109
     Aktualności 2017 4460
   Misja Urzędu Gminy 1926
   Organizacja 8134
     Schemat struktury organizacyjnej 2018
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2589
     Graficzny układ pokoi 1602
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 62
   Urząd Stanu Cywilnego 4659
   Projekty unijne 5716
   Pozyskane środki pozabudżetowe 12884
   Galeria 5024
   Rozwój Gminy 4732
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 119
Organy
   Wójt Gminy 7523
     Kompetencje 1967
     Kontakt 1893
     Decyzje i inne akty administracyjne 8143
    ›    Archiwum 2 10514
    ›    Archiwum 1 2662
    ›    Archiwum 13901
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 62
    ›    Rok 2018 120
   Sekretarz 4960
   Skarbnik 5336
   Rada Gminy 9965
     Przewodniczący Rady 4245
     Zebrania wiejskie 1012
     Skład Rady 6047
     Regulamin Rady Gminy 1762
     Sesje Rady Gminy 3948
    ›    Najbliższa sesja 2718
   Komisje Rady 3242
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2353
     Komisja Rewizyjna 2419
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 2694
     Sołectwo Brzeziny 547
    ›    Sołtys 521
    ›    Rada Sołecka 445
     Sołecto Chotów 402
    ›    Sołtys 597
    ›    Rada Sołecka 498
     Sołectwo Komorniki 914
    ›    Sołtys 493
    ›    Rada Sołecka 455
     Sołectwo Krzyworzeka I 372
    ›    Sołtys 446
    ›    Rada Sołecka 466
     Sołectwo Krzyworzeka II 384
    ›    Sołtys 539
    ›    Rada Sołecka 458
     Sołectwo Mątewki 562
    ›    Sołtys 449
    ›    Rada Sołecka 451
     Sołectwo Mokrsko I 363
    ›    Sołtys 444
    ›    Rada Sołecka 466
     Sołectwo Mokrsko II 366
    ›    Sołtys 410
    ›    Rada Sołecka 388
     Sołectwo Motyl 737
    ›    Sołtys 382
    ›    Rada Sołecka 472
     Sołectwo Ożarów 746
    ›    Sołtys 423
    ›    Rada Sołecka 484
     Sołectwo Słupsko 369
    ›    Sołtys 539
    ›    Rada Sołecka 409
     Sołectwo Jasna Góra 615
    ›    Sołtys 509
    ›    Rada Sołecka 442
   Sołectwa 3364
     Zebrania wiejskie 1439
     Konsultacje z mieszkańcami 597
     Protokoły z zebrań wiejskich 535
    ›    Sołectwo Brzeziny 592
    ›    Sołectwo Chotów 556
    ›    Sołectwo Jasna Góra 612
    ›    Sołectwo Komorniki 573
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 590
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 644
    ›    Sołectwo Mokrsko I 624
    ›    Sołectwo Mokrsko II 587
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 582
    ›    Sołectwo Mątewki 528
    ›    Sołectwo Ożarów 581
    ›    Sołectwo Słupsko 578
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 549
     Stanowisko ds. kadrowych 770
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 560
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 486
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 603
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 547
     Stanowisko ds. inwestycji 524
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 542
     Stanowisko ds. drogownictwa 545
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 526
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 466
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 485
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 463
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 527
     Stanowisko ds. finansowych 483
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 484
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 590
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 581
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 653
Prawo Lokalne
   Konkursy 7263
   Statut 7434
   Projekty uchwał 14588
   Uchwały Rady Gminy 7804
     Rok 2011 i nowsze 4520
     Rok 2010 1709
    ›    I kwartał 3143
    ›    II kwartał 3555
    ›    III kwartał 2530
    ›    IV kwartał 3713
     Rok 2009 1182
    ›    I kwartał 1155
    ›    II kwartał 909
    ›    III kwartał 1298
    ›    IV kwartał 2508
     Rok 2008 1413
    ›    IV kwartał 3533
    ›    III kwartał 3128
    ›    II kwartał 3834
    ›    I kwartał 4510
     Rok 2007 1282
    ›    I kwartał 3412
    ›    II kwartał 2776
    ›    III kwartał 2879
    ›    IV kwartał 3457
     Rok 2006 1151
    ›    IV kwartał 3384
    ›    III kwartał 1444
    ›    II kwartał 2775
    ›    I kwartał 2538
     Rok 2005 1120
    ›    I Kwartał 2891
    ›    II Kwartał 2267
    ›    III Kwartał 1905
    ›    IV Kwartał 2826
     Rok 2004 1063
    ›    I Kwartał 1695
    ›    II Kwartał 3290
    ›    III Kwartał 1346
    ›    IV Kwartał 3256
     Rok 2003 1148
    ›    I Kwartał 2690
    ›    II Kwartał 3548
    ›    III Kwartał 1715
    ›    IV Kwartał 5017
     Rok 2002 1035
    ›    I Kwartał 725
    ›    II Kwartał 744
    ›    IV Kwartał 4731
   Zarządzenia Wójta 4037
     Rok 2011 i nowsze 2752
     Rok 2006 2313
     Rok 2008 8225
     Rok 2009 19083
    ›    III kwartał 3943
    ›    II kwartał 1792
    ›    I kwartał 2142
     Rok 2010 969
    ›    IV kwartał 1590
   Podatki i opłaty lokalne 1267
    ›    Podmiot opodatkowania 725
    ›    Przedmiot opodatkowania 598
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 651
    ›    Termin płatności 674
    ›    Stawki podatku 769
     Wykazy 23
    ›    Rok 2003 367
    ›    Rok 2002 435
     Obwieszczenia i zawiadomienia 791
    ›    Rok 2003 350
    ›    Rok 2002 364
    ›    Rok 2004 572
    ›    Rok 2005 1054
   Strategia rozwoju 2405
   Protokoły z sesji 5249
     Rok 2018 50
     Rok 2017 271
     Rok 2016 836
     Rok 2015 933
     Rok 2014 1247
     Rok 2013 1331
     Rok 2012 1480
     Rok 2011 980
     Rok 2010 1444
     Rok 2009 1229
     Rok 2008 1314
     Rok 2007 1462
     Rok 2006 1206
     Rok 2005 1128
     Rok 2004 1622
     Rok 2003 1364
     Rok 2002 1121
   Zagospodarowanie przestrzenne 9539
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 3974
     Informacje ogólne 1467
     Porady i informacje dla organizacji 2205
     Harmonogram konkursów ofert 458
    ›    Rok 2015 421
    ›    Rok 2016 434
    ›    Rok 2017 218
    ›    Rok 2018 61
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 788
     Sprawozdania 620
     Rok 2013 1852
     Rok 2012 850
     Rok 2011 1178
     Rok 2010 944
     Rok 2008 1210
     Rok 2007 1108
     Konkursy 1298
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1090
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1177
   Plany odnowy miejscowości 1548
     POM Chotów 739
     POM Mokrsko 851
     POM Komorniki 802
     POM Ożarów 783
     POM Krzyworzeka 816
     POM Słupsko 734
   Zgromadzenia 592
     Organizacja zgromadzeń 370
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 798
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 941
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 14
     Taryfy 84
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 735
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 9437
     Rok 2008 7278
     Rok 2007 4177
     Rok 2006 783
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 3851
     System gospodarowania odpadami od lipca 2013 - deklaracje i pozostałe informacje 2114
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 1876
     Harmonogram odbioru odpadów 3035
     Zasady segregacji odpadów 51
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1031
     Analiza stanu gospodarki odpadami 781
   Usługi komunalne 1452
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 713
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 761
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 756
   Usuwanie azbestu 2461
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1287
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 2997
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 11186
   Informacje o wykonaniu budżetu 2207
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1028
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 6285
     Sprawozdania Rb-N 3139
     Sprawozdania Rb-NDS 3658
     Sprawozdania Rb-PDP 1721
     Sprawozdania Rb-S 1015
     Sprawozdania Rb-ST 725
     Sprawozdania Rb-Z 4166
     Sprawozdania Rb-ZN 376
     Rb-UZ 28
     Bilans z wykonania budżetu 1012
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1536
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1162
     Kontrole RIO 824
     Uchwały RIO do roku 2013 5474
     Uchwały RIO 2014 rok 1252
     Uchwały RIO 2015 rok 997
     Uchwały RIO 2016 rok 832
     Uchwały RIO 2017 rok 291
     Uchwały RIO 2018 rok 79
   Uchwały okołobudżetowe 2625
   Prognoza długu 1721
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1623
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 38118
     Rok 2018 748
    ›    I kwartał 634
    ›    II kwartał 760
    ›    III kwartał 260
    ›    IV kwartał 204
     Rok 2017 1937
    ›    I kwartał 1068
    ›    II kwartał 1825
    ›    III kwartał 4880
    ›    IV kwartał 1495
    ›    I kwartał 6198
     Rok 2016 4990
    ›    II kwartał 1192
    ›    III kwartał 8031
    ›    IV kwartał 1127
     Rok 2015 9168
    ›    I kwartał 10046
    ›    II kwartał 3219
    ›    III kwartał 1725
    ›    IV kwartał 1330
     Rok 2014 3986
    ›    I kwartał 4505
    ›    II kwartał 3758
    ›    III kwartał 4760
    ›    IV kwartał 1045
     Rok 2013 3422
    ›    I kwartał 4224
    ›    II kwartał 4526
    ›    III kwartał 2462
    ›    IV kwartał 2446
     Rok 2012 5076
    ›    I kwartał 8519
    ›    II kwartał 3655
    ›    III kwartał 2070
    ›    IV kwartał 2119
     Rok 2011 4982
    ›    I kwartał 5140
    ›    II kwartał 2856
    ›    III kwartał 3368
    ›    IV kwartał 1402
    ›    Rok 2014 434
     Rok 2010 3730
    ›    I kwartał 4944
    ›    II kwartał 4346
    ›    III kwartał 3479
    ›    IV kwartał 1876
     Rok 2009 11679
    ›    I kwartał 15725
    ›    II kwartał 7465
    ›    III kwartał 8702
    ›    IV kwartał 8692
     Rok 2008 2438
    ›    IV kwartał 9072
    ›    III kwartał 7041
    ›    II kwartał 4889
    ›    I kwartał 2795
     Rok 2007 2699
    ›    I kwartał 3911
    ›    II kwartał 6433
    ›    III kwartał 6462
    ›    IV kwartał 13846
     Rok 2006 5187
    ›    IV kwartał 1392
    ›    III kwartał 1805
    ›    II kwartał 1729
    ›    I kwartał 2615
     Rok 2005 11305
     Rok 2004 10374
     Rok 2003 2529
   Zapytania ofertowe 1360
     Rok 2017 2675
     Archiwum 120545
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2444
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6245
     Podatki i opłaty lokalne 1006
    ›    Podatek od nieruchomości 1183
    ›    Podatek od środków transportowych 660
    ›    Podatek rolny 842
    ›    Podatek leśny 693
    ›    Opłata targowa 569
    ›    Podatek od posiadania psów 594
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 562
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 590
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 226
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1442
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 629
     Meldunki i dowody osobiste 1603
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 474
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 465
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 422
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 486
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 407
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 732
     Działalność gospodarcza 1358
     Zezwolenia i decyzje 1497
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1137
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 933
     Zaświadczenia 1397
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 887
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1254
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1099
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 872
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 932
     Zgłaszanie awarii 528
     Sprawozdania 483
     Energia elektryczna 493
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1058
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 742
   Petycje 1532
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 1786
   Rok 2014 3012
   Rok 2015 2352
   Rok 2018 37
Wybory i referenda
   Wybory 19711
     Zapytania komitetów wyborczych 1465
   Referenda gminne 3835
   Referenda ogólnokrajowe 1120
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2057
   Profilaktyka alkoholowa 938
   Przeciwdziałanie narkomanii 905
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1070
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 718
   Informacje dla sprzedawców 1252
Programy i strategie
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1431
   Program przeciwdziałania narkomanii 596
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 607
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 32
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 879
Rodzina 500 plus
   Informacje 1562
Inne
   Pomoc publiczna 186
     Rok 2017 74
     Rok 2016 140
     Rok 2015 49
     Rok 2014 57
   System Informacji Przestrzennej 1402
   Rządowe Centrum Legislacji 1847
   Zarządzanie kryzysowe 1361
   Jednostki organizacyjne 4784
     Szkoły i Przedszkola 1883
    ›    Szkoła Podstawowa w Chotowie 2411
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3198
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2084
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2403
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2344
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1504
    ›    Kontakt 2418
    ›    Kierownictwo 1169
    ›    Statut 1080
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1024
    ›    Kontakt 1110
    ›    Kierownictwo 984
    ›    Statut 1109
     Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1015
    ›    Kontakt 769
    ›    Statut 672
    ›    Filie 648
    ›    Kierownictwo 650
    ›    Schemat organizacyjny 629
   Narodowy Spis Powrzechny 2262
     Sołectwa 2238
    ›    Statut Sołectw 2821
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2818
   Nabór pracowników 19442
     Ogłoszenia 24929
     Wyniki 10602
     Infrastruktura 589
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 496
    ›    Stan elektryfikacji 525
    ›    Stan telefonizacji 477
    ›    Stan gospodarki komunalnej 501
    ›    Drogi 589
     Oferty 1027
   Rejestry i ewidencje 3086
     Rejestr skarg i wniosków 1278
     Rejestr uchwał 1260
     Rejestr zarządzeń 733
     Rejestr instytucji kultury 1033
     Rejestr działalności regulowanej 1650
   Oświadczenia majątkowe 8054
     Wójt 2538
    ›    Zygmunt PAWLAK 1562
    ›    Tomasz KĄCKI 3863
     Radni kadencji 2014-2018 1541
    ›    Chwaliński Dominik 762
    ›    Cichosz Beata 802
    ›    Dudzik Dariusz 658
    ›    Leszczewski Mariusz 584
    ›    Majtyka Grzegorz 675
    ›    Musiał Paulina 757
    ›    Pietras Marek 688
    ›    Płonka Paweł 656
    ›    Prygiel Grzegorz 945
    ›    Siudy Grażyna 697
    ›    Stefaniak Tomasz 763
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 682
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 649
    ›    Wyrębak Magdalena 803
    ›    Bil Zenon 619
    ›    Wydmuch Irena 98
     Radni kadencji 2010 - 2014 1478
    ›    Bil Zenon 1198
    ›    Braliński Zbigniew 928
    ›    Chwaliński Dominik 866
    ›    Gładysz Irena 991
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1105
    ›    Grześlak Grażyna 896
    ›    Kmiecik Sabina 944
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1229
    ›    Mielczarek Marek 871
    ›    Pietras Marek 940
    ›    Piśniak Arkadiusz 975
    ›    Strózik Teresa 790
    ›    Szaniec Wojciech 853
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1076
    ›    Witkowska Małgorzata 1276
    ›    Zaremba Ewa 734
     Radni kadencji 2006-2010 1124
    ›    Braliński Zbigniew 944
    ›    Gładysz Irena 963
    ›    Grześlak Grażyna 965
    ›    Juszczak Jan 881
    ›    Kmiecik Jan 795
    ›    Majtyka Grzegorz 1026
    ›    Mielczarek Marek 892
    ›    Piśniak Arkadiusz 956
    ›    Podyma Zbigniew 940
    ›    Rzepka Wiesław 893
    ›    Słowik Zdzisław 826
    ›    Strózik Teresa 967
    ›    Szaniec Wojciech 886
    ›    Wolna Genowefa 856
     Urząd 3020
    ›    Sekretarz Gminy 2353
    ›    Skarbnik Gminy 2057
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatku 1835
    ›    Kierownik USC 1841
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1827
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa 1468
    ›    Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych 1317
    ›    Inspektor ds. osobowych 1188
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 929
    ›    Inspektor ds. drogownictwa 862
     Przewodniczący Rady Gminy 1747
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2822
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1931
    ›    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 2638
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku 1550
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 1485
    ›    Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku 1527
    ›    Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 1281
    ›    Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3163
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2114
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 2664
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3069
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku 2166
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2534
    ›    Publiczne Przedszkole w Komornikach 1778
    ›    Publiczne Przedszkole w Krzyworzece 1577
    ›    Publiczne Przedszkole w Mokrsku 1898
    ›    Publiczne Przedszkole w Ożarowie 1597
     Szkoły 956
   Informacje nieudostępnione 2813
   Ponowne wykorzystywanie 646
   Redakcja Biuletynu 5106