główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Sołectwo Motyl-Lipie (0)

Wójt Gminy (1)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Dyżury (0)

Decyzje i inne akty administracyjne (33)

Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia (0)

Rok 2021 (1)

Rok 2020 (4)

Rok 2019 (6)

Rok 2018 (14)

Archiwum (85)

Archiwum 1 (12)

Archiwum 2 (43)

Rok 2008 (11)

Rok 2009 (15)

Sekretarz (1)

Skarbnik (2)

Rada Gminy (0)

Przewodniczący Rady (5)

Zebrania wiejskie (0)

Skład Rady (5)

Regulamin Rady Gminy (1)

Nagrania i transmisje sesji (34)

Interpelacje radnych (0)

Interpelacje kadencji 2018 - 2023 (2)

Kompetencje (0)

Rezolucje (0)

Sesje Rady Gminy (1)

Kalendarium (0)

Planowane ? harmonogram roczny (1)

Podsumowanie sesji (0)

Najbliższa sesja (19)

Spotkania radnych z mieszkańcami (0)

Komunikaty i oświadczenia radnych (0)

Kluby radnych (1)

Kontakt z radnymi (0)

Komisje Rady (0)

Posiedzenia Komisji (22)

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska (5)

Komisja Rewizyjna (5)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego (6)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)

Uchwały Komisji Skarg Wniosków i Petycji (1)

_Sołectwa (0)

Sołectwo Brzeziny (1)

Sołtys (1)

Rada Sołecka (0)

Sołecto Chotów (0)

Sołtys (1)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Komorniki (1)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Krzyworzeka I (0)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Krzyworzeka II (0)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Mątewki (1)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Mokrsko I (0)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Mokrsko II (0)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Motyl (1)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Ożarów (1)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Słupsko (0)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwo Jasna Góra (1)

Sołtys (0)

Rada Sołecka (0)

Sołectwa (1)

Zebrania wiejskie (10)

Konsultacje z mieszkańcami (0)

Protokoły z zebrań wiejskich (0)

Sołectwo Brzeziny (1)

Sołectwo Chotów (1)

Sołectwo Jasna Góra (1)

Sołectwo Komorniki (1)

Sołectwo Krzyworzeka I (1)

Sołectwo Krzyworzeka II (1)

Sołectwo Mokrsko I (1)

Sołectwo Mokrsko II (1)

Sołectwo Motyl-Lipie (1)

Sołectwo Mątewki (1)

Sołectwo Ożarów (1)

Sołectwo Słupsko (1)

Samodzielne stanowiska (0)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (0)

Stanowisko ds. kadrowych (1)

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp (0)

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) (0)

Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych (0)

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami (0)

Stanowisko ds. inwestycji (0)

Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę (0)

Stanowisko ds. drogownictwa (0)

Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy (0)

Stanowisko ds. wymiaru podatku (0)

Stanowisko ds. księgowości podatkowej (0)

Stanowisko ds. księgowości budżetowej (0)

Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników (0)

Stanowisko ds. finansowych (0)

Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT (0)

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)

Statut (2)

Regulamin (0)

Podstawowe informacje o budżecie (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Realizacja planowanych dochodów (0)

Realizacja planowanych wydatków (0)

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (0)

Fundusze Gminy (0)

Dotacje z budżetu (0)

Projekty uchwał kadencji 2018-2023 (31)

Projekty uchwał (68)

Uchwały Rady Gminy (0)

Rok 2011 i nowsze (1)

Rok 2010 (0)

IV kwartał (25)

III kwartał (15)

II kwartał (17)

I kwartał (21)

Rok 2009 (0)

IV kwartał (16)

III kwartał (5)

II kwartał (1)

I kwartał (4)

Rok 2008 (0)

IV kwartał (18)

III kwartał (15)

II kwartał (18)

I kwartał (26)

Rok 2007 (0)

IV kwartał (20)

III kwartał (14)

II kwartał (12)

I kwartał (14)

Rok 2006 (0)

IV kwartał (15)

III kwartał (4)

II kwartał (9)

I kwartał (9)

Rok 2005 (0)

IV Kwartał (10)

III Kwartał (6)

II Kwartał (7)

I Kwartał (11)

Rok 2004 (0)

IV Kwartał (12)

III Kwartał (3)

II Kwartał (12)

I Kwartał (5)

Rok 2003 (0)

IV Kwartał (21)

III Kwartał (5)

II Kwartał (14)

I Kwartał (7)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (20)

II Kwartał (0)

I Kwartał (0)

Zarządzenia Wójta (0)

Rok 2011 i nowsze (1)

Rok 2006 (3)

Rok 2008 (20)

Rok 2009 (39)

Rok 2010 (0)

IV kwartał (8)

III kwartał (24)

II kwartał (11)

I kwartał (12)

Rok 2010-old (19)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (0)

Podmiot opodatkowania (1)

Przedmiot opodatkowania (1)

Termin powstania obowiązku podatkowego (1)

Termin płatności (1)

Stawki podatku (1)

Podatek od środków transportowych (1)

Podatek rolny (0)

Podatek leśny (0)

Podatek od posiadania psów (0)

Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy (0)

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy (0)

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (0)

Wykazy (1)

Informacje Urzędu (0)

Rok 2007 (1)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Rok 2005 (2)

Rok 2004 (1)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Strategia rozwoju (2)

Konkursy (1)

Protokoły i raporty głosowań z sesji (0)

Rok 2021 (7)

Rok 2020 (11)

Rok 2019 (11)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (2)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2005 (1)

Rok 2004 (1)

Rok 2003 (1)

Rok 2002 (1)

Zagospodarowanie przestrzenne (7)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego (0)

Informacje ogólne (9)

Porady i informacje dla organizacji (17)

Harmonogram konkursów ofert (0)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (1)

Sprawozdania (1)

Rok 2013 (2)

Rok 2012 (3)

Rok 2011 (5)

Rok 2010 (4)

Rok 2008 (0)

Rok 2007 (1)

Konkursy (5)

Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu (1)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (1)

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych (0)

Pozostałe (0)

Plany odnowy miejscowości (0)

POM Chotów (1)

POM Mokrsko (1)

POM Komorniki (1)

POM Ożarów (1)

POM Krzyworzeka (1)

POM Słupsko (1)

Zgromadzenia (0)

Organizacja zgromadzeń (1)

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko (1)

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (1)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Jak załatwić sprawę (0)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku (1)

Podatek od nieruchomości (1)

Podatek od środków transportowych (1)

Podatek rolny (1)

Podatek leśny (1)

Opłata targowa (1)

Podatek od posiadania psów (1)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1)

Małżeństwa, narodziny, zgony (1)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (1)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (1)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych (1)

Meldunki i dowody osobiste (1)

Zameldowanie na pobyt stały (1)

Zameldowanie na pobyt czasowy (1)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (1)

Wymeldowanie z pobytu stałego (1)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (1)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (0)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (0)

Rozgraniczenie nieruchomości (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (1)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Działalność gospodarcza (1)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (1)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (1)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (1)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (1)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (1)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (1)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności (1)

Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności (1)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1)

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)

Zgłaszanie awarii (1)

Sprawozdania (1)

Energia elektryczna (1)

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych (1)

Pomoc publiczna (0)

Rok 2020 (3)

Rok 2019 (3)

Rok 2018 (3)

Rok 2017 (3)

Rok 2016 (2)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (1)

System Informacji Przestrzennej (1)

Rządowe Centrum Legislacji (1)

Zarządzanie kryzysowe (1)

Szkoła Podstawowa w Komornikach (1)

Szkoła Podstawowa w Krzyworzece (1)

Szkoła Podstawowa w Mokrsku (1)

Szkoła Podstawowa w Ożarowie (1)

Publiczne Przedszkola (0)

Oddział Przedszkolny w Chotowie (0)

Publiczne Przedszkole w Komornikach (1)

Publiczne Przedszkole w Krzyworzece (1)

Publiczne Przedszkole w Mokrsku (1)

Publiczne Przedszkole w Ożarowie (1)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (1)

Statut Sołectw (12)

Stowarzyszenia i związki członkowskie (0)

Spółki prawa handlowego (0)

Nabór pracowników (0)

Ogłoszenia (30)

Wyniki (26)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan elektryfikacji (0)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

Drogi (0)

Oferty (0)

Rejestry i ewidencje (0)

Rejestr skarg i wniosków (1)

Rejestr uchwał (1)

Rejestr zarządzeń (1)

Rejestr instytucji kultury (1)

Rejestr działalności regulowanej (1)

Rejestr zbiorów danych osobowych (1)

Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym (1)

Oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Mokrsko (2)

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mokrsko - kadencja 2018-2023 (15)

Rada Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mokrsko - kadencja 2014-2018 (0)

Bil Zenon (15)

Chwaliński Dominik (1)

Cichosz Beata (1)

Dudzik Dariusz (1)

Leszczewski Mariusz (1)

Majtyka Grzegorz (1)

Musiał Paulina (1)

Pietras Marek (1)

Płonka Paweł (1)

Prygiel Grzegorz (1)

Siudy Grażyna (1)

Stefaniak Tomasz (1)

Szewczyk Adam - Przewodniczący (1)

Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca (1)

Wyrębak Magdalena (1)

Bil Zenon (1)

Wydmuch Irena (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mokrsko - kadencja 2010 - 2014 (0)

Bil Zenon (1)

Braliński Zbigniew (1)

Chwaliński Dominik (1)

Gładysz Irena (1)

Głąb Marcin - wiceprzewodniczący (1)

Grześlak Grażyna (1)

Kmiecik Sabina (1)

Majtyka Grzegorz - przewodniczący (1)

Mielczarek Marek (1)

Pietras Marek (1)

Piśniak Arkadiusz (1)

Strózik Teresa (1)

Szaniec Wojciech (1)

Szkudlarek Zbigniew (1)

Witkowska Małgorzata (1)

Zaremba Ewa (1)

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mokrsko - kadencja 2006-2010 (0)

Braliński Zbigniew (1)

Gładysz Irena (1)

Grześlak Grażyna (1)

Juszczak Jan (1)

Kmiecik Jan (1)

Majtyka Grzegorz (1)

Mielczarek Marek (1)

Piśniak Arkadiusz (1)

Podyma Zbigniew (1)

Rzepka Wiesław (1)

Słowik Zdzisław (0)

Strózik Teresa (0)

Szaniec Wojciech (0)

Wolna Genowefa (0)

Oświadczenia majątkowe - Urząd Gminy w Mokrsku (8)

Oświadczenia majątkowe - Urząd Stanu Cywilnego w Mokrsku (2)

Oświadczenia majątkowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku (3)

Oświadczenia majątkowe - Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku (1)

Oświadczenia majątkowe - Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku (1)

Oświadczenia majątkowe - Dom Kultury w Ożarowie (1)

Oświadczenia majątkowe - Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku (5)

Oświadczenia majątkowe - Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach (2)

Oświadczenia majątkowe - Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece (3)

Oświadczenia majątkowe - Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie (2)

Oświadczenia majątkowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie - zlikwidowana (2)

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Mokrsko (1)

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Mokrsko (1)

Informacje nieudostępnione (0)

Ponowne wykorzystywanie (1)

Redakcja Biuletynu (1)