Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

Kompetencje

Kontakt

Decyzje i inne akty administracyjne

Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia

Rok 2018

Archiwum

Archiwum 1

Archiwum 2

Sekretarz

Skarbnik

Rada Gminy

Przewodniczący Rady

Zebrania wiejskie

Skład Rady

Regulamin Rady Gminy

Nagrania i transmisje sesji

Interpelacje radnych

Interpelacje kadencji 2018 - 2023

Sesje Rady Gminy

Najbliższa sesja

Komisje Rady

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

Sołectwo Brzeziny

Sołtys

Rada Sołecka

Sołecto Chotów

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Komorniki

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Krzyworzeka I

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Krzyworzeka II

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Mątewki

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Mokrsko I

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Mokrsko II

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Motyl

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Ożarów

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Słupsko

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwo Jasna Góra

Sołtys

Rada Sołecka

Sołectwa

Zebrania wiejskie

Konsultacje z mieszkańcami

Protokoły z zebrań wiejskich

Sołectwo Brzeziny

Sołectwo Chotów

Sołectwo Jasna Góra

Sołectwo Komorniki

Sołectwo Krzyworzeka I

Sołectwo Krzyworzeka II

Sołectwo Mokrsko I

Sołectwo Mokrsko II

Sołectwo Motyl-Lipie

Sołectwo Mątewki

Sołectwo Ożarów

Sołectwo Słupsko

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. kadrowych

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP)

Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami

Stanowisko ds. inwestycji

Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę

Stanowisko ds. drogownictwa

Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników

Stanowisko ds. finansowych

Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Konkursy

Statut

Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał

Uchwały Rady Gminy

Rok 2011 i nowsze

Rok 2010

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

Rok 2009

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

Rok 2008

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

Rok 2007

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

Rok 2006

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

Rok 2005

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2004

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2003

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2002

IV Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Zarządzenia Wójta

Rok 2011 i nowsze

Rok 2006

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

Podatki i opłaty lokalne

Podmiot opodatkowania

Przedmiot opodatkowania

Termin powstania obowiązku podatkowego

Termin płatności

Stawki podatku

Wykazy

Rok 2003

Rok 2002

Obwieszczenia i zawiadomienia

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Strategia rozwoju

Protokoły z sesji

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Zagospodarowanie przestrzenne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Informacje ogólne

Porady i informacje dla organizacji

Harmonogram konkursów ofert

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

Sprawozdania

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2008

Rok 2007

Konkursy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych

Plany odnowy miejscowości

POM Chotów

POM Mokrsko

POM Komorniki

POM Ożarów

POM Krzyworzeka

POM Słupsko

Zgromadzenia

Organizacja zgromadzeń

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Podatki i opłaty lokalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata targowa

Podatek od posiadania psów

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Małżeństwa, narodziny, zgony

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych

Meldunki i dowody osobiste

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania

Działalność gospodarcza

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Zaświadczenia

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności

Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgłaszanie awarii

Sprawozdania

Energia elektryczna

Dostarczanie dokumentów elektronicznych

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych

Petycje

Pomoc publiczna

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

System Informacji Przestrzennej

Rządowe Centrum Legislacji

Zarządzanie kryzysowe

Jednostki organizacyjne

Szkoły i Przedszkola

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach

Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie

Szkoła Podstawowa w Chotowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku

Kontakt

Kierownictwo

Filie

Statut

Schemat organizacyjny

Narodowy Spis Powrzechny

Sołectwa

Statut Sołectw

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Nabór pracowników

Ogłoszenia

Wyniki

Infrastruktura

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Drogi

Oferty

Rejestry i ewidencje

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Rejestr instytucji kultury

Rejestr działalności regulowanej

Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym

Oświadczenia majątkowe

Wójt

Zbigniew DĄBROWSKI

Tomasz KĄCKI

Zygmunt PAWLAK

Radni kadencji 2018-2023

Chwaliński Dominik

Drobina Henryk

Dudzik Dariusz

Golański Stanisław

Juszczak Jolanta

Kryściak Tomasz

Maślanka Halina - Przewodnicząca

Papina Tadeusz

Sawer Eugeniusz

Siudy Grażyna

Sokół Judyta

Szkudlarek Zbigniew

Wyrembak Elżbieta Józefa

Wyrembak Elżbieta Zdzisława

Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca

Radni kadencji 2014-2018

Chwaliński Dominik

Cichosz Beata

Dudzik Dariusz

Leszczewski Mariusz

Majtyka Grzegorz

Musiał Paulina

Pietras Marek

Płonka Paweł

Prygiel Grzegorz

Siudy Grażyna

Stefaniak Tomasz

Szewczyk Adam - Przewodniczący

Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca

Wyrębak Magdalena

Bil Zenon

Wydmuch Irena

Radni kadencji 2010 - 2014

Bil Zenon

Braliński Zbigniew

Chwaliński Dominik

Gładysz Irena

Głąb Marcin - wiceprzewodniczący

Grześlak Grażyna

Kmiecik Sabina

Majtyka Grzegorz - przewodniczący

Mielczarek Marek

Pietras Marek

Piśniak Arkadiusz

Strózik Teresa

Szaniec Wojciech

Szkudlarek Zbigniew

Witkowska Małgorzata

Zaremba Ewa

Radni kadencji 2006-2010

Braliński Zbigniew

Gładysz Irena

Grześlak Grażyna

Juszczak Jan

Kmiecik Jan

Majtyka Grzegorz

Mielczarek Marek

Piśniak Arkadiusz

Podyma Zbigniew

Rzepka Wiesław

Słowik Zdzisław

Strózik Teresa

Szaniec Wojciech

Wolna Genowefa

Urząd

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Inspektor ds. wymiaru podatku

Inspektor ds. osobowych

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Kierownik USC

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa

Referat Zamówień Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych

Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. drogownictwa

Przewodniczący Rady Gminy

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku

Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KAMED" w Mokrsku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Szkoły

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Publiczne Przedszkole w Mokrsku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie

Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach

Publiczne Przedszkole w Komornikach

Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

Publiczne Przedszkole w Krzyworzece

Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie

Publiczne Przedszkole w Ożarowie

Informacje nieudostępnione

Ponowne wykorzystywanie

Redakcja Biuletynu