Budżet Gminy Mokrsko na 2019 rok

Załączniki
UCHWAŁA NR IV/24/19 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2019   72.500 KB
Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych   36.500 KB
Tabela Nr 1 - Dochody   43.000 KB
Tabela Nr 2 - Wydatki   50.500 KB
Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe   11.500 KB
Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe   11.500 KB
Tabela Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami   35.000 KB
Tabela Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   224.500 KB
Tabela Nr 5 -Przychody i rozchody budżetu   33.500 KB
Tabela Nr 6 - Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujetych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii   37.500 KB
Tabela Nr 7 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   34.500 KB
Tabela Nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko   37.000 KB
Tabela Nr 9 - Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   11.481 KB
Tabela Nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego   17.236 KB