główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Mokrsko na 2019 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR IV/24/19 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 201973 KB
Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych37 KB
Tabela Nr 1 - Dochody43 KB
Tabela Nr 2 - Wydatki51 KB
Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe12 KB
Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe12 KB
Tabela Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 35 KB
Tabela Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego225 KB
Tabela Nr 5 -Przychody i rozchody budżetu34 KB
Tabela Nr 6 - Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujetych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii38 KB
Tabela Nr 7 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej35 KB
Tabela Nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko37 KB
Tabela Nr 9 - Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi11 KB
Tabela Nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego17 KB
Dostępne podkategorie:
Audyt budżetu - sprawozdania