główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę koparko-ładowarki.

 

Mokrsko: Zakup i dostawa koparko - ładowarki
Numer ogłoszenia: 315784 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko , Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, faks 043 886 32 77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa koparko - ładowarki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy koparko - ładowarki o następujących parametrach technicznych: - rok produkcji - nie starsza niż 1999 rok;- stan przepracowanych motogodzin - nie więcej niż 5000 motogodzin; - napęd koparko - ładowarki na dwie osie; - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem czterocylindrowy o mocy znamionowej nie mniejszej niż100 kM (82 kw); - kabina oszklona; - koła jezdne przednie nie większe niż 12,5 x 80; - koła jezdne tylne nie mniejsze niż 16,9 x 26 lub 16,9 x 28; - skrzynia biegów manualna; 2. Osprzęt ładowarkowy i koparkowy urządzenia: - ramię koparkowe o zmiennej długości teleskopowe; - zasięg ramienia do 6,5 m; - łyżka koparkowa o pogłębionym profilu, szerokość nie mniejsza niż 600 mm; - łyżka ładowarkowa otwierana o poj. min. 1,2 m3; - widły do palet; 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z zał. nr 3. c) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodne z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: a) złożenie wypełnionego druku (formularz ofertowy) na lub zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, b) złożenie wypełnionego druku (Charakterystyka oferowanego urządzenia), na lub zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej SIWZ, c) złożenie umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 231, pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 231, pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BAURS POLSKA SPÓŁKA CYWILNA SIDOROWICZ INGA, SIDOROWICZ ROBERT, Przylesie 40, 49-351 Przylesie, kraj/woj. opolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 80000.00
 • Oferta z najniższą ceną: 80000.00 oferta z najwyższą ceną: 80000.00
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania : Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mokrsku oraz likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania : Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mokrsku oraz likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko.
Numer ogłoszenia: 278134 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 278134 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko , Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, faks 043 886 32 77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania : Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mokrsku oraz likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania : Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mokrsku oraz likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.27.00-2, 45.11.27.10-5, 45.23.24.52-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, b) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych, c) zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 roboty budowlane, odp owiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni rekultywowanych terenów nie mniejszych niż 0,5 ha każda). b) osoby, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik budowy, - uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm) - 1 osoba, i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert (przynależność do izby oraz oc dotyczy tylko kierownika budowy) - wzór: załącznik nr 3. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykazali, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową wykonawców na łączną kwotę 1 000 000,00 zł ; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wymienione niżej dokumenty: 1) Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; działające wspólnie osoby fizyczne/ partnerów konsorcjum albo ustanowionego pełnomocnika; 2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/ konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez każdego z ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika - odrębne dla każdego ubiegającego się. 3) KOSZTORYS OFERTOWY 4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej będą uznane za aktualne jeżeli będą posiadać adnotację organu wystawiającego dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o treści Aktualne na dzień ..........lub tożsamej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 5) Wykaz osób, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik budowy, - uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm) - 1 osoba, i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert (przynależność do izby oraz oc dotyczy tylko kierownika budowy) - wzór: załącznik nr 3. 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni rekultywowanych terenów nie mniejszych niż 0,5 ha każda) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wzór załącznik nr 5. W wykazie należy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone przed wszczęciem niniejszego postępowania. 7) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne., 8) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych 9) zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznym 10 )Oświadczenie wykonawcy dot. warunków rękojmi - wzór: załącznik nr 4. 11) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferta)
 Modyfikacja treści SIZW
 Wyjaśnienia SIWZ

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Mokrsku:

 Mapy (archiwum zawiera dwie mapy w formacie TIF)

 Przedmiar robót - zamknięcie i rekultywacja skłądowiska odpadów w Mokrsku

Likwidacja dzikich wysypisk w gminie Mokrsko:

 Przedmiar robót
 Opis robót dla kosztorysu inwestorskiego 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 278134 - 2009 data 13.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, fax. 043 886 32 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Warunki udziału w postępowaniu Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, b) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych, c) zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni rekultywowanych terenów nie mniejszych niż 0,5 ha każda). b) osoby, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik budowy, - uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm) - 1 osoba, i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert (przynależność do izby oraz oc dotyczy tylko kierownika budowy) - wzór: załącznik nr 3. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykazali, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową wykonawców na łączną kwotę 1 000 000,00 zł ; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. 10. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wymienione niżej dokumenty: 1) Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; działające wspólnie osoby fizyczne/ partnerów konsorcjum albo ustanowionego pełnomocnika; 2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/ konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez każdego z ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika - odrębne dla każdego ubiegającego się. 3) KOSZTORYS OFERTOWY 4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej będą uznane za aktualne jeżeli będą posiadać adnotację organu wystawiającego dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o treści Aktualne na dzień ......... lub tożsamej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 5) Wykaz osób, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik budowy, - uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm) - 1 osoba, i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert (przynależność do izby oraz oc dotyczy tylko kierownika budowy) - wzór: załącznik nr 3. 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni rekultywowanych terenów nie mniejszych niż 0,5 ha każda) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wzór załącznik nr 5. W wykazie należy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone przed wszczęciem niniejszego postępowania. 7) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne., 8) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych 9) zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 10 )Oświadczenie wykonawcy dot. warunków rękojmi - wzór: załącznik nr 4. 11) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający prosi aby w/w dokumenty były włączone do oferty w w/w kolejności i oznaczone : Załącznik nr ...... Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych Za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy..
 • W ogłoszeniu powinno być: 2. Warunki udziału w postępowaniu Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, b) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni rekultywowanych terenów nie mniejszych niż 0,5 ha każda). b) osoby, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik budowy, i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert (przynależność do izby oraz oc dotyczy tylko kierownika budowy) - wzór: załącznik nr 3. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykazali, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową wykonawców na łączną kwotę 1 000 000,00 zł ; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. 10. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wymienione niżej dokumenty: 2) Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; działające wspólnie osoby fizyczne/ partnerów konsorcjum albo ustanowionego pełnomocnika; 2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/ konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez każdego z ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika - odrębne dla każdego ubiegającego się. 3) KOSZTORYS OFERTOWY 4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej będą uznane za aktualne jeżeli będą posiadać adnotację organu wystawiającego dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o treści Aktualne na dzień .......... lub tożsamej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 5) Wykaz osób, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik budowy, i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert - wzór: załącznik nr 3. 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni rekultywowanych terenów nie mniejszych niż 0,5 ha każda) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wzór załącznik nr 5. W wykazie należy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone przed wszczęciem niniejszego postępowania. 7) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne., 8) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych 9 )Oświadczenie wykonawcy dot. warunków rękojmi - wzór: załącznik nr 4. 10) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający prosi aby w/w dokumenty były włączone do oferty w w/w kolejności i oznaczone : Załącznik nr ...... Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych Za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: termin składania ofert do dnia: 3 września 2009 r. do godz. 12oo.
 • W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert do dnia: 7 września 2009 r. do godz. 12oo Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU EWE-MAR Krzysztof Wajszczyk, Ewcin23, 97-319 Będków, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 512609.94
 • Oferta z najniższą ceną: 512609.94 oferta z najwyższą ceną: 1004983.13
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 3

PRZETARG NIEIOGRANICZONY NA UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 650.000,00 ZŁ Na zadania: - Przebudowa drogi gminnej Nr 117054 E Chotów-Krzyworzeka-Ożarów wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny - etap II, - Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko-etap I.

PRZETARG NIEIOGRANICZONY NA UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 650.000,00 ZŁ Na zadania: - Przebudowa drogi gminnej Nr 117054 E Chotów-Krzyworzeka-Ożarów wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny - etap II, - Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko-etap I.

Numer ogłoszenia: 262064 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko , Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, faks 043 886 32 77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEIOGRANICZONY NA UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 650.000,00 ZŁ Na zadania: - Przebudowa drogi gminnej Nr 117054 E Chotów-Krzyworzeka-Ożarów wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny - etap II, - Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko-etap I..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH: - Przebudowa drogi gminnej Nr 117054 E Chotów-Krzyworzeka-Ożarów wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny - etap II, - Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko-etap I. a) w kwocie do 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) b) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2014 roku. (zakończenie spłaty). c) Spłata rat kredytu wraz z odsetkami następować będzie w terminach określonych w Formularzu cenowym (Harmonogramie spłaty kredytu i odsetek)-zał. Nr 3 do SIWZ. d) Karencja w spłacie należności głównej kredytu do dnia 31.03.2010 r. e) Odsetki kredytu zmienne płatne na koniec każdego kwartału naliczane od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu. f) Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu , płatna po uruchomieniu poszczególnych transz . g) Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: - oprocentowanie kredytu zmienne: wyrażone w relacji do stawki WIBOR 1M (obowiązującej w dniu 27.07.2009 r.) powiększonej o stałą marżę banku, - Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża, muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu, - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od całej kwoty kredytu, tj. 650.000,00 Zł. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu (przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową). h) Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych. i) Oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia w oparciu o zmienną stopę bazową-WIBOR-1M wyliczoną jako średnią arytmetyczną pięciu ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia odsetek, powiększoną o marżę banku, j) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu. k) Do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. 2) Prawna forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Gminy Mokrsko prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Ruścu, O/Mokrsko Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wADIUM NIE JEST WYMAGANE

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 p.z.p..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wymienione niżej dokumenty: a) Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę, partnerów konsorcjum albo ustanowionego pełnomocnika; b) Formularz cenowy wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. c) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/ konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez każdego z ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika - odrębne dla każdego ubiegającego się. d) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej będą uznane za aktualne jeżeli będą posiadać adnotację organu wystawiającego dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o treści Aktualne na dzień ..........lub tożsamej. e) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku banku państwowego, pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10 lit.. d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. g) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11 lit. f zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert h) projekt umowy uwzględniający warunki SIWZ. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum - dokument ustanawiający ich pełnomocnika do reprezentowania składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz dokumenty wymienione w pkt 10 lit. c, d, e, f, g odrębne dla każdego uczestnika postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, 98-345 Mokrsko 231.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy, 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Załączniki do SIWZ (oferta, oświadczenie, formularz cenowy)

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ING Bank Ślaski S.A. Region Łódź, Ul. Srebna 32, 91-334 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 102500.24
 • Oferta z najniższą ceną: 102500.24 oferta z najwyższą ceną: 109377.90
 • Waluta: PLN. 
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odnowa centrum wsi Komorniki polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wjejską wraz z budową parkingu oraz budową chodników

Mokrsko: Odnowa Centrum Wsi Komorniki polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską wraz z budową parkingu oraz budową chodników.
Numer ogłoszenia: 256082 - 2009; data zamieszczenia: 28.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko , Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, faks 043 886 32 77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa Centrum Wsi Komorniki polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską wraz z budową parkingu oraz budową chodników..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania : Odnowa Centrum Wsi Komorniki polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską wraz z budową parkingu oraz budową chodników. Zadanie będzie wykonywane w dwóch etapach: I etap obejmuje wykonanie: szamba szczelnego, przyłącza wodociągowego, parkingu (bez chodnika przy budynku świetlicy) oraz budowę chodników ( przy drodze w Pasterniku oraz do boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej). Pozostała część robót zostanie wykonana w II etapie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowo - technicznych, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5, 45.23.13.00-8, 45.23.32.27-1, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8, 45.23.33.30-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.20-2, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.20.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.22.38.00-4, 45.23.13.00-8, 45.31.10.00-0, 45.30.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1) Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. 1 obiekt kubaturowy o kubaturze nie mniejszej niż 700 m3 i o wartości wykazanych robót nie mniejszej niż 500. 000,00 zł brutto oraz 1 robota budowlana w zakresie budowy nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 i o wartości wykazanych robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto), b) osoby, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: - konstrukcyjno-budowlanej- 1 osoba- kierownik budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik robót, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba-kierownik robót, - w zakresie konstrukcyjno-budowlanej-drogowej;- 1 osoba- kierownik budowy i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykazali, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową wykonawców na łączną kwotę 1 000 000,00 zł ; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wymienione niżej dokumenty: 1) Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; działające wspólnie osoby fizyczne/ partnerów konsorcjum albo ustanowionego pełnomocnika; 2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/ konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez każdego z ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika - odrębne dla każdego ubiegającego się. 3) KOSZTORYS OFERTOWY 4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej będą uznane za aktualne jeżeli będą posiadać adnotację organu wystawiającego dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o treści Aktualne na dzień .......... lub tożsamej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 5) Wykaz osób, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: - konstrukcyjno-budowlanej- 1 osoba- kierownik budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik robót, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba-kierownik robót, - w zakresie konstrukcyjno-budowlanej-drogowej;- 1 osoba- kierownik budowy i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego- wzór: załącznik nr 3. 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 1 obiekt kubaturowy o kubaturze nie mniejszej niż 700 m3 i o wartości wykazanych robót nie mniejszej niż 500. 000,00 zł brutto oraz 1 robota budowlana w zakresie budowy nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 i o wartości wykazanych robót nie mniejszej niż 500. 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wzór załącznik nr 5. W wykazie należy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone przed wszczęciem niniejszego postępowania. 7) Oświadczenie wykonawcy dot. warunków rękojmi - wzór: załącznik nr 4. 8) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 98-345 Mokrsko 231.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Planowane do dofinansowanego ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 256082 - 2009 data 28.07.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, fax. 043 886 32 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV..3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 20.08.2009 r. godzina 12:00 miejsce: Urząd Gminy 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 7.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 24.08.2009 r. godzina 12:00 miejsce: Urząd Gminy 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 7.

Załączniki:

Zmiana treści SIWZ oraz wyjaśnienia treści SIWZ (20.08.2009r.):

Zmiana treści SIWZ oraz wyjaśnienia treści SIWZ:

Specyfikacja Istotynych Warunków Zamówienia:

Chodnik prowadzący na boisko:

Chodnik przez miejscowość Komorniki-Pasernik:

Parking przy świetlicy wiejskiej w Komornikach:

Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy w Komornikach:

Budynek świetlicy wiejskiej w Komornikach:

Instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna dla budynku świetlicy wiejskiej w Komornikach:

Budynek świetlicy wiejskiej w Komornikach - inwentaryzacja

Budynek świetlicy wiejskiej w Komornikach - balustrada


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Kołodziejczak PPHU COMPLEX-BAU, Julianpol 152 c, 46-325 Rudniki, kraj/woj. opolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 589977.77
 • Oferta z najniższą ceną: 589977.77 oferta z najwyższą ceną: 751948.01
 • Waluta: PLN.
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Ożarowie.

Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w miejscowości Ożarów.
Numer ogłoszenia: 248284 - 2009; data zamieszczenia: 22.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko , Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, faks 043 886 32 77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w miejscowości Ożarów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w miejscowości Ożarów o następujących parametrach: - rok produkcji - nie starszy niż 1996 rok; - przebieg - nie więcej niż 150 000 km; - napęd na tylną oś z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego i ABS; - rodzaj silnika: wysokoprężny o mocy minimalnej 240 KM; - automatyczna skrzynia biegów; - autopompa dwustopniowa z normalnym i wysokim ciśnieniem , min. 2400 l/min; - zbiornik na wodę o pojemności minimalnej 1800 litrów; - dwa węże szybkiego natarcia zwijane automatycznie nie krótsze niż 80 m. - samochód wyposażony w drabiny pożarnicze: a) 2 drabiny nasadowe o długości minimum 7 metrów; b) 1 drabina hakowa o długości minimum 5 metrów; - samochód wyposażony w maszt pneumatyczny; - mocowanie dla minimum 4 aparatów oddechowych w kabinie; - kabina zespolona jednomodułowa - do przewozu minimum 6 osób; - samochód wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne; - lakier w kolorze czerwonym; - wyciągarka; - poszycie zabudowy pożarniczej wykonane z materiałów nierdzewnych; - wyposażenie dodatkowe: aparat prądotwórczy, kurtyna wodna, zasysacz pianowy, rozdzielacz kulowy, aparat powietrzny. 3.2 Samochód musi być sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu, co musi być stwierdzone aktualnym dowodem przeprowadzonych badań stanu technicznego. 3.3 Pojazd musi być aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji na terenie kraju w formie wymaganej przez organy rejestrujące. 3.4 Oferowany pojazd musi spełniać wymagania dotyczące pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm) 3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2 Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z zał. nr 3. c) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodne z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8.3 Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: a) złożenie wypełnionego druku (formularz ofertowy) na lub zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, b) złożenie wypełnionego druku (Charakterystyka oferowanego pojazdu), na lub zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej SIWZ, c) złożenie umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 231, pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 231, pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).