główna zawartość
artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Mokrsku

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Mokrsko znajduje się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrzynki: /ugmokrsko/skrytka

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Gminy Mokrsko na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 MB. Większość wniosków należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub profilem zaufanym.

Profil zaufany jest darmowym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. W większości przypadków niepodpisanie podania profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie w celu uzupełnienie braków formalnych podania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 546).