artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Mokrsku

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Mokrsko znajduje się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrzynki: /ugmokrsko/skrytka

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Gminy Mokrsko na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 500 MB. Większość wniosków należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

Profil zaufany jest darmowym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. W większości przypadków niepodpisanie podania profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie w celu uzupełnienie braków formalnych podania.

Podstawa prawna:

  1. USTAWA O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE ( tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 346)
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI W SPRAWIE ZAKRESU I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (tj. z dnia 1 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1969).