główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy (29 maja 2019 r.)

artykuł nr 2

Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy (28 marca 2019 r.)

artykuł nr 3

Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2019 r.)

artykuł nr 4

Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.)

artykuł nr 5

Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.)

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw w Gminie Mokrsko. 433 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 592 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. 483 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 556 KB
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 221 KB
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" w czasie obowiązywania programu. 118 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu". 116 KB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/113/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie pracy z rodziną. 214 KB