Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.)

Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.)

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw w Gminie Mokrsko.   433.131 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.   592.394 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.   482.977 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.   556.219 KB
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.   220.605 KB
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" w czasie obowiązywania programu.   117.999 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".   115.860 KB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/113/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie pracy z rodziną.   213.540 KB

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (29 listopada 2018 r.)

Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko (22 listopada 2018 r.)