główna zawartość
artykuł nr 1

Przyjęcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

przyjętej uchwałą XLVIII/253/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 września 2018 r.

artykuł nr 2

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu...

oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko

artykuł nr 3

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu...

UCHWAŁA NR XXII/125/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 września 2016 r.

artykuł nr 4

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...

Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu

artykuł nr 5

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

Projekty do pobrania w załącznikach