Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrz...

UCHWAŁA NR XXII/125/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 września 2016 r.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko na 2015 rok

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę "planowania przestrzennego" w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu.