główna zawartość
artykuł nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W GMINIE MOKRSKO

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
MOKRSKO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę "planowania przestrzennego" w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu.

Kolejności wykonywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) :

 1. Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 2. Ukazuje się w prasie ogłoszenie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta o przystąpieniu do planu i możliwości składania wniosków do planu
 3. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta zwraca się z do organów i instytucji zewnętrznych z prośbą o przesyłanie wniosków do projektu planu.
 4. Dla danego terenu zostaje opracowana dokładna, wielobranżowa analiza stanu istniejącego oraz zebrane zostają uwarunkowania.
 5. Przygotowanie projektu planu.
 6. Opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
 7. Akceptacja Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta i skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień.
 8. Opinie - władz gmin sąsiednich oraz Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 9. Uzgodnienia - ponad 30 instytucji (Urząd Wojewódzki, ZDM, Policja, Wojsko, Straż Pożarna itd).
 10. Opracowanie analizy skutków ekonomicznych realizacji planu.
 11. Wyłożenie planu do publicznego wglądu na okres 21 dni. Zainteresowani zawiadamiani są poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i krajowej.
 12. W czasie wyłożenia oraz przez 2 tygodnie po, zbierane są uwagi do planu.
 13. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta rozpatruje uwagi, które wpłynęły do trakcie wyłożenia, a następnie przekazuje do Rady Gminy projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami.
 14. Rada Gminy na sesji podejmuje uchwały.
 15. Rada Gminy uchwala MPZP.
 16. Wojewoda ocenia zgodność podjętej uchwały z prawem.
 17. MPZP zostaje ogłoszony w Dzienniku urzędowym Województwa i wchodzi w życie jako prawo miejscowe po 30 dniach od ogłoszenia.
artykuł nr 2

Przyjęcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

przyjętej uchwałą XLVIII/253/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 września 2018 r.

artykuł nr 3

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu...

oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko

artykuł nr 4

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu...

UCHWAŁA NR XXII/125/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 września 2016 r.

artykuł nr 5

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...

Etap: II wyłożenie do publicznego wglądu