główna zawartość
artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych

 1. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
 2. W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
 3. W celu wymiany dowodu osobistego dokument ten należy złożyć we właściwym - ze względu na miejsce stałego pobytu  posiadacza dowodu osobistego - organie gminy wraz z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu osobistego.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, jeżeli nie uległy zmianie dane osobowe wnioskodawcy, złożenie dokumentów oprócz wniosku nie jest wymagane.

Potrzebne dokumenty:

 • stary dowód osobisty
 • wypełniony "Wniosek o wydanie dowodu osobistego"
 • dokument potwierdzający aktualny stan cywilny (akt małżeństwa, akt urodzenia, akt współmałżonka)
 • dwa aktualne zdjęcia z odsłoniętym lewym uchem
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

Nie załącza się aktów stanu cywilnego, jeżeli dokumenty te zostały sporządzone w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłata:

- opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł - płatne w kasie Urzędu, w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo 5 zł za wniosek.

Termin:

- oczekiwanie na odbiór dowodu trwa 30 dni.

Miejsce odbioru formularzy:

- druk "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" można odebrać w pokoju Nr 6.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wskazówki, uwagi:

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór wymaga osobistego stawienia się w Urzędzie.

Osoby małoletnie składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. /tekst jednolity Dz. U. Nr 32 poz. 174 z 1984 r. z późniejszymi zmianami/;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty /Dz. U. Nr 112 poz. 1182 z 2000 r./;
 • Ustawa o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86 poz. 960 z 2000 r./;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego /Dz. U. Nr 105 poz. 1110 z 2000 r./.