główna zawartość
artykuł nr 1

Statut Gminy Mokrsko

Załączniki:
Statut Gminy Mokrsko 155 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokrsko

Tekst ujednolicony w załączniku


UCHWAŁA Nr V/23/03
Rady Gminy w Mokrsku
z dnia 31 stycznia 2003 rokuw sprawie: uchwalenia statutu gminy Mokrsko


Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 1, art. 40, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ Rada Gminy w Mokrsku

u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

Uchwala się statut gminy Mokrsko zwany dalej statutem w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc:
1) uchwała Nr XIV/62/96 z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mokrsko.

§ 4.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
 

Załączniki:
Tekst ujednolicony 890 KB