główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna RODO, Administrator danych, Inspektor ochrony danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Mokrsku, reprezentowany przez Wójta Gminy , 98-345 Mokrsko 231 tel 43 8863277 e-mail urzad@mokrsko.pl.

2.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Mokrsko, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD) w Urzędzie Gminy Mokrsko za pomocą adresu iod@mokrsko.pl lub na dane teleadresowe Urzędu.

3.    Administrator danych osobowych –  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Mokrsko;

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy Mokrsko;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych Urzędem Gminy Mokrsko przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Mokrsko.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (nie należy przy tym mylić kopii danych z kopiami dokumentów zawierającymi te dane);

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Mokrsko Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna RODO - podanie stanu wodomierza

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przesyłaniem stanów wodomierzy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO).

Informujemy Państwa, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Mokrsku reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą:  98-345 Mokrsko 231, telefon: 438863277, e-mail: urzad@mokrsko.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mailem: iod@mokrsko.pl lub pisemnie -  na adres siedziby Administratora, podany w punkcie 1.
  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu odczytu stanu wodomierzy.
  4. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust.1 lit.a RODO.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do naliczenia opłaty za wodę i odprowadzone ścieki.
  6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług informatycznych, telekomunikacyjnych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym momencie  bez wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  9. Administrator  nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
  10. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi naliczenie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki w formie zdalnej.
artykuł nr 3

Klauzula informacyjna RODO - Zakładowy Fundusz Świadczeń...

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o świadczenie oraz dla osób trzecich, których dane zostały pozyskane za pośrednictwem składającego wniosek

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

Załączniki:
Klauzula informacyjna 26 KB
artykuł nr 5

Klauzula informacyjna RODO - monitoring wizyjny

Przetwarzanie danych w monitoringu wizyjnym na terenie obiektów administrowanych przez Urząd Gminy