główna zawartość
artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2018-2023

Przewodniczącą Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014 - 2018 jest Halina Maślanka

artykuł nr 2

Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2014-2018

Przewodniczącym Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014 - 2018 był Adam SZEWCZYK

artykuł nr 3

Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2010-2014

Przewodniczącym Rady Gminy Mokrsko w kadencji 2010-2014 był Grzegorz Majtyka

artykuł nr 4

Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2006-2010

Przewodniczącą Rady Gminy Mokrsko 2006-2010 była Sabina Sokół.

artykuł nr 5

Przewodniczący Rady Gminy

Do zadań i obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy w szczególności należy: 1) zwoływanie sesji, ustalenie porządku obrad i zapewnienie terminowego przekazania radnym niezbędnych materiałów, 2) przewodniczenie obradom Rady, 3) czuwanie nad przestrzeganiem prawa i ustalonych procedur w toku prac Rady, 4) koordynowanie prac komisji Rady, 5) prowadzenie rejestru klubu radnych. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz. Ponadto Przewodniczący okresowo ocenia udział radnych w pracach Rady i jej organach, w uzasadnionych przypadkach zwraca uwagę radnym na wszelkie uchybienia i zaniedbania w ich pracy. Przewodniczący w okolicznościach wyżej wymienionych może udzielić radnemu "regulaminowego ostrzeżenia", po uprzednim jego wysłuchaniu.