główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2010 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie”, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 2

Ogłoszenie - nabór na rachmistrzów spisowych

artykuł nr 3

Informacja z dnia 1 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego, lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki:
Treść informacji 141 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie z 25 października 2010 - numery i granice obwodów do głosowania oraz wyznaczone siedziby OKW

artykuł nr 5

Obwieszczenie o okręgach wyborczych