Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2010 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Mokrsko, pow. wieluński, woj. łódzkie”, w tym
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie - nabór na rachmistrzów spisowych

Informacja z dnia 1 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego, lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki
Treść informacji   140.600 KB

Obwieszczenie z 25 października 2010 - numery i granice obwodów do głosowania oraz wyznaczone siedziby OKW

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

Załączniki
Obwieszczenie o okręgach wyborczych   69.007 KB

Zawiadomienie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - budowa gazociągu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy gazociągu

Załączniki
Obwiesczczenie z 9 lipca 2010 r.   249.107 KB

Ogłoszenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 9 czerwca 2010 r.

Załączniki
Załącznik do ogłoszenia   25.000 KB
Treść ogłoszenia   837.620 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 10 maja 2010 r.

Załączniki
Treść Obwieszczenia   757.290 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 19 lutego 2010 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarnkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko wraz zprognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki
Treść obwieszczenia   2.622 MB

Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Krzyworzeka, gm. Mokrsko.

Wójt Gminy Mokrsko postanawia nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków
w miejscowości Krzyworzeka, gm. Mokrsko.

Załączniki
Treść Postanowienia   58.393 KB

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

WÓJT GMINY MOKRSKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Treść ogłoszenia w załączniku.