główna zawartość
artykuł nr 1

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Lokalizacja: Maręże, gm. Skomlin.

Obsługa PSZOK – pracownik Urzędu Gminy Skomlin. Odpady z PSZOK odbiera EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. Odpady od mieszkańców w PSZOK przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (za wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca) i w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 15.00.

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1 m3 na rok), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  odpady zielone, popiół z palenisk domowych.

Na terenie Gminy Mokrsko brak punktów stacjonarnych zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.