"Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"

Gmina Mokrsko pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Zadania pn. "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko".

Łączna wartość Zadania to kwota 23 860,00 zł, z czego 21 120,00 zł to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Poprzez realizację Zadania zwiększony został poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska iświadomości ekologicznej, a także wykształcona postawa proekologiczna oraz indywidualna odpowiedzialność za środowisko u osób biorących udział w Zadaniu.

W ramach Zadania zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe dla świetlic wiejskich z Chotowa, Komornik i Słupska oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku, podczas których uczestnicy tworzyli biżuterię z materiałów wtórnych. Mieszkańcy w każdym wieku mieli okazję wziąć udział w konkursie fotograficznym, konkursie na wykonanie stroju ekologicznego oraz w ekologicznej grze terenowej. Wysłuchali ponadto wyemitowanych w Radiu Ziemi Wieluńskiej audycji radiowych poświęconych segregacji śmieci, recyklingowi oraz ochronie bioróżnorodności. Do ich rąk oddany został album z fotografiami prezentującymi bogactwo przyrodnicze gminy Mokrsko. ZOrganizowany został ponadto pokaz mody "Eko-wybieg". A świetlice wiejskie oraz Środowiskoy Dom Samopomocy w Mokrsku wyposażone zostały w nowe pomoce dydaktyczne.

Zadanie zrealizowane zostało w terminie: wrzesień - grudzień 2018 r.

http://zainwestujwekologie.pl/

Logotyp WFOŚiGW w Łodzi

Granty sołeckie 2018 r.

W 2018 r. Gmina Mokrsko pozyskała dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację trzech małych projektów lokalnych. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej zrealizowano projekty:

1) "Mokrsko I na drodze do niepodległości" - dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł,

2) "Regionalne Święto Strażaka w Ożarowie" - dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł,

3)"Mokrsko II na sportowo" - dotacja celowa w wysokości 3 500,00 zł.

Zmieniamy Łódzkie

"Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej"

Rozbudowa drogi w Komornikach

Budowa siłowni napowietrznych w m. Mokrsko i Ożarów

Siłownie napowietrzne w Mokrsku i w Ożarowie

"Gmina Mokrsko oddycha pełną piersią!"

Gmina Mokrsko pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Zadania pod nazwą "Gmina Mokrsko oddycha pełną piersią!".

Łączna wartość Zadania to kwota 30 160,00 zł, z czego 27 140,00 zł to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Poprzez realizację Zadania planuje się zwiększyć poziom wiedzy z zakresuochrony środowiska i świadomości ekologicznej, a także wykształcić postawy proekologiczne oraz indywidualną odpowiedzialność za środowisko u osób biorących udział w Zadaniu.

Zadanie zakłada realizację następujących działań: zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich, spotkań dla mieszkańców i dla pracowników samorządowych, wyjazdu edukacyjnego, konkursów ekologicznych dla dzieci, młodzieży oraz grup mieszkańców, przygotowanie audycji radiowych poruszających tematykę zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska, wydanie poradnika ekologicznego, rozpowszechnienie ulotek i plakatów poruszających omawianą tematykę, utworzenie strony internetowej, przeprowadzenie gry terenowej, zakup pomocy dydaktycznych.

http://www.zainwestujwekologie.pl

obrazek

"Niewidzialni sąsiedzi - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"

Gmina Mokrsko pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Zadania pod nazwą "Niewidzialni sąsiedzi - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko".

Łączna wartość Zadania to kwota 37 765,00 zł, z czego 31 765,00 zł to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Poprzez realizację Zadania planuje się zwiększyć poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, a także wykształcić postawy proekologiczne oraz indywidualną odpowiedzialność za środowisko u osób biorących udział w Zadaniu.

Zadanie zakłada realizację następujących działań: zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich oraz dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, spotkań dla mieszkańców, dwóch wyjazdów edukacyjnych, konkursów ekologicznych dla dzieci, młodzieży oraz grup mieszkańców, przygotowanie audycji radiowych poruszających tematykę ochrony bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, uruchomienie podglądu online w budce lęgowej, wydanie folderu promującego walory przyrodnicze gminy Mokrsko, zakup pomocy dydaktycznych.

www.zainwestujwekologie.pl

Logo WFOŚiGW w Łodzi

"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko"

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gmina Mokrsko opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dzięki opracowanemu i wdrażanemu planowi Gmina Mokrsko będzie starała się redukować emitowane z jej terenu gazy cieplarniane, szczególnie te związane z tzw. niską emisją.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wyniosło 14 145,00 zł, z czego dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi 7 072,00 zł, czyli 50% kosztów kwalifikowanych.

www.zainwestujwekologie.pl

Projekt "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"

Informacja na temat projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Mokrsko uzyskała dotację
z Wojewódzkie
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na dofinansowanie zadania pod nazwą
„Eko – Mokrsko. Daj śmieciom kosza!”.

Łączna wartość zadania to kwota 33 800,00 zł, natomiast dofinansowanie z WFOŚiGW
w Łodzi wynosi do 30 265,00 zł.

Realizowane Zadanie ma w zamyśle podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców, zwrócić uwagę na ilość wytwarzanych śmieci w gospodarstwach domowych oraz wskazać na potrzebę segregacji odpadów.

Zadanie zakłada realizację następujących działań: konkursy „Eko – plakat” oraz „Eko – wybieg”, zajęcia warsztatowe w świetlicach wiejskich, festyn ekologiczny, ekologiczna gra terenowa, wyjazd do sortowni śmieci, ekologiczny cykl audycji radiowych oraz informacji prasowych, wycieczka dla uczestników warsztatów „Eko – Jura”, kolportaż książeczki informacyjnej, zakup pomocy dydaktycznych i koszy do segregacji śmieci dla świetlic wiejskich.

Realizowane w trakcie trwania Zadania działania mają zapewnić jak najszerszy społeczny odbiór oraz wciągnąć w orbitę oddziaływania projektu możliwie wszystkie grupy wiekowe
i społeczne, a także ukazać istotę segregacji odpadów oraz wskazać na korzyści płynące
z proekologicznej postawy.

www.zainwestujwekologie.pl

Informacja o dofinansowaniu budowy systemu oczyszczania ścieków

obrazek
Informacja o dofinansowaniu

INWESTYCJE W GMINIE MOKRSKO W ROKU 2011 I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Zestawienie inwestycji

"BLIŻEJ NATURY, BLIŻEJ WIEDZY - ogródek dydaktyczny sposobem na kreowanie postaw proekologicznych wychowanków i uczniów Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece"

Ogródek dydaktyczny przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

- wfosigw.png

„BLIŻEJ NATURY, BLIŻEJ WIEDZY – ogródek dydaktyczny sposobem na kreowanie postaw proekologicznych
wychowanków i uczniów Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece”

W roku 2011 zrealizowano połowę (ze względu na wysokość pozyskanych środków finansowych) zaplanowanego przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece ogródka dydaktycznego. Rozpoczęto również realizację Programu edukacyjnego „Ogród dziecięcych marzeń.”

Wartość ogólna wykonanych prac 43.931,00zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 28.655,00

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi zostało wykorzystane do:

 • wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin,
 • siewu trawników,
 • wyposażenia ogrodu w „letnią klasę,” żwirowiska, duże głazy,
 • przygotowania odpowiednich tabliczek informacyjnych.

W ramach projektu wykonano również alejki i ławeczkę „pod lipą.”

Przyszkolny ogródek dydaktyczny:

 • jest bazą dydaktyczną do prowadzenia zajęć w terenie – żywą pracownią przedmiotową dla dzieci i młodzieży;
 • umożliwia weryfikację wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu;
 • wzbogaca walory krajobrazowe otoczenia szkoły, poprawia jego estetykę;
 • stwarza możliwość lepszej integracji uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy;
 • może być wykorzystany jako miejsce organizowania imprez okolicznościowych;
 • stanowi świetne, powszechnie dostępne miejsce aktywnego wypoczynku rodzinnego i rekreacji ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu sportowo – rekreacyjnego;
 • stwarza możliwość integracji społeczności lokalnej ze szkołą i przedszkolem;
 • służy budzeniu uczuć estetycznych i zachęceniu do dbałości o najbliższe otoczenie poprzez upiększanie własnych przydomowych ogrodów;
 • pozwala na wzrost świadomości ekologicznej i potrzeb ochrony środowiska naturalnego.

Tworzenie szkolnego ogródka dydaktycznego dało możliwość współpracy całego środowiska lokalnego w celu stworzenia wspólnego dobra.

Informacja o dofinansowaniu

Informacja

Refundacja za zrealizowanie projektu "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w gminie Mokrsko"

Logotyp Narodowa Strategia Spójności

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Mokrsko otrzyma refundację w wysokości 185995 zł za zrealizowanie projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w gminie Mokrsko”. Gmina zapewniła wkład własny w wysokości ok. 32 800 zł. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w lutym br. Od czerwca 2010r. znajdował się na liście rezerwowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje z realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa budynku szkoln...

Informujemy, że w grudniu 2009r  zakończyliśmy realizację projektu pt. Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko – etap I.

Rewaloryzacja Parku Dworskiego (Wiejskiego) w Mokrsku w ramach Odnowy Centrum Miejscowości Mokrsko

Załączniki
Informacja   131.000 KB

Informacje z realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa budynku szkoln...

Informujemy, że z końcem czerwca b.r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. ?Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko-etap I?. Poniżej zamieszczamy skrót informacji na ten temat. Więcej na stronie gminy http://www.mokrsko.akcessnet.net/

"Wiejski Lider szansą na aktywizację gminy Mokrsko" - realizacja

Informujemy, że w czerwcu b.r. zakończyliśmy realizację niniejszego projektu. Poniżej zamieszczamy skrót informacji na ten temat. Więcej na stronie gminy http://www.mokrsko.akcessnet.net/

Dotacja w ramach programu "Działamy Lokanie VI"

Publiczne przedszkole w Krzyworzece otrzymało dotację w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym "Razem".

Dotacja za projekt "Radość z działania" przeznaczona na wyposażenie placu zabaw.

Zestawienie pozyskanych środków pozabudżetowych przez gminę Mokrsko

Zestawienie sporządziła: Beata Marczak - kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych.
Załączniki
Załącznik   46.114 KB