artykuł nr 1

Skarbnik

Funkcję Skarbnika Gminy Mokrsko pełni Pani Renata NAGŁA , powołana na stanowisko z dniem 29 grudnia 2003 roku na sesji Rady Gminy w Mokrsku Uchwałą Nr XIII/63/03 dnia 5 grudnia 2003 roku.

Kontakt tel. (0-43) 886-32-88 lub 886-32-77 wew. 15
e-mail:    skarbnik@mokrsko.pl

artykuł nr 2

Kompetencje Skarbnika Gminy

Kompetencje i zadania Skarbnika Gminy:

Skarbnik  wykonuje zadania określone przez Wójta w indywidualnym zakresie czynności.
Do obowiązków Skarbnika w szczególności należy:

 • opracowanie projektu budżetu,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • analizowanie wykonania budżetu, informowanie Rady o jego realizacji i wnioskuje o wprowadzenie zmian,
 • składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstawanie zobowiązań pieniężnych Gminy,
 • informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 • informowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej o niewłaściwym gospodarowaniu mieniem gminnym lub wykonaniem budżetu,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,
 • zapewnienie prawidłowego i bieżącego prowadzenia księgowości podatkowej i budżetowej,
 • nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz jednostek pomocniczych gminy,
 • udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom zatrudnionym na stanowiskach finansowo-księgowych,
  uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,
 • wykonywanie innych czynności w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta.