artykuł nr 1

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Mokrsko

Dokumenty elektroniczne mogą być dostarczane do Urzędu Gminy Mokrsko:

 1. Poprzez pocztę elektroniczną (e-mail):
  • Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, należy skorzystać z usług kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.
  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 128 MB;
  • adres poczty elektronicznej: urzad@mokrsko.pl
 2. Na nośnikach danych (pamięci USB, płyty CD, DVD):
  • Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany Urzędowy Gminy Mokrsko wraz z tym nośnikiem;
  • Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
  • Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone przez Urząd Gminy Mokrsko dokumentem w postaci papierowej 
 3. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Mokrsko, znajdującą się na platformie ePUAP - do wyboru podpisanie podpisem elektronicznym lub darmowym profilem zaufanym - dokładny opis w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza".

Formaty plików przesyłanych emailem lub dostarczonych na nośnikach określa Załącznik nr II do ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI, MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA REJESTRÓW PUBLICZNYCH I WYMIANY INFORMACJI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH (tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Na podstawie wyżej wymienionego aktu prawnego Urząd Gminy Mokrsko przyjmuje dokumenty:

 • tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne w formatach: .rtf, .doc, .docx, .odt, .ods, xls, .xlsx, .pdf;
 • graficzne: .jpg (.jpeg), .png, .tif (tiff), .svg;
 • archiwa: .zip, .7z, .rar, .tar, .gz.

Pliki zostaną przeskanowane programem antywirusowym. W przypadku wykrycia zagrożeń, dokumenty nie zostaną przyjęte.

 Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 346))

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247))

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych-  tj. z dnia 5 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 180)

USTAWA z dnia 5 września 2016 r. O USŁUGACH ZAUFANIA ORAZ IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ - tj. z dnia 2 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173)