artykuł nr 1

Kompetencje i zadania Sekretarza Gminy

Sekretarz - wykonuje zadania określone przez wójta w indywidualnym zakresie czynności.
Obowiązki sekretarza:
Organizacja pracy urzędu i odpowiedzialność przed wójtem za jego prawidłowe funkcjonowanie,
Prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością i terminowością załatwiania indywidualnych spraw obywatelskich jednostek organizacyjnych,
Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu i statutów urzędu,
Prowadzenie zbioru zarządzeń wewnętrznych wójta,
Koordynacja czynności związanych z przygotowaniem materiałów wnoszonych pod obrady rady i komisji,
Prowadzenie zbioru ogólnie obowiązujących aktów prawnych oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska pracy,
Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
Nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
Organizacja współdziałania z jednostkami pomocniczymi i organizacjami społecznymi,
Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom urzędu w rozstrzyganiu i załatwianiu spraw,
Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych wyborów na ławników sądowych,
Organizowanie i koordynowanie bieżącej pracy urzędu,
Uczestniczenie w sesjach rady,
Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom urzędu,
Wykonywanie innych czynności w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez wójta,
Uzgadnianie treści umów zawieranych na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontów kapitalnych.