artykuł nr 1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2022 rok

Zwierzęta do sterylizacji/kastracji można zgłaszać:

  43 886 32 77 wew. 25 

  lwolny@mokrsko.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w programie sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO).

Informujemy Państwa, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Mokrsku reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą:  98-345 Mokrsko 231, telefon: 438863277, e-mail: urzad@mokrsko.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mailem: iod@mokrsko.pl lub pisemnie -  na adres siedziby Administratora, podany w punkcie 1.

Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji programu sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich.

Podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:
- art. 6 pkt.1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku od momentu złożenia wniosku oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych teleadresowych będzie placówka weterynaryjna oraz ewentualnie podmioty upoważnione przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo  żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem  przetwarzanie danych osobowych (organem właściwym jest: Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Administrator  nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Podanie danych jest niezbędne do realizacji programu.  Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa wniosku.

artykuł nr 2

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2021

artykuł nr 3

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Gmina Mokrsko przystępuje do realizacji zawartego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2020 r. programu finansowania sterylizacji i kastracji domowych zwierząt właścicielskich.
artykuł nr 4

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich i obowiązuje w roku 2019
artykuł nr 5

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich i obowiązuje w roku 2018