artykuł nr 1

Usuwanie azbestu w roku 2023

Z uwagi na krótki termin naboru w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wnioski należy składać do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Mokrsko. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
artykuł nr 2

Informacja o usuwaniu azbestu w roku 2021

Z uwagi na krótki termin naboru w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wnioski należy składać do 23 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Mokrsko. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
artykuł nr 3

Informacja o usuwaniu azbestu w latach 2019 - 2020 tabliczka

artykuł nr 4

Usuwanie azbestu w 2019 r.

Urząd Gminy Mokrsko informuje, iż można składać wnioski o sfinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości.

Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Mokrsko (pok. nr 1).

Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, pakowanie (przygotowanie do transportu), transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

W przypadku demontażu płyt eternitowych z dachu budynku do wniosku należy dołączyć kserokopię zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.

Wniosek powinien odzwierciedlać stan na dzień składania.

Planowany termin realizacji zadania: od 2 września do 30 października 2019 r.

O sfinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna lub prawna, która posiada tytuł prawny do terenu zlokalizowanego na terenie Gminy Mokrsko, na którym znajdują się wyroby azbestowe.

W stosunku do zgłaszanych ilości przeprowadzona zostanie weryfikacja ilości wraz z kwalifikacją do ich usunięcia. Kwalifikacja oraz weryfikacja ilości będzie przeprowadzona na podstawie danych pochodzących z inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych w gminie Mokrsko przeprowadzonej w 2010 roku oraz zgłoszeń dokonanych do 15 kwietnia 2019 roku.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja ta wynosi do 90% kosztu całkowitego zadania.

Wnioski są do pobrania w urzędzie.

Tel. kontaktowy: 43 886 32 77 w. 22

artykuł nr 5

Usuwanie azbestu w 2017 r.