artykuł nr 1

Wyniki konsultacji

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
artykuł nr 3

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ogłasza się przeprowadzenie w okresie od dnia 14 października 2014 r. do dnia 27 października 2014 r. do godz. 15.30, konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie uchwalenia Programu współpracyGminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na 2015 rok.

Strona internetowa konsultacji społecznych: konsultacje.mokrsko.pl

Forum internetowe konsultacji społecznych: forum.konsultacje.mokrsko.pl

Do otwierania plików w formacie ZIPX niezbędna jest przeglądarka: eap.upe.com.pl/download

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne w sprawie sposobu...

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z Uchwałą Nr LI/287/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 pażdziernika 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontriacie projek...