artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego w MokrskuKierownik Urzędu stanu Cywilnego -Mariola Cichla  
Inspektor ds. osobowych i obronnych, zastępca kierownika USC -Agnieszka Sola

 
Numer telefonu do Urzędu Stanu Cywilnego  43 841-18-18

 
Czynności w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
1)   wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego,
2)   przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa i sporządzanie aktów małżeństwa,
3)   prowadzenie ksiąg małżeństw i aktów zbiorczych,
4)   przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka i sporządzanie aktów urodzenia,
5)   prowadzenie ksiąg urodzeń i aktów zbiorczych,
6)   przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu nazwiska dziecka przez męża matki,
7)   przyjmowanie zgłoszeń o zgonie i sporządzanie aktów zgonu,
8)   prowadzenie ksiąg zgonów i aktów zbiorczych,
9)   dokonywanie przypisków i wzmianek pod aktami stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów i innych dokumentów przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,
10)   wydawanie odpisów akt stanu cywilnego,
11)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego,
12)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,
13)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń do zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego, w którego okręgu żaden z przyszłych małżonków nie ma miejsca zamieszkania,
14)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
15)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o sporządzeniu aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
16)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
17)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na zamieszczenie wzmianki lub przypisu w akcie stanu cywilnego na podstawie dokumentu pochodzącego od władzy obcego państwa,
18)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
19)   przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, w terminie 3 miesięcy od rozwiązania małżeństwa,
20)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji w sprawie ustalenia i odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
21)   przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych,
22)   przekazywanie ksiąg 100-letnich do Państwowego Archiwum dla województwa łódzkiego,
23)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na wynoszenie ksiąg stanu cywilnego poza lokal Urzędu Stanu Cywilnego,
24)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego przedstawicielom organizacji społecznych i instytucji naukowych.
25)   popularyzowanie obrzędowości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

W zakresie spraw obywatelskich:

1)   wykonywanie czynności związanych z wydawaniem i sprawdzaniem dokumentów tożsamości,
2)   prowadzenie archiwum teczek osobowych wydawanych dokumentów tożsamości,
3)   wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem,
4)   przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, prowadzenie postępowania administracyjnego w tych sprawach,
5)   współpraca z Terenowym Bankiem danych,
6)   prowadzenie aktualizacji kartoteki:
a)   stałych mieszkańców,
b)   byłych mieszkańców,
c)   pobytu czasowego,
6)   prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
7)   sporządzanie spisu wyborców,

Opłata skarbowa w sprawach USC:

  • decyzja o transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego 50 zł
  • pozostałe decyzje wydawane przez kierownika USC 39 zł
  • odpis skrócony 22 zł
  • odpis zupełny 33 zł
  • sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
  • zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą 38 zł
  • zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zginięciu lub zniszczeniu księgi s.c 24 zł
  • pozostałe zaświadczenie 26 zł
  • inne czynności kierownika USC 11 zł

Sposób załatwiania spraw