główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości - druk i informacje

Podatek od nieruchomości

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, nie złączonych trwale gruntem;
 • posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy;
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych, należących do Skarbu Państwa lub gminy;
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. budynki lub ich części,
 2. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 3. grunty.

Powstanie obowiązku podatkowego

 1. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w  terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku (zbyciu, rozbiórce) albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Mają również obowiązek informowania organu gminy w terminie 14 dni o nabyciu nieruchomości lub oddaniu do użytku nowego budynku.
 2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku na 2020 rok

 1. Od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m2  powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2  powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym objętym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  - 3,15 zł od  1m2 powierzchni;
 1. Od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 1. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Forma załatwienia sprawy

Wprowadzenie do ewidencji podatników.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Sprawę załatwia:

pokój nr 13 na piętrze, tel. 43 886 32 77 wewnętrzny 13