Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za wykonanie budżetu Gminy