główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za wykonanie budżetu Gminy