Budżet Gminy Mokrsko na 2019 rok

Załączniki
UCHWAŁA NR IV/24/19 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2019   72.500 KB
Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych   36.500 KB
Tabela Nr 1 - Dochody   43.000 KB
Tabela Nr 2 - Wydatki   50.500 KB
Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe   11.500 KB
Tabela Nr 2a - Wydatki majątkowe   11.500 KB
Tabela Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami   35.000 KB
Tabela Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   224.500 KB
Tabela Nr 5 -Przychody i rozchody budżetu   33.500 KB
Tabela Nr 6 - Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujetych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii   37.500 KB
Tabela Nr 7 - Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   34.500 KB
Tabela Nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Mokrsko   37.000 KB
Tabela Nr 9 - Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   11.481 KB
Tabela Nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego   17.236 KB

Budżet Gminy Mokrsko na 2018 rok

Budżet Gminy Mokrsko na 2017 rok

Budżet Gminy Mokrsko na 2016 rok

Budżet Gminy Mokrsko na 2015 rok

Budżet Gminy Mokrsko na 2014 rok

Budżet Gminy Mokrsko na 2013 rok

Uchwała Nr XXIX/158/12
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko
na rok 2013

  1. Wersja HTML
  2. Wersja PDF

Uchwała Nr XXII/122/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2012 - 2019

Uchwała Nr XXI/117/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2012 - 2019

Uchwała Nr XVII/93/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2012 - 2019

UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2012 r.

Budżet Gminy Mokrsko na rok 2012

Uchwała Nr XIV/73/11 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011 - 2018

Załączniki
Plik   1.110 MB

Uchwała Nr XIII/71/11 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Załączniki
Treść uchwały   371.211 KB

Uchwała NR VIII/45/11 Rady Gminy Mokrsko dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Załączniki
Plik w formacie PDF   57.059 KB

Budżet Gminy Mokrsko na 2011 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała RIO w sprawie możliwości finansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2011 r.

Uchwała Nr XLI/216/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 19 stycznia 2010 r.