Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:
  • publicznym;
  • podmiotu wnoszącego petycję;
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta Gminy Mokrsko.

Petycja powinna zawierać:

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
  2. Wskazanie adresata petycji,
  3. Wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione przepisami o ochronie danych osobowych. Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym petycja powinna być rozpatrzona.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: droga pocztowa, sekretariat Urzędu Gminy Mokrsko (osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP /ugmokrsko/skrytka; e-mail: urzad@mokrsko.pl; faks: +48 43 886 32 77)

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10).

REJESTR PETYCJI

Lp Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Skan petycji Odpowiedź
1 23.03.2016 r. Osoba prawna Wymiana systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta Pobierz Skan odpowiedzi
2 24.03.2016 r. - Rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinnego Miejsca Zabaw Pobierz Skan odpowiedzi
3 18.04.2016r. Osoba prawna Dokonanie analizy problematyki zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej Pobierz Skan odpowiedzi
4 03.10.2016 r. Osoba prawna Analiza i ocena stanu faktycznego publikowanych danych w BIP jednostki Pobierz Skan odpowiedzi
5 09.02.2017 r. Osoba prawna Publikacja wniosku o udzielenie informacji publicznej na stronie internetowej lub BIP Gminy Pobierz Całość wniosku
6 09.05.2017 r. Osoba prawna Przystąpienie do konkursu Gminy/Miasta/Szkoły w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" Pobierz
Skan odpowiedzi
7 06.07.2017 Osoba prawna Publikacja na stronie WWW baneru Pobierz Skan odpowiedzi
8 19.04.2018 Osoba prawna Podmioty gospodarcze - rodzaje paliw i zapotrzebowanie energetyczne Pobierz Skan odpowiedzi
9 25.04.2018 Osoby fizyczne Montaż progów zwalniających w miejscowości Krzyworzeka Pobierz

Skan odpowiedzi 1

Skan odpowiedzi 2

10 16.08.2018 Osoba prawna Analiza i rozważenie instalacji na budynkach systemów fotowoltaicznych Pobierz Skan odpowiedzi
11 23.08.2018 Osoba prawna Podjęcie próby oszacowania
procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których
przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel)
w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest
korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc)
Pobierz Skan odpowiedzi
12 7.11.2018 r. Osoba prawna Analiza możliwości wdrożenia procedur związanych z użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych) Pobierz Skan odpowiedzi
13 28.01.2019 Osoba prawna Rozpowszechnienie informacji o projekcie dotyczącym szkoleń dla nauczycieli Pobierz