główna zawartość
artykuł nr 1

Opłata targowa

Kto jest zobowiązany uiszczać opłatę targową?

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Co to są targowiska?

Dla celów opłaty targowej za targowiska uważa się wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.

Ile wynosi dzienna opłata targowa?

Dziennie stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Mokrsko określone są w Uchwale nr XXV/138/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 25 listopada 2016 r. i wynoszą:

    1. przy sprzedaży ze straganu, stołu   3,00zł
    2. przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu, przyczepy  5,00zł
    3. przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki 2,00zł
    4. przy sprzedaży pozostałej   2,00 zł

Co stanie się jeśli nie zapłacę opłaty targowej?

Opłata targowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zaległości podatkowej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Gdzie mogę zapłacić opłatę targową ?

Opłatę można uiścić u inkasenta - sołtysa