główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek leśny - druk i informacje

Podatek leśnyZakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem leśnym

  Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
  Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
  Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania  zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaży tych produktów w stanie nieprzerobionym.

 
Kto jest płatnikiem podatku leśnego?

Podatnikiem podatku leśnego, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

  właścicielami lasów,
  posiadaczami samoistnymi lasów,
  użytkownikami wieczystymi lasów,
  posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

 Podstawa opodatkowania podatkiem leśnym

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zasady ustalania wysokości podatku leśnego

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.Stawka podatku leśnego na 2020 r. wynosi 42,7328 zł/ha


 

Zasady powstania i wygasania obowiązku podatkowego w podatku leśnym

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

   Obowiązki podatników

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązani składać, w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.

 

Terminy płatności:

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

- 15 marca,

- 15 maja,

- 15 września

-15 listopada roku podatkowego.


Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Gdzie mogę zapłacić podatek ?
 

Podatek leśny można uiścić :
 

  •  w kasie Urzędu Gminy,
  •  na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mokrsku podany na stronie głównej BIP.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym