główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

 

Wysokość stawek określona jest w załącznikach do uchwały Rady Gminy Mokrsko.

 

Zakres obowiązku podatkowego

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:


1) Samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12 ton,

2) Samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton,

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

7) Autobusy.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportu powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła, sprzedała lub zbyła pojazd ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zgłosić fakt, dla określenia wysokości podatku oraz zapłacić należny podatek w określonych ustawowo terminach na rachunek gminy.


Obowiązek podatkowy:


- przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został zarejestrowany,
- przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,
- w przypadku czasowego wyłączenia z ruchu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa:
- z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany lub zbyty;
- z końcem miesiąca, w którym została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Podatek płatny jest w dwóch ratach
– I rata do 15-tego lutego
- II rata do 15-tego września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września podatek płatny jest w dwóch równych ratach, z tym, że I rata płatna jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku, II rata - do 15-go września.

 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.
W przypadku nie dokonania wpłaty lub nie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w ustawowym terminie wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Wymagane dokumenty

1.Dowód rejestracyjny lub umowa kupna-sprzedaży w przypadku nabycia, zbycia (wyrejestrowana) pojazdu (oryginały do wglądu) lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
2. Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności).
3. Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych - deklarację składa się, co roku do 15-go lutego.

Forma załatwienia sprawy

Wprowadzenie do ewidencji podatników.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j. z dnia 2019.06.25).

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2018.2436 z dnia 2018.12.28).

3. UCHWAŁA NR XII/71/19 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych.

Sprawę załatwia

pok. 13, tel. 43 886 32 88, 43 886 32 77