główna zawartość
artykuł nr 1

WYDANIE  ODPISU Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

 


Jakie dokumenty:

  • podanie,
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania odpisu (do wglądu).

Podstawa prawna:
Art. 79-83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Mokrsku, 98-345 Mokrsko nr 321, nr tel. 043 84118-18 wew.6.

W celu otrzymania odpisu z ksiąg stanu cywilnego należy zgłosić się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zdarzenia i wnieść podanie o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Wydanie żądanego odpisu z ksiąg stanu cywilnego.

Opłaty skarbowe:

  • odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł,
  • odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł,
  • zaświadczenia o dokonanych wpisach lub ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł,
  • od pozostałych zaświadczeń - 26 zł.

Załącznik cz. I i II ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy: 
Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje: 
Odpisy wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Dodatkowo odpisy wydaje się na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i przemawia za tym interes społeczny.