główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Sprawą zajmuje się Pan Tadeusz Kik

Pokój nr 1

Termin realizacji: 14 dni.

Tel. 43 886 62 77 wew. 22

 

Od dnia 17 czerwca 2017 r. w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne z terenu Gminy Mokrsko zainteresowane wycinką drzew ze swojej nieruchomości muszą zgłosić to do Urzędu Gminy Mokrsko.

 

W zgłoszeniu należy podać dane właściciela nieruchomości, nr geodezyjny działki, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W terminie do 21 dni pracownik Urzędu Gminy Mokrsko przeprowadzi oględziny. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

 

Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin Urząd Gminy Mokrsko nie wniesie sprzeciwu wobec planowanej wycinki. Ponadto jeżeli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez pracownika Urzędu Gminy, właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za usunięcie tych drzew.

 

Obowiązkowi zgłoszenia nie podlega zamiar usunięcia drzewa, jeżeli obwód jego pnia mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Nowelizacja przepisów dotyczących wycinki drzew nie zwalnia ze stosowania się do zakazu usuwania lub niszczenia gniazd i siedlisk ptaków w okresie lęgowym.

 

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

Szczegółowych informacji dotyczących bieżących zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy Mokrsko w pokoju nr 1.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).