główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż koparko-spycharki Białoruś, typ MTZ 82.1

Pełna dokumentacja dotycząca przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż koparko-spycharki Białoruś, typ MTZ 82.1 znajduje się w Zarządzeniu Nr 87/09 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 16 grudnia 2009 r. którego treść znajduje się w tej lokalizacji

artykuł nr 2

--ZAKOŃCZONY--Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko (Mokrsko-Piekło, Mokrsko-Przemysłowa, Mokrsko-Kościół)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko (Mokrsko-Piekło, Mokrsko-Przemysłowa, Mokrsko-Kościół). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowo - technicznych, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:


Numer ogłoszenia: 427144 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 220433 - 2009 data 24.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, fax. 043 886 32 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

  • W ogłoszeniu jest: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko (Mokrsko-Piekło, Mokrsko-Przemysłowa, Mokrsko-Kościół) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowo - technicznych, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego..

  • W ogłoszeniu powinno być: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko (Mokrsko-Piekło, Mokrsko-Przemysłowa, Mokrsko-Kościół) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowo - technicznych, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może do wykonania robót użyć materiałów innych niż wymieniono w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że parametry techniczno-użytkowe wbudowanych materiałów będą nie gorsze od projektowanych lub równoważne..

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.

  • W ogłoszeniu jest: Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj.6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz min. 1 przepompownią ścieków każda), b)osoby, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik budowy, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba-kierownik robót, i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykazali, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową wykonawców na łączną kwotę 1 000 000,00 zł ; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p..

  • W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj.6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz min. 1 przepompownią ścieków każda). POWYŻSZY WARUNEK BĘDZIE TRAKTOWANY JAKO ZAKRES MINIMALNY. b)osoby, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba- kierownik budowy, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba-kierownik robót, i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykazali, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową wykonawców na łączną kwotę 1 000 000,00 zł ; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p..

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.

  • W ogłoszeniu jest: TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2009 R. GODZINA 12.00 , MIEJSCE URZĄD GMINY W MOKRSKU, 98-345 MOKRSKO 231, POKÓJ NR 9.

  • W ogłoszeniu powinno być: TERMIN SKŁADANIA OFERT:17.12.2009 R. GODZINA 12.00 , MIEJSCE URZĄD GMINY W MOKRSKU, 98-345 MOKRSKO 231, POKÓJ NR 9.


 

artykuł nr 3

--ZAKOŃCZONY-- Udzielenie zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (pln) w wysokości do 800.000,00 zł na zadania inwestycyjne na 2009 r.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2009 r. w kwocie do 800.000,00 zł. Treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się w załacznikach.

artykuł nr 4

--ZAKOŃCZONY--Dostawa sprzętu elektronicznego dla Gminy Mokrsko

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego dla Gminy Mokrsko, w skład którego wchodzą m.in tablice interaktywne dla szkół, porojektory, notebooki, oprogramowanie oraz sprzęt RTV. Treść ogłoszenia oraz specyfikacja techniczna znajduje się w załącznikach.

artykuł nr 5

--ZAKOŃCZONY-- Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla Gminy Mokrsko

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostaw opału w asortymencie, parametrach i ilości określonych w poniższych załacznikach.