główna zawartość
artykuł nr 1

Modyfikacja treści SIWZ-przetarg na roboty budowlane droga w Krzyworzece i Brzezinach

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KRZYWORZEKA
Numer ogłoszenia: 81252 - 2009; data zamieszczenia: 27.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko , Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, faks 043 886 32 77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KRZYWORZEKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Krzyworzeka, gm. Mokrsko Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załącznik graficzny..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a ) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa opracowania odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,tj. projekt sieci kanalizacyjnej o dł. min. 12 km każda z przepompowniami ścieków (min. 1 przepompownia w każdym zamówieniu). b) osoby, które będą kierować robotami oraz podmioty (podwykonawcy), którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844) -w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych;- 1 osoba , -w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 1 osoba, -uprawnienia do sporządzania projektów badań i dokumentacji geologicznych- 1 osoba i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków oraz wymagań zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ. Oceny spełnienia warunków dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego wg formuły spełnia/nie spełnia. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8 skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, co z kolei wiąże się z uznaniem jego oferty za odrzuconą..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wymienione niżej dokumenty: 1) Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; działające wspólnie osoby fizyczne/ partnerów konsorcjum albo ustanowionego pełnomocnika; 2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/ konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez każdego z ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika - odrębne dla każdego ubiegającego się. 3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej będą uznane za aktualne jeżeli będą posiadać adnotację organu wystawiającego dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o treści Aktualne na dzień .......... lub tożsamej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 4) Wykaz osób - wzór załącznik nr 3, które będą pełnić funkcję projektanta oraz kopie ich uprawnień budowlanych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia , tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - 1 osoba , w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 1 osoba, -uprawnienia do sporządzania projektów badań i dokumentacji geologicznych- 1 osoba oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert. 4a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt. 4 , wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5) Wykaz - wzór załącznik nr 4 wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia , a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa opracowania odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. projekt sieci kanalizacyjnej o dł. min. 12 km każda z przepompowniami ścieków (min. 1 przepompownia w każdym zamówieniu) zawierający: wartość, zakres , datę rozpoczęcia i odbioru prac projektowych , nazwę, adres i telefon inwestora , z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (referencje) od inwestora. Zamawiający prosi, aby w/w dokumenty były włączone do oferty w w/w kolejności i oznaczone : Załącznik nr ...... Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych Za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mokrsku , 98-345 Mokrsko 231, pokój nr 16.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Mokrsku , 98-345 Mokrsko 231, pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


 

Załączniki:

 SIWZ do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 Załączniki

 Załącznik graficzny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Modyfikacja treści SIWZ

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 0 43 841 18 18, fax. 043 886 32 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
 • W ogłoszeniu jest: 4) Wykaz osób - wzór załącznik nr 3, które będą pełnić funkcję projektanta oraz kopie ich uprawnień budowlanych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia , tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - 1 osoba , w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 1 osoba, -uprawnienia do sporządzania projektów badań i dokumentacji geologicznych- 1 osoba oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert..
 • W ogłoszeniu powinno być: 4) Wykaz osób - wzór załącznik nr 3, które będą pełnić funkcję projektanta oraz kopie ich uprawnień budowlanych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia , tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - 1 osoba , w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 1 osoba, -uprawnienia do sporządzania projektów badań i dokumentacji geologicznych- 1 osoba oraz dokumenty potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert nie dotyczy osoby posiadającej uprawnienia do sporządzania projektów badań i dokumentacji geologicznych..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia: 21 kwietnia 2009 r. do godz. 12:00.

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez: Firma Budowlana "BIO - SYSTEM" Artur Kozłowski; ul. Jedności Narodowej 13b; 98-300 Piotrków Trybunalski;
Jedyne Kryterium Cena, Liczba punktów kryterium Cena: 100pkt.
Cena oferty brutto: 193.736,00zł
Cena oferty netto: 158.800,00zł
VAT: 34.936,00zł
Termin wykonania: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnił wymagania określone w SIWZ i złożył ofertę z najkorzystniejszym bilansem brutto.


 
Treść Zawiadomienia o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty

Załączniki:
udzielenie zamówienia 4 KB
artykuł nr 3

Modyfikacja treści SIWZ

dotyczy przetargu niegoraniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 117054E

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - etap II (12.06.2009)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (03.09.2009)

 

 Załączniki:

 1. SIWZ z załacznikiami (paczka ZIP)
 2. Specyfikacja techniczna:

UWAGA: ze względu na ograniczenia serwera, plik "specyfikacje techniczne na przebudowę drogi" został podzielony na dwie części. Należy pobrać obie części, następnie wystarczy rozpakować plik "specyfikacje_techniczne.zip.001". Powinien pojawić się plik PDF. Jeśli nie mają państwo programu do obsługi archiwum ZIP, darmowy program 7zip można pobrać z tej lokalizacji. Po zainstalowaniu programu, nacisnąć prawym przyciskiem myszy na pliku "specyfikacje_techniczne.zip.001" i wybrać wypakuj tutaj.

Ogłoszenia dotyczące przetargu

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Zawiadomienia w wniesieniu protestu
Wezwania do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku protestuartykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę kruszyw...

wybor oferty