Nabór na stanowisko pomocnicze: pracownik gospodarczy

Załączniki
Ogłoszenie   330.102 KB

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw sporządzania wn...

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. sporządzania wniosków

Nabór na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku

  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku 98-345 Mokrsko 254 ogłasza nabór na stanowisko „pedagog”

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza ponowny konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych.

Konkurs na świadczenie usług koordynatora projektu

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie.docx   81.741 KB

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.

Nabór kandydatów na animatorów sportu

prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Mokrskuw okresie od 1 marca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w gminie Mokrsko

Załączniki
Treść ogłoszenia   339.500 KB
Regulamin naboru   39.000 KB

Unieważnienie naboru na stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Mokrsko unieważnia ogłoszony w dniu 14 lutego 2014 r. nabór kandydatów na stanowisko: referenta ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w gminie Mokrsko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w gminie Mokrsko

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   433.510 KB

Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Mokrsku w okresie od 1 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   781.726 KB

Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   332.799 KB

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. społecznych i kancelaryjnych.

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. społecznych i kancelaryjnych.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku.

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem znajduje się w załączniku w formacie PDF oraz w zbiorze zarządzeń Wójta Gminy Mokrsko pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/17647/legalact/165926/17647

Konkurs na stanowisko ds. inwestycji

WÓJT GMINY MOKRSKO OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231

II. Określenie stanowiska :

Nazwa stanowiska: referent ds. inwestycji

Wymiar czasu pracy ? 1/1 etat.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. 1 Wymagania niezbędne :

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

2) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) wykształcenie wyższe prawnicze lub budowlane,

5) staż pracy 2 lata ,

6) biegła znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe :

1) zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole ludzkim,

2) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu zajmowanego stanowiska, a w szczególności:

a) ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623 ze zm. )

b) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. )

c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )

d) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )

IV. Zakres wykonywanych zada ń na stanowisku :

1) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, zleceniem i realizacją inwestycji w gminie,

2) Nadzór nad realizacją prowadzonych inwestycji, odbiór i przekazywanie do użytku,

3) Sporządzanie wniosków o dotacje i kredyty na zadania inwestycyjne,

4) Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji,

5) Przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji,

6) Opracowywanie analiz dotyczących kierunków rozwoju gminy i strategicznych projektów inwestycyjnych

7) Przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi,

8) Współdziałanie w zakresie zamówień publicznych z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy,

9) Prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa,

10) Współpraca z kombatantami,

11) Realizacja zadań z zakresu ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3,

12) Współpraca z placówkami służby zdrowia,

13) Wykonywanie innych spraw zlecanych przez przełożonego.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) Praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu gminy Mokrsko,

2) Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin.

VI. W listopadzie 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty :

1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie przestąpienia do konkursu,

2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. Kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów potwierdzających staż

pracy, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe,

5. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku

urzędniczym,

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. r 223, poz. 1458 ze zm.), jest obowiązany do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Termin miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty należy składać do dnia 9 stycznia 2012 r. do godziny 15 00 w sekretariacie

Urzędu Gminy w Mokrsku pokój nr 7 w zaklejonych kopertach z umieszczonym na kopercie

napisem ?Nabór na stanowisko ds. inwestycji ?.

Otwarcie kopert nastąpi po upływie terminu na składanie ofert..

IX. Dodatkowe informacje:

1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

w Mokrsku ( www.bip.mokrsko.akcessnet.net ) oraz na tablicy ogłoszeń.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie.

3. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Mokrsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4.

Wójt Gminy Mokrsko


mgr Tomasz Kącki

Konkurs na stanowisko dyrektora

WÓJT GMINY MOKRSKO
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

  1. Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku
  2. Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach
  3. Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece
  4. Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie
Załączniki
Treść ogłoszenia o konkursie   66.714 KB

Ogłoszenie naboru

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej w Komornikach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrsku

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Załączniki
Treść ogłoszenia   31.701 KB

Ogłoszenie naboru

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta - pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów społecznych
Załączniki
Treść ogłoszenia   29.781 KB

Ogłoszenie naboru

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza nabór kandydata na stanowisko informatyka.
Załączniki
Treść ogłoszenia   28.742 KB

Dostępne podkategorie:
Ogłoszenia
Wyniki