Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Krzyworzeka I

Załączniki
Uchwała Nr III/12/10   56.870 KB

Uchwała Nr III/11/10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mokrsko II

Załączniki
Uchwała Nr III/11/10   56.187 KB

Uchwała Nr III/10/10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Mokrsko I

Załączniki
Uchwała Nr L/282/10   56.197 KB

Uchwała Nr III/9/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chotów na lata 2010-2017.

Uchwała Nr III/8/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupsko na lata 2010-2017.

Uchwała Nr II/6/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

Uchwała Nr I/4/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

Uchwała Nr II/5/10 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta

Załączniki
Uchwała Nr II/5/10   59.898 KB

Uchwała Nr I/3/10 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Załączniki
Uchwała Nr I/3/10   65.638 KB

Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Załączniki
Uchwała Nr I/2/10   57.180 KB

Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Załączniki
Uchwała Nr I/1/10   57.529 KB

Uchwała Nr LII/296/10

Uchwała Nr LII/295/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie deficytu budżetu Gminy Mokrsko

Uchwała Nr LII/294/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Uchwała Nr LI/292/10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Załączniki
Uchwała Nr LI/292/10   77.750 KB

Uchwała Nr LI/291/10 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Załączniki
Uchwała Nr LI/291/10   61.852 KB

Uchwała Nr LI/290/10 w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr LI/289/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mokrsko porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn: "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego''

Załączniki
Uchwała Nr LI/289/10   62.641 KB

Uchwała Nr LI/288/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011 rok

Załączniki
Uchwała Nr LI/288/10   69.742 KB

Uchwała Nr LI/287/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki
Uchwała Nr LI/287/10   66.865 KB

Uchwała Nr LI/286/10 w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku

Załączniki
Uchwała Nr LI/286/10   74.500 KB

Uchwała Nr LI/285/10 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki
Uchwała Nr LI/285/10   160.161 KB

Uchwała Nr L/284/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych

Załączniki
Uchwała Nr L/284/10   4.220 MB

Uchwała Nr L/283/10 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała Nr L/283/10   60.824 KB

Uchwała Nr L/282/10 w w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Załączniki
Uchwała Nr L/282/10   173.445 KB
Załączniki (tabele)   704.435 KB