Zarządzenie Nr 77/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 77/2010   114.981 KB

Zarządzenie Nr 76/2010 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XLIX/281/10 Rady w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 76/2010   619.566 KB

Zarządzenie Nr 75/2010 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 75/2010   434.284 KB

Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie upowiażnienia starszego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

Załączniki
Zarządzenie Nr 74/2010   60.413 KB

Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do wydawania decyzji w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 73/2010   58.293 KB

Zarządzenie Nr 72/2010 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 72/2010   599.600 KB

Zarządzenie Nr 71/2010 w sprawie ustalenia wzoru umowy oraz wniosku dotyczących zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do najbliższej szkoły

Załączniki
Zarządzenie Nr 71/2010   60.707 KB

Zarządzenie Nr 70/2010 w sprawie przyjęcia darowizny

Załączniki
Zarządzenie Nr 70/2010   43.300 KB

Zarządzenie Nr 69/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załączniki
Zarządzenie Nr 69/2010   65.015 KB

Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załączniki
Zarządzenie Nr 68/2010   64.568 KB

Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Mokrsko w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu "Aktywna gmina Mokrsko" w ramach Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Załączniki
Zarządzenie Nr 67/2010   52.781 KB

Zarządzenie Nr 66/2010 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 66/2010   453.552 KB

Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie nabycia nieruchomości

Załączniki
Zarządzenie Nr 65/2010   44.778 KB

Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok

Zarządzenie Nr 61/2010 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XLVII/267/10 Rady w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Mokrsku

Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Mokrsku

Zarządzenie nr 58/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok w związku z zarządzeniem Nr 56 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy

Zarządzenia Nr 52,53,54,55/2010 w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów zespołów szkoł i przedszkoli w Mokrsku, Krzyworzece,Komornikach i Ożarowie

Zarządzenia Nr 43,44,45,46,47,48,49,50,51 /2010 sprawie odwołań dyrektor...

w