Uchwała Nr XLVI/266/10

Uchwała Nr XLVI/265/10

Uchwała Nr XLVI/264/10

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokrsko

Uchwała Nr XLVI/263/10

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/247/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego przy realizacji zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych

Uchwała Nr XLVI/262/10

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu poprzez likwidację Pododdziału Opieki Długoterminowej

Uchwała Nr XLVI/261/10

w sprawie wydania opinii dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu poprzez likwidację Pododdziału Nefrologicznego

Uchwała Nr XLVI/260/10

w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i ich procentowej wysokości przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

Uchwała Nr XLVI/259/10

zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XLVI/258/10

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko

Uchwała Nr XLV/251/10

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

Załączniki
Uchwała Nr XLV/251/10   83.393 KB
Uchwała Nr XLV/251/10   83.393 KB

Uchwała Nr XLV/257/10

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/239/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku

Załączniki
Uchwała Nr XLV/257/10   60.973 KB

Uchwała Nr XLV/255/10

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/255/10   69.280 KB

Uchwała Nr XLV/250/10

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Ożarowie

Załączniki
Uchwała Nr XLV/250/10   82.685 KB

Uchwała Nr XLV/249/10

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Załączniki
Uchwała Nr XLV/249/10   85.676 KB

Uchwała Nr XLV/252/10

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Komornikach

Załączniki
Uchwała Nr XLV/252/10   58.500 KB

Uchwała Nr XLV/254/10

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/254/10   63.457 KB
Uchwała Nr XLV/254/10   63.457 KB

Uchwała Nr XLV/253/10

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko

Załączniki
Uchwała Nr XLV/253/10   67.514 KB