Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Mokrsko (5 listopada 2018 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (24 września 2018 r.)

Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.)

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.   3.646 MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2018.   4.905 MB
Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.   357.468 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.   342.993 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mokrsko.   520.749 KB
Projekt uchwały w sprawieuchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mokrsko.   2.718 MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/284/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Mokrsko.   1.505 MB
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Mokrsko.   276.665 KB
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.   1.586 MB
Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mokrsko.   1.064 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.   4.260 MB
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mokrsko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokrsko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.   998.629 KB

Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (18 maja 2018 r.)

Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.)

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.)

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2018 r.)

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 stycznia 2018 r.)

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (17 stycznia 2018 r.)

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2017 r.)

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.   1.109 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.   1.360 MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.   1.558 MB
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy.   358.581 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.   1.134 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.   679.811 KB
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020.   929.880 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowisko dla Gminy Mokrsko do roku 2020.   816.167 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Mokrsko na lata 2018-2023.   1.209 MB
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii drogi gminnej.   385.505 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko.   773.859 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok.   497.136 KB

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (13 grudnia 2017 r.)

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (9 listopada 2017 r.)

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.   3.175 MB
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mokrsko za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.   479.402 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.   2.526 MB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chotowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chotowie.   379.233 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.   437.418 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.   438.245 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece.   441.179 KB
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach.   446.413 KB
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.   474.375 KB
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2018.   715.914 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.   2.225 MB

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2017 r.)

Projekty uchwał na XXXV sesje Rady Gminy Mokrsko (5 września 2017 r.).

Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2017 r.)

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Mokrsko (21 czerwca 2017 r.)

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (25 maja 2017 r.)

Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Mokrsko (24 kwietnia 2017 r.)

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Mokrsko (29 marca 2017 r.)

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.   379.021 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Mokrsko.   202.785 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, zamieszkałych poza obwodem tych szkół.   198.313 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.   1.709 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.   1.555 MB
Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2017 r.   1.107 MB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2016.   2.273 MB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   1.514 MB
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   108.209 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2017.   1.901 MB
Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.   213.453 KB

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (28 lutego 2017 r.)

Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 stycznia 2017 r.)

Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Mokrsko (19 grudnia 2016 r.)

Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Mokrsko (25 listopada 2016 r.)

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.   2.531 MB
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy ? Karta Nauczyciela.   353.785 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko.   959.327 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2016.   8.335 MB
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2017.   721.740 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   1.067 MB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.   199.550 KB
Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.   247.534 KB
Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa.   245.663 KB
Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.   246.590 KB
Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószkó.   246.074 KB

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 października 2016 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (27 września 2016 r.)

Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Mokrsko (12 września 2016 r.)

Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy Mokrsko (28 czerwca 2016 r.)

Projekty uchwał na XX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 maja 2016 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (26 kwietnia 2016 r.)

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 kwietnia 2016 r.)

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2016 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (19 lutego 2016 r.)

Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2016 r.)

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 grudnia 2015 r.)

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy Mokrsko (27 listopada 2015 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (18 listopada 2015 r.)

Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Mokrsko (15 października 2015 r.)

Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Mokrsko (21 września 2015 r.)

Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lipca 2015 r.)

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Mokrsko (22 czerwca 2015 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 czerwca 2015 r.)

Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 kwietnia 2015 r.)

Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy Mokrsko (30 marca 2015 r.)

Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2015 r.)

Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2015 r.)

Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2014 r.)

Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko kadencji 2014-2018

Projekty uchwał na LI sesję Rady Gminy Mokrsko (12 listopada 2014 r.)

Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Mokrsko (29 października 2014 r.)

Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2014 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (2 września 2014 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)

Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Mokrsko (25 czerwca 2014 r.).

Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Mokrsko (23 kwietnia 2014 r.)

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (20 marca 2014 r.)

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (18 lutego 2014 r.)

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 grudnia 2013 r.)

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (18 października 2013 r.)

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (9 września 2013 r.)

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie a) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.   1.425 MB
Projekt uchwały w sprawie b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.   707.897 KB
Projekt uchwały w sprawie c) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   884.262 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/64/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 grudnia 2003 r. dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Mokrsko, Słupsko, Komorniki, Ożarów, Krzyworzeka i dla obrębów geodezyjnych Brzeziny, Chotów, Jasna Góra, gm. Mokrsko   509.297 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2013-2020.   5.707 MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.   1.976 MB
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.   359.056 KB
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi.   1.290 MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mokrsko na lata 2013-2015.   6.707 MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mokrsko na lata 2013-2020.   423.475 KB
Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mokrsko na lata 2013-2020   2.105 MB

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 czerwca 2013 r.)

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną na 7 maja 2013 r.

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Mokrsko

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Mokrsko

Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Mokrsko

Projekty uchwał Rady Gminy Mokrsko

>http://prawomiejscowe.pl/institution/17647/collection/102791

Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Mokrsko