główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Mokrsko (5 listopada 2018 r.)

artykuł nr 2

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (24 września 2018 r.)

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.)

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029. MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2018. MB
Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko. 357 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko. 343 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mokrsko. 521 KB
Projekt uchwały w sprawieuchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mokrsko. MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/284/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Mokrsko. MB
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Mokrsko. 277 KB
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. MB
Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mokrsko. MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko. MB
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mokrsko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokrsko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 999 KB
artykuł nr 4

Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.)

artykuł nr 5

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (18 maja 2018 r.)