Zarządzenie Nr 74

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Treść Zarządzenia

Zarządzenie Nr 28/2008

w sprawie: nabycia nieruchomości
Treść Zarządzenia

Zarządzenie Nr 26/2008

w sprawie: nabycia w formie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Motyl Żelazna, gmina Mokrsko, oznaczonej Nr ewidencyjnym 816 o pow. 0,0300 ha

Zarządzenie Nr 25/2008

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 23/2008

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Komornikach

Zarządzenie nr 22/2008

w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.12.2007 r.

Zarządzenie Nr 20/2008

w sprawie: ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w budynkach komunalnych Gminy Mokrsko.

Zarządzenie Nr 19/2008

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Mokrsko w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu ?Współpraca - aktywność - samodzielność"w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII

Zarządzenie Nr 17/2008

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 16/2008

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa

Zarządzenie Nr 15/2008

w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 14/2008

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa

Zarządzenie Nr 12/2008

w sprawie: Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mokrsku

Zarządzenie Nr 11/2008

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Komornikach i Publicznego Przedszkola w Komornikach

Zarządzenie Nr 9/2008

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu gminy Mokrsko na 2008 rok

Zarządzenie Nr 8/2008

w sprawie: powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Komornikach

Zarządzenie Nr 5/2008

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 4/2008

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

Zarządzenie Nr3/2008

w sprawie: nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 2/2008

w sprawie: nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej