główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 87/09

w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż koparko-spycharki Białoruś, typ MTZ 82.1

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 81/09

 

Zarządzenie Nr 81/2009
Wójta Gminy Mokrsko
z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadający w sobotę
II dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudzień 2009 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 21, poz. 94 ze zmianami) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2009 r. II Dniem Świąt Bożego Narodzenia w dniu będącym dla pracowników Urzędu Gminy w Mokrsku dniem wolnym od pracy ustalam w zamian za to inny dzień wolny od pracy przypadający w dniu : 24 grudnia 2009 r.
 
§ 2. Zobowiązuję Kierownika Referatu Organizacyjnego do poinformowania mieszkańców o postanowieniach o których mowa w § l, poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń oraz podanie do Biuletynu Informacji Publicznej.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Mokrsko

mgr Tomasz Kącki
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 78/09

Zarządzenie Nr 78/2009
Wójta Gminy Mokrsko
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych


 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) zarządza się co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się koordynatora gminnego do nadzorowania i koordynowania przygotowań i realizacji zadań wynikających z obowiązku funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Mokrsko zwanego dalej : koordynatorem".
 
§ 2. Na koordynatora wyznacza się Tadeusza Kik - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Gminy Mokrsko.
 
§ 3. Koordynator uzgadnia projekty budowlane i dokumentacje w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego (programy, koncepcje) inwestycji w zakresie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę pod względem spełnienia wymagań techniczno-projektowych i techniczno-eksploatacyjnych na wypadek skażeń, klęsk żywiołowych lub wojny.
 
§ 4. Zobowiązuje się koordynatora do aktualizacji dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Mokrsko

mgr Tomasz Kącki
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 35/09

w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 35/09 wraz z załącznikiem
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 34/09

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009r.
 Zarządzenie Nr 34/09