Zarządzenie Nr 87/09

w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż koparko-spycharki Białoruś, typ MTZ 82.1

Zarządzenie Nr 81/09

Zarządzenie Nr 81/2009
Wójta Gminy Mokrsko
z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadający w sobotę
II dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudzień 2009 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 21, poz. 94 ze zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2009 r. II Dniem Świąt Bożego Narodzenia w dniu będącym dla pracowników Urzędu Gminy w Mokrsku dniem wolnym od pracy ustalam w zamian za to inny dzień wolny od pracy przypadający w dniu : 24 grudnia 2009 r.
§ 2. Zobowiązuję Kierownika Referatu Organizacyjnego do poinformowania mieszkańców o postanowieniach o których mowa w § l, poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń oraz podanie do Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Mokrsko

mgr Tomasz Kącki

Zarządzenie Nr 78/09

Zarządzenie Nr 78/2009
Wójta Gminy Mokrsko
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) zarządza się co następuje:
§ 1. Wyznacza się koordynatora gminnego do nadzorowania i koordynowania przygotowań i realizacji zadań wynikających z obowiązku funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Mokrsko zwanego dalej : koordynatorem".
§ 2. Na koordynatora wyznacza się Tadeusza Kik - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Gminy Mokrsko.
§ 3. Koordynator uzgadnia projekty budowlane i dokumentacje w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego (programy, koncepcje) inwestycji w zakresie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę pod względem spełnienia wymagań techniczno-projektowych i techniczno-eksploatacyjnych na wypadek skażeń, klęsk żywiołowych lub wojny.
§ 4. Zobowiązuje się koordynatora do aktualizacji dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Mokrsko

mgr Tomasz Kącki

Zarządzenie Nr 35/09

w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 35/09 wraz z załącznikiem

Zarządzenie Nr 34/09

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 34/09

Zarządzenie Nr 32/2009

w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Mokrsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Zarządzenie Nr 32/09

Zarządzenie Nr 31/09

w sprawie: trybu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Zarządzenie Nr 31/09 Załącznik (Regulamin naboru)

Zarządzenie Nr 30/09

w sprawie : powołania Komisji w celu rozdysponowania rezerwy finansowej dla podmiotów kulturalnych
Zarządzenie Nr 30/09

Zarządzenie Nr 29/09

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Zarządzenie Nr 29/09

Zarządzenie Nr 28/09

w sprawie : ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i gospodarki
nieruchomościami
Treść Zarządzenia Nr 28/09

Zarządzenie Nr 41/09

w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Mokrsko

Zarządzenie Nr 41/09 Regulamin Wynagrodzeń Załączniki do Regulaminu Wynagrodzeń

Zarządzenie Nr 36/09

w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
Treść Zarządzenia Nr 36/09

Zarządzenie Nr 33/09

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
Treść Zarządzenia Nr 33/09

Zarzązenie Nr 25/09

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
Treść Zarządzenia Załącznik Nr1 Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 18/09

w sprawie: ukłądu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok (traci moc, zastępuje je Zarządzenie Nr 25)
Treść Zarządzenia Nr 18/09

Zarządzenie Nr 15/09

w sprawie: wprowadzenia instrukcji egzekucji podatków i opłat lokalnych:
Treść Zarządzenia
Załącznik

Zarządzenie Nr 26/09

w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy
Treść Zarządzeniea Nr 26/09

Zarządzenie Nr 27/09

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Komornikach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrsku
Treść Zarządzenia Nr 27/09

Zarządzenie Nr 24/09

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
Treść Zarządzenia Nr 24/09

Zarządzenie Nr 23/09

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Treść Zarządzenia Nr 23/09

Zarządzenie Nr 22/09

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
Treść Zarządzenia Nr 22/09

Zarządzenie Nr 21/09

w sprawie: nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr 20/09

w sprawie zamiany nieruchomości

Zarządzenie Nr 17/09

w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury sprzętu i wyposażenia oddanego do bezpłatnego używania Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "KAMED" z sidzibą w Mokrsku Nr 233

Zarządzenie Nr 16/09

w sprawie: organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Mokrsko

Zarządzenie Nr 14/09

w sprawie: powołania urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 13/09

w sprawie: powierzenie i pełnienie obowiązków Dyrektora Publicznaej Szkoły Podstawowej w Komornikach

Zarządzenie Nr 12/09

w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy

Zarządzenie Nr 11/09

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr 10/09

w sprawie: powierzenia Kierownikowi Referatu prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 9/09

w sprawie: powierzenia Kierownikowi Referatu prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 8/09

w sprawie: strybu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. rozwiązywania problemów społecznych

Zarządzenie Nr 7/09

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds. rozwiązywania problemów społecznych

Zarządzenie Nr 6/09

w sprawie: powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy
Treść Zarządzenia (plik PDF)

Zarządzenie Nr 5/09

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Mokrsko

Zarządzenie Nr 4/09

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr 3/09

w sprawie: trybu wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka

Zarządzenie Nr 2/09

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Informatyka

Zarządzenie Nr 1/09

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy