główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Ożarów

OŻARÓW

Instytucje :

 

  1. Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie - jest oddziałem Muzeum Ziemi Wieluńskiej i w ramach swojej struktury posiada wyodrębniony dział sztuki. W dziale sztuki prowadzone są prace naukowe, działalność kulturalno-oświatowa i rekonstrukcja kompleksu dworsko-parkowego.
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ożarowie – w roku szkolnym 2007/2008 -  6 oddziałów,  84  uczniów.
  3. Publiczne Przedszkole w Ożarowie – w roku szkolnym 2007/2008 – 2 oddziały,  30 dzieci.
  4. Parafia pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny  w Ożarowie.

 

Organizacje:

 

1.   Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie –  założona w 1908 roku (została zarejestrowana za czasów władz carskich jako druga w powiecie wieluńskim po Rudzie, podlegając bezpośrednio naczelnikowi powiatu), liczy 66 członków,  2 młodzieżowe drużyny pożarnicze (16 członków), wyposażona w samochód ratowniczo-gaśniczy marki Żuk; z 1992 r. oraz marki Star z 1985 r.,  dysponuje także Domem Ludowo-Strażackim.

2.    Zespół Obrzędowo - Śpiewaczy – liczy 27 członkiń. Powołany został w lutym 1986 r. Od 1999 r. zespołem opiekuje się pani Wanda Majtyka. Zespół w swoim dorobku ma widowiska obrzędowe związane z kalendarzem życia dawnej wsi: "Wieczór panieński", "Andrzejki", "Zapusty" oraz pieśni bożonarodzeniowe, wielkanocne i weselne. Największymi osiągnięciami są: II nagroda w kategorii zespołów autentycznych oraz II nagroda w kategorii śpiewaków ludowych dla pani Wandy Majtyki. Wysokie laury zdobywa na międzywojewódzkich i krajowych sejmikach wiejskich zespołów teatralnych.

3.   Dziecięcy Zespół Obrzędowy – liczy 14  osób.  Zespół powstał w 1995 r. Opiekunką zespołu do tej pory jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej pani Halina Gniłka. Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów.

4.   Koło Gospodyń Wiejskich pod kierownictwem pani Teresy Sołtysiak.

5.   Orkiestra Dęta przy OSP Ożarów  ma najdłuższą tradycję, bowiem powstała w 1916 r .W jej skład wchodziło 17 muzyków. Reaktywowana, obecnie orkiestra liczy 32 członków, w tym  60 % to osoby w wieku poniżej 18 roku życia. Zespół w obecnym składzie pracuje od kwietnia 2004 r, głownie występując podczas uroczystości gminnych, kościelnych  i strażackich lub świąt państwowych.

6.    Klub Sportowy Ożarów – prowadzi sekcje piłki nożnej (seniorów), dysponuje boiskiem sportowym. Klubem opiekuje się p. Krzysztof  Trzewik.

7.   Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – opiekun Krzysztof Trzewik.

8.   Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

 

Obiekty:

- Zespół dworsko - parkowy przy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie obejmuje zabytkowy XVIII - wieczny dwór, kamienicę, dom nad stawem - tzw. suszarnię szyszek, zabudowania gospodarcze, altanę i park będący w użytkowaniu muzeum oraz oficynę i sześć budynków gospodarczych będących w posiadaniu innych użytkowników. Wnętrza dworu w Ożarowie bezpośrednio po jego rekonstrukcji w 1981 roku zostały zaadaptowane na potrzeby ekspozycji obrazującej kulturę ziemiańską, a w szczególności ideę rodzimości dworu polskiego.
Na wystawie zgromadzone zostały pamiątki po wielu rodach ziemiańskich ziemi wieluńskiej, np. Nieszkowskich, Ciemniewskich, Daszkiewiczach, Trepkach.
Przez ostatnie dwie dekady charakter wystawy nie uległ zmianie, zachowane zostało wrażenie autentycznego XIX-wiecznego wnętrza dworskiego, natomiast nadal konsekwentnie wzbogacano kolejne komnaty dworu, m. in. salon, jadalnię, alkierz biały.

 

- Wiatrak w Ożarowie, a dokładnie w Kocilewie koło Ożarowa, wybudowany został przez rodzinę Kowalskich w 1914 roku. Roman Kowalski zostaje właścicielem wieczysto–czynszowej dzierżawy osady młynarskiej w Kocilewie w 1911 roku, po przepisaniu mu jej przez ojca Marcina, który użytkuje go do II wojny światowej.
Po roku 1945 wiatrak prowadzi Henryk Kowalski syn Romana. Obiekt będący przedsięwzięciem prywatnym, nie spotkał się z uznaniem władz i w roku 1960 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi zakazuje przemiału zboża na mąkę. Henryk Kowalski staje się ostatnim młynarzem w Ożarowie. Zamknięty wiatrak od tej pory służy jedynie jako budynek magazynowy. Nieużywany młyn popadał w coraz większą ruinę. W 1996 roku z inicjatywy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie oraz działającego przy nim Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie rozpoczęto działania, mające na celu uratowanie wiatraka.

Po rekonstrukcji wiatrak jest zadaszony, oszalowany, a także wstawione są wszystkie elementy mechanizmu min. nowy wał wraz z osadzonym na nim kołem palecznym. Wykonany został także i wstawiony nowy hamulec koła palecznego. Zamontowano również potężne skrzydła.
Pod koniec 2006 roku rekonstrukcja wiatraka została zakończona. Pokryto dach gontem oraz odtworzono wnętrze młyna ze wszystkimi urządzeniami: przenośnikami, koszami zasypowymi, windami, czyszczarkami itd. Trzon wiatraka pozostał jednak oryginalny. Jest to sztomber, czyli pionowy słup dębowy, będący podstawą konstrukcji oraz podtrzymujący go kozioł, od którego pochodzi nazwa wiatraka typu „koźlak”.
Wiatrak został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa sieradzkiego pod nr 337/A i jest udostępniany do zwiedzania.[1]


 

-Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny  jest kolejną, trzecią świątynią w tej miejscowości. Dwa poprzednie drewniane kościoły spłonęły. W 1742 r. spalił się kościół pochodzący z XV lub XVI wieku. Staraniem Władysława Bartochowskiego wzniesiono nową świątynię. Kościół ten spłonął w oktawę Bożego Ciała 25.06. 1916 r. Z parafii  w roku 1921 wydzielono parafię Przedmość, a w 1922  parafię Wierzbie. Od tej pory, aż do jesieni 1940 r. nabożeństwa odprawiano w sali Domu Ludowego. Budowę nowego kościoła, jednonawowego i jednowieżowego, w zamyśle architekta nawiązującego do gotyku, rozpoczęto w 1930 r. Rok później możliwe było wzniesienie murów do wysokości 4 metrów. Prace budowlane kontynuowano w 1938 r. Po przerwie okupacyjnej, jeszcze w niewykończonym kościele, od 2 lutego 1945 r. rozpoczęto sprawowanie liturgii. Prace przy budowie wieży trwały do 1950 r., a konsekracja kościoła nastąpiła 26 maja 1961 roku przez biskupa Jana Czajkę. Odpusty w Ożarowie odbywają się 22 lipca. We wnętrzu ożarowskiej świątyni znajdują się historyczne pamiątki. Ołtarz główny z XIX w., z okazałymi kolumnami, posiada współczesny obraz nawiązujący do wezwania kościoła – przedstawia Marię Magdalenę i Jezusa. Górną część ołtarza zdobią obłoki, tworzące wieniec wokół Stwórcy. Na bokach wyeksponowane są cztery postacie aniołów. W bocznej kaplicy stoi ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Interesująco prezentuje się ambona, pochodząca z wieluńskiej fary zniszczonej w czasie wojny przez Niemców. Nie zachowały się prowadzące do niej oryginalne schody z płaskorzeźbami Ewangelistów[1].

 

- Obiekt Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej.  Obecny budynek szkolny oddano do użytku w roku szkolnym 1938/39. Istniało wtedy 6 oddziałów skupiających 247 uczniów. W czasie wojny budynkiem zarządzali Niemcy. W 1993 roku szkołę rozbudowano. Obecnie od 2001 roku także  biblioteka mieści się w Szkole Podstawowej. Natomiast Przedszkole w Ożarowie powstało w 1934 roku. Mieściło się ono w domu prywatnym. Po wyzwoleniu zajęło dwie sale w dworku. Jego kierowniczką była pani Danuta Jaskulską. Dzieci miały w parku ogromny plac zabaw oraz niewielki staw z fontanną. W 1970 roku podjęto uchwałę o remoncie dworku, więc przedszkole przeniesiono do prywatnego domu pani Małkowej. Wkrótce pani Jaskulska wyjechała a jej miejsce zajęła pani Beata Remian. Po likwidacji Urzędu Gromadzkiej Rady Narodowej znów przedszkole przeniesiono. Obecnie przedszkole mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej.

 

- Dom Ludowo-Strażacki wybudowano w 1978  r. z ofiarną pomocą całego społeczeństwa, z dużą salą widowiskową, garażami na samochody i sprzęt, pomieszczeniem z zapleczem kuchennym i socjalnym.

- Budynek komunalny, w którym mieści się NZOZ i punkt apteczny

 

- Cegielnia

Dostępne kategorie:
Sołtys
Rada Sołecka