Informacja o dofinansowaniu zakupu podręczników- WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011

Załączniki
treść informacji   835.239 KB
wniosek.doc   72.500 KB

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011

Wójt Gminy Mokrsko informuje, że od sierpnia do 15 września 2010 roku będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011.

Załączniki
treść informacji   400.756 KB
wniosek.doc   132.500 KB

Postanowienie

Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 19.07.2010 r.

Załączniki
treść postanowienia   44.500 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Załączniki
Zawiadomienie 07.06.2010 r.   69.265 KB

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

WÓJT GMINY MOKRSKO


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest w załączniku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągów średniego ciśnienia...

Załączniki
Zawiadomienie 18.03.2010 r.   118.154 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Wójt Gminy Mokrsko zawiadamia

że w dniu 02.12.2009 r. na wniosek Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:
"Odnowa centrum wsi Krzyworzeka polegająca na budowie obiektu sportowego wraz z budową chodników (dz. Nr 126, Nr 422, Nr 581/1, Nr 581/2, Nr 581/3, Nr 581/4, obręb Krzyworzeka, gm. Mokrsko".

Załączniki
Treść zawiadomienia   43.686 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdzia...

w dniu 24.11.2009 r. na wniosek Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko, reprezentowanej przez pełnomocnika, Pana Artura Kozłowskiego, właściciela firmy F.B. BIOSYSTEM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jedności Narodowej 13B zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

Postanowienie

Wójt Gminy Mokrsko postanawia:
nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Wieluń – Skomlin - Toplin w miejscowości Mokrsko (działki nr ew. 1154, 1243/2, 76,30), obręb Mokrsko, gm. Mokrsko; stosownie do wszczętego w dniu 04.09.2009r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Powiatu Wieluńskiego z dnia 21.08.2009 r.

Załączniki
Treść Postanowienia   55.890 KB

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Załączniki
Treść zawiadomienia   48.837 KB

Ogłoszenie Wójta Gminy Mokrsko o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Wójt Gminy Mokrsko informuje, że przyjnowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych przez pełnomocników wyborczych będzie się odbywać w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Mokrsko w godzinach pracy Urzędu Gminy do dnia 8 maja 2009r.

WÓJT GMINY MOKRSKO
mgr Tomasz Kącki

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko w sprawie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Obwiesczenie

o przystąpieniu do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko"

Postanowienie

Mokrsko, dnia 9.03.2009 r.
Nasz znak: OiGK 7625/1/09
POSTANOWI E N I E
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p. zm.), po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Wieluniu - znak: RS. 7633-21/09 z dnia 27.02.2009r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu - znak: PSSE-ZNS-460-20/09 z dnia 27.02.2009 r.
Wójt Gminy Mokrsko postanawia
nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów w miejscowości Chotów od km 0+000 do km 1+260 długości 1,260 km (działka nr ew. 113) obręb Chotów, gmina Mokrsko; stosownie do wszczętego w dniu 16.02.2009r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 29.01.2009 r.
UZASADNIENIE
Do Urzędu Gminy Mokrsko w dniu 11.02.2009 r. wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Wieluniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów w miejscowości Chotów od km 0+000 do km 1+260 długości 1,260 km (działka nr ew. 113) obręb Chotów.
Przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, zm.: z 2005 r. Dz. U. nr 92, poz. 769; z 2007 r Nr 158, poz. 1105).
Inwestor przedstawił szczegółową informację o planowanej inwestycji, która polega na przebudowie istniejącej drogi. Wielkość zajmowanego terenu jest niewielka, brak wykorzystania zasobów naturalnych. Nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Brak oddziaływania na obszary podlegające ochronie przyrody.
Planowane przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla której ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.
Dlatego też, po uzyskaniu opinii Starostwa Powiatowego w Wieluniu - znak: RS. 7633-21/09 z dnia 27.02.2009 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu - znak: PSSE-ZNS-460-20/09 z dnia 27,02.2009 r. orzeczono jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.


Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu w Wieluniu
Plac K. Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie - zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 KPA (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Mokrsku i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej)
Do wiadomości:
1.Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Plac K. Wielkiego 2, 98-300 Wielu
ń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW14, 98-300 Wielu
ń
3. a/a

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi i gminy Mokrsko.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Załączniki
Treść zawiadomienia   25.521 KB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Załączniki
Treść ogłoszenia   60.745 KB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Załączniki
Treść ogłoszenia   28.000 KB

Postanowienie

Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 12 października 2006 r.
Załączniki
Treść Postanowienia   219.500 KB

Postanowienie

Postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko z dn. 31.07.2006r.
Załączniki
Treść postanowienia   24.000 KB

Postanowienie

Postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko z dn. 31 lipca 2006 r.

Ogłoszenie w sprawie wolnego lokalu na wynajem

Załączniki
Treść ogłoszenia   20.000 KB

Ogłoszenie o suszy

Załączniki
Treść ogłoszenia   21.500 KB

Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Załączniki
Treść informacji   805.500 KB

Postanowienie

POSTANOWIENIE z dnia 6.02.2006 r. o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu

Załączniki
Treść Postanowienia   41.500 KB

Informacja

INFORMACJA z dnia 8.02.2006 r. o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki
Treść informacji   28.500 KB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załączniki
Treść ogłoszenia   28.500 KB

Postanowienie

Wójt Gminy Mokrsko postanawia odstąpić od potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
Załączniki
Treść Postanowienia   461.500 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Wieluń i Ruda.

Załączniki
Treść Zawiadomienia   24.500 KB

Informacja

Urząd Gminy Mokrsko w dniu 30 grudnia 2005 r. /piątek/ czynny jest do godz. 14:00.

Informacja

W dniu 29 grudnia 2005 roku /czwartek/ Urząd Gminy Mokrsko czynny jest do godz. 13:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej we wsi Dąbrowa, gm. Wieluń.
Załączniki
Treść zawiadomienia   25.000 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA.

Załączniki
Treść zawiadomienia   538.000 KB

W dniu 31 października 2005 r. /poniedziałek/ Urząd Gminy w Mokrsku czynny jest do godz. 12:00.

Informacja

W związku z uroczystościami pogrzebowymi po śmierci Jana Pawła II Urząd Gminy w Mokrsku w dniu 8 kwietnia 2005 r. /piątek/ będzie nieczynny.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY MOKRSKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Załączniki
Treść ogłoszenia   32.000 KB

Komunikat w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy stacji telefonii komórkowej

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 1 Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 z późn. zm./ Urząd Gminy w Mokrsku informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy:"Stacji Bazowej Cyfrowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM - 900 MHz Nr 30658 wraz z przyłączem energetycznym"na działce Gminy Mokrsko nr 1289 w miejscowości Mokrsko.Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Mokrsku pok. Nr 1 w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Komunikat

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 1 Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 z późn. zm./ Urząd Gminy w Mokrsku informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy:"STACJI LPG"na działce nr 1269/3 i 1269/6 w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko.Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Mokrsku pok. Nr 1 w terminie 21 dni od daty ukazania sie ogłoszenia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Mokrsko o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Komornikach, w Ożarowie, w Krzyworzece

Załączniki
Treść ogłoszenia konkursu   33.000 KB