główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetencje i zadania Wójta Gminy

Kompetencje i zadania Wójta

 • opracowuje wspólnie ze Skarbnikiem projekt budżetu Gminy i przedkłada go Radzie Gminy,
 • kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
 • zapewnia pełną realizację zadań Gminy,
 • reprezentuje Gminę na zewnątrz oraz prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,
 • składa oświadczenie woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Gminy,
 • odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składa w tych sprawach wnioski i propozycje  Radzie ,
 • podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • ogłasza uchwały Rady oraz przedkłada je Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • załatwia wnioski posłów i senatorów oraz wnioski i interpelacje radnych,
 • przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski obywateli,
 • zapewnia należyte funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
 •  ustala zakresy czynności dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kieruje pracą Urzędu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań Gminy,
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami samorządowymi,
 • gospodaruje funduszem płac w ramach uchwalonego budżetu Gminy,
 • nadzoruje realizację budżetu,
 • wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • może upoważnić pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi,
 • wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy i instrukcje w zakresie działania Urzędu.

 

Wójt - jako szef Obrony Cywilnej – realizuje zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony kraju.

Wójt realizując zadania Gminy w szczególności współpracuje z: 

 • organami administracji samorządowej i rządowej
 • jednostkami pomocniczymi gminy,
 • organizacjami społecznymi i zawodowymi,
 • Komisariatem Policji w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • Komendantem Ochotniczych Straży Pożarnych.