główna zawartość
artykuł nr 1

Stanowisko ds. kadrowych

Inspektor - Krystyna Kowalik - tel. (0-43) 841-18-18 wew. 60

prowadzi sprawy z zakresu:

1. kadr i szkolenia m.in.:

 • gospodarowanie etatami,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy /w tym  przyjmowanie oświadczeń majątkowych/,
 • oganizowanie doskonalenia zawodowego pracowników,
 • realizacja umów i porozumień w zakresie prac interwencyjnych i robót publicznych,
 • prowadzenie list obecności i innej niezbędnej dokumentacji,

2. spraw wojskowych m.in.:

 • prowadzenie rejestracji przedpoborowych z terenu gminy, wzywanie ich do rejestracji, zatwierdzanie wykazu przedpoborowych,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego odnośnie poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru,
 • aktualizowanie danych z poboru listy poborowej,
 • przyjmowanie podań o odroczenie służby wojskowej,
 • realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
 • prowadzenie dokumentacji akcji Kurierskiej,
 • prowadzenie postępowania w celu wyznaczania osób do pełnienia funkcji kuriera,
 • prowadzenie i aktualizacja planu organizacji i funkcjonowania stałego dużuru,
 • prowadzenie kancelarii tajnej,

3.  zbiórek i imprez  publicznych m.in.:

 • przygotowywanie zezwoleń na zbiórki publiczne przeprowadzane na terenie gminy bądź jej części,
 • przyjmowanie wniosków i przygotowywanie zezwoleń na zorganizowanie imprez publicznych na terenie gminy,

4. prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

5. zastępstwo Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.