główna zawartość
artykuł nr 1

Bezpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Wieluński oraz dwa przez organizację pozarządową.

W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz mediacja, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński:

 

Wierzchlas – Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wierzchlesie

ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas

godz. przyjęć: 9:00-13:00

 

poniedziałek – radca prawny

 

Konopnica – Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy

ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

godz. przyjęć: 9:00-13:00

 

wtorek – radca prawny


Pątnów  - Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie
 Pątnów 50a, 98-335 Pątnów

godz. przyjęć: 9:00-13:00

co druga środa – radca prawny
 co druga środa, czwartek – adwokat

 

Osjaków – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie

ul. Częstochowska 22, 98-320 Osjaków

godz. przyjęć: 9:00-13:00

 

piątek - adwokat

 

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu:

 

Wieluń – Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka
w Wieluniu

 ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń (wejście od ul. Szkolnej)

godz. przyjęć: 9:00-13:00

 

poniedziałek – piątek – radca prawny

 

Łyskornia – Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni
Łyskornia 55, 98-350 Biała

godz. przyjęć: 15:00-19:00
 

poniedziałek - piątek – doradca obywatelski

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty pod numerem:

 

tel. (43) 843-79-44
 

lub poprzez e-mail: pswitalska@powiat.wielun.pl

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się
, o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem
albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a)nieodpłatną mediację, lub

 1. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
  lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
  lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia
tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących
  jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc
  w jego realizacji;
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 3.  nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
  z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
  o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej:
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:

 • lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu
  po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
 • przestępstw i wykroczeń, w tym m.in.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
 • rodziny, w tym m.in.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
 • dziedziczenia, w tym m.in.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
 • opieki i kształcenia, w tym m.in.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
 • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
 • świadczeń i zasiłków, w tym m.in.: z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
 • zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych,
  z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli
  lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
 • roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym m.in.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
 • zatrudnienia, w tym m.in: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów
  o pracę, konfliktów w pracy,
 • zdrowia, w tym m.in: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń
  o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • urzędów i sądów, w tym m.in: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 294) Starosta Wieluński zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, świadczące w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego,
  dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Przedmiotowa lista sporządzona przez Starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny poinformować Starostę Wieluńskiego o wprowadzonych zmianach  w celu aktualizacji listy.