Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na rok 2018

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyMokrsko/document/493104/Uchwa%C5%82a-XLVI_242_18

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/242/18

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 18 maja 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko

Rozdział 1.

WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Mokrsko uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Mokrsko.

Instytucją odpowiedzialną za działania związane z realizacją programu jest Urząd Gminy Mokrsko.

Rozdział 2.

CEL PROGRAMU

§ 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3.

REALIZACJA ZADAŃ

§ 2. Odławianie bezdomnych zwierząt przy użyciu specjalistycznego sprzętu, niepowodującego zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych miotów realizuje podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt tj. Fundacja „Zwierzyniec” - organizacja pozarządowa z siedzibą w Wieluniu przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 131, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000215068 w dniu 18 sierpnia 2004 roku, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w tym zakresie. Umowa powyższa zawiera zapis dotyczący bieżących kontroli w zakresie jej realizacji.

§ 3. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie realizuje Wójt Gminy poprzez zakup
i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i pracowników Urzędu w ramach potrzeb.

§ 4. Wskazuje się gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Michała Zawadzkiego, które znajduje się
w miejscowości Lipie 3, 98-345 Mokrsko, jako właściwe do zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawarcie cywilnoprawnej umowy zlecenia na świadczenie usług weterynaryjnych z zakładem leczniczym dla zwierząt tj. gabinetem weterynaryjnym prowadzonym przez Panów Jachowicza i Wielocha pod adresem Mokrsko 273a, 98-345 Mokrsko.

Rozdział 4.

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 6. Wójt Gminy Mokrsko w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mokrsko (tj. jednostkami oświatowymi i kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 7. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Mokrsko w wysokości:

1) Odławianie bezdomnych zwierząt przy użyciu specjalistycznego sprzętu, niepowodującego zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych miotów – 27.500,00 zł;

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 500,00 zł;

3) Zapewnienie gospodarstwa rolnego jako właściwego do zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1.000,00 zł;

4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 1.000,00 zł.

§ 8. Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2018) oraz ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk