Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z poźn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z poźn. zm.), a także przepisami wykonawczymi do tych ustaw, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzone są w formie elektronicznej i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. W celu realizacji obowiązku ustawowego umieszczony został link do bazy:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Mokrsko