główna zawartość
artykuł nr 1

Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
Podstawę prawną dla funkcjonowania bazy danych ooś stanowi art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
„Art. 128
 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą: 
  1. informacje o:
   • strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
   • ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
   • ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  2. inne dane o dokumentacji sporządzanej w ramach postępowań, o których mowa w pkt 1.
 2. Baza danych, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).”
 
Informacje zawarte w bazie danych ocen oddziaływania na środowisko pochodzą od organów,
prowadzących postępowania w zakresie ooś.
Wprowadzanie informacji do bazy danych ooś jest od 1 stycznia 2017 roku obowiązkiem ustawowym.
 
Link do  strony internetowej „Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko"
 

http://bazaoos.gdos.gov.pl/ 

 

artykuł nr 2

Ekoportal

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z poźn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z poźn. zm.), a także przepisami wykonawczymi do tych ustaw, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzone są w formie elektronicznej i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. W celu realizacji obowiązku ustawowego umieszczony został link do bazy:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Mokrsko