Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Wójt Gminy Mokrsko informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja sporządzona została w oparciu o ocenę jakości wody przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu pismem z dnia 10.11.2015r.

Nr PSSE.SHŚr-HK.4720-22/15 oraz Nr PSSE.SHŚr-HK.4720-23/15.

Na terenie gminy Mokrsko eksploatowane są 2 wodociągi publiczne w Mokrsku oraz Ożarowie zaopatrujące w wodę blisko 5,5 tys. mieszkańców.

Aktualne wodociągi (ujęcia wody) dostarczają wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.,

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 , zm. Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 466).

/-/ Wójt Gminy Mokrsko