główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko

Uchwała Nr V/26/19
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/231/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 18 kwietnia 2018 r., poz. 2165).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Maślanka

 

Załącznik do uchwały Nr V/26/19
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 27 lutego 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko

Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Ustanawia się selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości:

1) szkło;

2) tworzywa sztuczne;

3) papier;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) metal;

6) odpady ulegające biodegradacji, z podziałem na bioodpady i odpady zielone;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

10) przeterminowane leki;

11) chemikalia;

12) zużyte baterie i akumulatory;

13) zużyte opony;

14) popiół z palenisk domowych.

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów, z częstotliwością dostosowaną do konieczności utrzymania czystości i porządku oraz występujących warunków atmosferycznych.

§ 3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości w sposób niezagrażający środowisku.

§ 4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości przy spełnieniu następujących wymagań:

1) naprawa pojazdów nie będzie powodowała zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;

2) powstające w wyniku napraw odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5. Właściciele nieruchomości zapewniają jej utrzymanie w odpowiednim stanie czystościowo - porządkowym poprzez usuwanie na bieżąco zalegających odpadów.

Rozdział 2
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 litrów;

2) pojemniki siatkowe o pojemności od 2,5 m³;

3) pojemniki typu igloo o pojemności od 1,5 m³;

4) kontenery typu KP o pojemności od 5 m³;

5) kosze uliczne o pojemności od 20 litrów;

6) worki na odpady o pojemności od 120 litrów.

§ 7. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 2 osób - w rozmiarze 80 litrów;

2) od 3 do 5 osób - w rozmiarze 120 litrów;

3) powyżej 5 osób - w rozmiarze 240 litrów.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wymienionych w § 1 pkt 2, pkt 4-6,  jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 2 osób - w rozmiarze 80 litrów;

2) od 3 do 5 osób - w rozmiarze 120 litrów;

3) powyżej 5 osób - w rozmiarze 240 litrów.

§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadu komunalnego, wymienionego w § 1 pkt 1, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 2 osób - w rozmiarze 80 litrów;

2) powyżej 2 osób - w rozmiarze 120 litrów.

§ 10. Ustala się minimalną pojemność worka przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadu komunalnego, wymienionego w § 1 pkt 3 w rozmiarze 120 litrów.

§ 11. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych o ujednoliconych kolorem oznaczeniach i tak frakcje:

1) papier i tektury oraz odpady z tektury oraz odpady opakowaniowe z tektury zbiera się w worki koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;

2) papier i tektury oraz odpady z tektury oraz odpady opakowaniowe z tektury zbiera się w pojemniki oznaczone napisem „Papier” (dotyczy całodobowo ogólnodostępnych stanowisk na terenie gminy);

3) szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemniki oznaczone napisem "Szkło";

4) metale i tworzywa sztuczne, w których skład wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się w pojemniki oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne",

5) bioodpady zbiera się w pojemniki oznaczone napisem „Bio”;

6) szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego zbiera się w pojemniki oznaczone napisem „Szkło bezbarwne” (dotyczy całodobowo ogólnodostępnych stanowisk na terenie gminy);

7) szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego zbiera się w pojemniki oznaczone napisem „Szkło kolorowe” (dotyczy całodobowo ogólnodostępnych stanowisk na terenie gminy);

8) zmieszane odpady komunalne zbiera się w pojemniki oznaczone napisem "Zmieszane".

§ 12. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się na nieruchomości, której służą, w łatwo dostępnych miejscach dla mieszkańców nieruchomości.

§ 13. Właściciel nieruchomości poddaje pojemniki do zbierania odpadów komunalnych obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz naprawie i konserwacji.

§ 14. Pojemniki powinny być przystosowane do mechanicznego odbierania odpadów, posiadać zamknięcie, spełniać normy jakościowe, określone w przepisach odrębnych oraz posiadać oznaczenie wskazujące rodzaj odpadów, jakie w nim są zbierane.

§ 15. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, zapewnia wykonanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wywozowym posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Mokrsko.

§ 16. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej obowiązany jest dostosować pojemności pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania.

Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 17. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w terminach ustalonych w harmonogramie przez przedsiębiorcę odbierającego przy uwzględnieniu następującej częstotliwości: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną:

a) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 1 - 1 raz na kwartał,

b) odpady zebrane selektywnie wymienione  w § 1 pkt 3 - 1 raz na kwartał,

c) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 - 1 raz w miesiącu,

d) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu;

2) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową budynkami wielolokalowymi:

a) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 1 - 1 raz na kwartał,

b) odpady zebrane selektywnie wymienione  w § 1 pkt 3 - 1 raz na kwartał,

c) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 - 1 raz w miesiącu,

d) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu;

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w okresie w którym powstają odpady komunalne:

a) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 1 - 1 raz na kwartał,

b) odpady zebrane selektywnie wymienione  w § 1 pkt 3 - 1 raz na kwartał,

c) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 - 1 raz w miesiącu,

d) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu;

4) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:

a) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 1 - 1 raz na kwartał,

b) odpady zebrane selektywnie wymienione  w § 1 pkt 3 - 1 raz na kwartał,

c) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 - 1 raz w miesiącu,

d) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu;

5) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

a) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 1 - 1 raz na kwartał,

b) odpady zebrane selektywnie wymienione  w § 1 pkt 3 - 1 raz na kwartał,

c) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 - 1 raz w miesiącu,

d) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu.

§ 18. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje od mieszkańców selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 - 5, pkt 6 - tylko odpady zielone, pkt 7 - 14.

§ 19. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady w godzinach otwarcia.

§ 20. Dwa razy w roku przeprowadzana jest mobilna zbiórka odpadów wymienionych w § 1 pkt 5, 7, 8, 12, 13.

§ 21. Właściciel nieruchomości wystawia przed nieruchomość odpady wymienione w § 1 pkt 5, 7, 8, 12, 13, w sposób określony w harmonogramie.

§ 22. Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych obowiązany jest do wystawienia pojemników przed nieruchomość lub zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp do miejsc gromadzenia odpadów.

§ 23. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości lub opróżniania osadnika oczyszczalni przydomowej z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Rozdział 4
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 24. Powstające odpady ulegające biodegradacji i opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 25. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:

1) wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności poprzez zabezpieczenie terenu nieruchomości przed samodzielnym wydostaniem się zwierząt poza jej obszar;

2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, dróg i chodników, pozostawionych przez zwierzę;

4) sprawowania nad nimi nadzoru w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

2. Poza terenem własnej nieruchomości posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa zaliczonego do rasy agresywnej dodatkowo w kagańcu.

3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia.

4. Obowiązek określony w ust. 2 i 3 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osoby niepełnosprawne.

Rozdział 6
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 26. Określa się wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej i na obszarach nieruchomości zamieszkałych z zabudową budynkami wielolokalowymi:

1) teren hodowli zwierząt i bezpośrednie jego otoczenie powinno być utrzymane w należytej czystości i porządku;

2) wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 27. 1. Wyznacza się obszary na terenie Gminy Mokrsko podlegające obowiązkowej deratyzacji:

1) zakłady produkcji żywności;

2) obiekty handlowe.

2. Deratyzację należy przeprowadzać w terminach: od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia lub od dnia 15 września do dnia 15 października każdego roku.

Rozdział 8
Przepisy końcowe

§ 28. Odpady powstałe na terenie nieruchomości segregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko, traktowane są jako odpady zmieszane.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Maślanka